Over deze website

Responsive

Onze website is responsive. Responsive wil zeggen dat het ontwerp van de website zich automatisch aanpast aan de gebruikte schermafmeting.
De leesbaarheid en bruikbaarheid blijft hetzelfde op alle verschillende apparaten die u gebruikt; of dit nu een desktop, tablet of smartphone is.

Melden zwakke plek (datalek) in ICT-systeem gemeente (Responsible disclosure)

Responsible disclosure (English) including Hall of fame

We hechten veel belang aan de beveiliging van onze systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen we dit graag van u. Dan kunnen we snel gepaste maatregelen nemen.

Wij vragen het volgende van u

 • Mail uw bevindingen naar PIB@Edam-Volendam.nl
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid genoeg. Maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid. En vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiliging)producten.
 • Laat uw contactgegevens achter zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • Dien de melding alstublieft zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid en of datalek.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet. Dat wil zeggen als het buitengewoon eenvoudig is om met openbaar verkrijgbare en goed betaalbare hardware en software een wachtwoord te kraken waarmee het systeem ernstig kan worden gecompromitteerd.
 • Het gebruik maken van social engineering. Behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekort schieten, in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan.
 • Uw bevindingen zijn uitsluitend gericht op het aantonen van kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen de gemeente Edam-Volendam.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u mag verwachten

 • Voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan doen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u en spannen ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aan.
 • Als blijkt dat u een van bovenstaande voorwaarden toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden. Tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij sturen u een ontvangstbevestiging en wij streven ernaar om u op de hoogte te houden van de voortgang.
 • Als beloning kunnen wij uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid in onze “Hall Of Fame”. En als u dit wilt, plaatsen wij een verwijzing naar uw portfolio.

Gemeente Edam-Volendam besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsmodel webrichtlijnen.

De gemeente wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA voor de gemeentelijke website www.edam-volendam.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Aan enkele gestelde eisen voldoen wij nog niet. Bezoekers van onze website ondervinden hiervan geen toegankelijkheidsproblemen. Voor het aanpassen van de laatste punten worden maatregelen genomen door onze softwareleverancier.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Edam-Volendam streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website edam-volendam die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website edam-volendam te vinden is:

Nalevingsstatus

Gemeente Edam-Volendam  verklaart dat de website edam-volendam gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. 

Opstelling van deze verklaring

In januari 2022 is heeft een onafhankelijk bureau onderzoek verricht naar de toegankelijkheid van deze website. 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@edam-volendam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u mailen naar info@edam-volendam.nl.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Communicatie:

E-mail: communicatie@edam-volendam.nl

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Extra toelichting

Gemeente Edam-Volendam besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsmodel webrichtlijnen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Ook onze software wordt eind 2020 nog aangepast om aan alle eisen te voldoen.

Onderzoek edam-volendam.nl WCAG 2.1-AA januari 2022