Inwonersparticipatie Edam-Volendam

Algemeen

Wij vinden het belangrijk onze inwoners te betrekken bij hun woon-en leefomgeving. Goede ideeën van inwoners willen wij graag faciliteren en ondersteunen. Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis, een nieuwe voetbalkooi of een ontmoetingsplek voor jongeren. We willen mensen van alle leeftijden aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de straat de buurt, wijk of stad. Ook doen we graag een beroep op inwoners om mee te denken over plannen en projecten die hun woon-en leefomgeving raken. Participatie van inwoners en organisaties zorgen voor betere oplossingen. U leest hier meer informatie over de mogelijkheden, welke participatieprojecten er zijn, hoe u kunt meepraten. En/of hoe u een aanvraag kunt doen en subsidie kunt krijgen.

Voor inwoners

Iedereen (volwassenen en kinderen) kan een aanvraag indienen. U kunt als inwoner van onze gemeente zelf aan de slag om uw woon- of leefomgeving te verbeteren. U heeft niet altijd de gemeente nodig om uw woon-of leefomgeving te verbeteren maar soms heeft uw idee wel financiële ondersteuning nodig.

Waar moet een inwonersinitiatief aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u bij uw aanvraag op het volgende letten:

Uw initiatief:

 • Richt zich op een kern of wijk.
 • Is vernieuwend.
 • Wordt breed gecommuniceerd.
 • Is voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig, inclusief kwetsbare groepen en gehandicapte inwoners.
 • Wordt niet al door de gemeente op andere wijze (mede) gefaciliteerd, bekostigd of geaccommodeerd.

Bekijk hier de beleidsregels  inwonersinitiatieven

Hoe vraagt u subsidie aan?

Via het aanvraagformulier Sociale cohesie en leefbaarheid 
U heeft hiervoor een DigiD of eHerkenning nodig.

Als uiterste indieningsdatum geldt acht weken voordat u wilt starten met uw activiteit. Deze subsidies kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er budget is voor deze subsidies.

Waar een dorpsraad of wijkraad actief is in uw buurt vragen wij u contact met hen op te nemen voor steun van uw idee. Kijk voor meer informatie op 

Vrijwilligersmakelaar

De vrijwilligersmakelaar biedt ondersteuning en bemiddelt bij vrijwilligersprojecten, dus ook van inwonersgroepen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website edam-volendamvoorelkaar.nl       

Hoe wordt uw subsidie beoordeeld?

Dat kunt u vinden via de pagina Regelgeving: beleidsregels bij Subsidies

Wanneer krijgt u bericht over uw initiatief?

U krijgt na drie weken, uiterlijk binnen acht weken bericht over uw initiatief.

Participatiebeleid

Informatie over het gemeentelijk Participatiebeleid leest u in de Visie Participatiebeleid Edam-Volendam 2020.

Voor organisaties

Organisaties kunnen ook initiatieven indienen om de woon-en leefomgeving te verbeteren, dit zijn initiatieven op sociaal of cultureel gebied

Via het aanvraagformulier Sociale cohesie en leefbaarheid 
U heeft hiervoor een DigiD of eHerkenning nodig.

Meepraten over plannen,  projecten en beleid

Van organisaties verwachten wij dat zij inwoners betrekken bij de uitvoering. In het kader van de omgevingswet heeft niet alleen de gemeente de verplichting tot participatie bij de totstandkoming van grotere overkoepelende plannen als omgevingsplan. Maar ook bijvoorbeeld bij afzonderlijke ruimtelijke initiatieven. Projectontwikkelaars van bouwprojecten voor wijken en scholen hebben eveneens de verplichting tot vroegtijdige participatie.

Informatie over het gemeentelijk Participatiebeleid voor inwoners kunt u lezen in de notitie inwonersparticipatie.

Door gemeente

Adviesorganen

Wij hebben voor onze beleidsontwikkeling en uitvoering contact met verschillende adviesorganen. De dorps –en wijkraden spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en faciliteren van initiatieven.

De gemeente vraagt de koepel sociaal domein advies over het beleid in het Sociaal Domein. De koepel sociaal domein bestaat uit vertegenwoordigers van de Jeugdraad, Wmo raad, Participatieraad en Seniorenraad. 

Omgevingswet

De omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Dit is een grote wetswijziging die alle regelgeving over de leefomgeving van Nederlanders (van onder andere milieu-, geluids- en geurnormen tot bestemmingsplannen) bundelt in één wet. De verantwoordelijkheid voor de leefomgeving wordt een meer gedeelde verantwoordelijkheid (in plaats van uitsluitend van de overheid) en dat komt onder meer tot uiting in de nadruk op participatie.

Meer informatie over participatie in relatie tot de Omgevingswet vindt u op de website Omgevingswet.

Klacht of melding indienen

Ook wordt het op prijs gesteld als u contact opneemt met de gemeente over een veilige en prettige leefomgeving. Klachten en meldingen over uw leefomgeving kunt u doorgeven via de pagina meldingen

Ook op andere wijze kunt u invloed uitoefenen in uw gemeente.

Wijk- en dorpsraden

Waar een dorpsraad of wijkraad actief is in uw buurt vragen wij u contact met hen op te nemen voor steun van uw idee. Deze raden worden altijd vanaf het begin meegenomen in een participatieproces. 

Wilt u subsidie aanvragen?

Dat kan via de pagina Dorps- en wijkraden Edam-Volendam

Meer informatie en contactgegevens

Contactgegevens

Gemeente Edam-Volendam
e-mail: info@edam-volendam.nl

 • Participatie vindt plaats bij alle ruimtelijke – en gemeentelijk beleidsplannen en projecten.
 • Participatie gebeurt vroeg in het proces.
 • Alle betrokkenen moeten hun belangen naar voren kunnen brengen.
 • Iedereen geeft en krijgt zoveel mogelijk ruimte voor participatie.
 • Het moet duidelijk zijn wat wel en wat niet wordt overgenomen van de inbreng van participanten
 • Participatie gaat vooraf aan- staat los van de formele mogelijkheden voor inspraak en bezwaar en beroep.

Q&A

Hoe kan ik meepraten?

Ja, de gemeente wil ook initiatieven voor kinderen in hun buurt stimuleren. 

Dat hoeft niet. U kunt het formulier ook aanvragen via e-mail: info@edam-volendam.nl of via: (0299) 398 398.