Evenementenvergunning aanvragen

Algemeen

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u in de gemeente een evenement op straat of in een gebouw organiseren, zoals een braderie, wegwedstrijd of popconcert? Dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig, maar soms is een melding bij de gemeente voldoende.

Wanneer doe ik een melding en wanneer vraag ik een vergunning aan?

Bij bepaalde evenementen is geen vergunning nodig, maar u heeft dan een meldingsplicht. Zoals bij een buurtfeest. U moet de melding minimaal 3 weken voor het evenement doen.

Er kan worden volstaan met een melding als het evenement plaatsvindt tussen 06.00 en 22.00 uur en wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden melding evenement

Het moet gaan om:

 1. Een zang-, dans, muziekuitvoering of andere culturele manifestatie in openbare gebouwen en/of kerken.
 2. Wandel- en  skeelertochten, voor zover verkeersregelaars worden ingezet, verwijzingsborden worden aangebracht, de paden en wegen en de onmiddellijke omgeving ervan direct na afloop van het evenement terug in de oorspronkelijke staat worden gebracht, voor zover geen sprake is van wegafsluitingen/omleidingen en voor zover toestemming is verkregen voor het gebruik van de gronden van de rechthebbende.
 3. Fanfare optochten, voor zover er geen wegen worden afgesloten en de veiligheid van het verkeer niet in gevaar komt.
 4. De nationale dodenherdenking op 4 mei, de sacramentsprocessies en de Sint Maartenoptocht voor zover, bij het lopen van een route, wordt voorzien in een begeleiding door verkeersregelaars.
 5. Eendaagse evenementen, als het evenement een barbecue of straatfeest in de openlucht betreft, en:
 • het feest niet commercieel is.
 • er maximaal 50 bezoekers zijn.
 • het evenement plaatsvindt tussen 08.00 en 22.00 uur.
 • het evenement niet gehouden wordt op de rijbaan of (brom)fietspad.
 • het evenement de hulpdiensten niet belemmert.
 • er geen sprake is van geluidsoverlast; niet langer dan tot 22.00 uur muziek ten gehore wordt gebracht. Én de maximale geluidsbelasting niet meer dan 75 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde gevoelige bestemmingen (waaronder woningen) bedraagt.
 • er geen grote tenten, speeltoestellen zoals springkussens geplaatst worden.
 • bij het evenement geen etens- of drinkwaren worden verkocht.
 • er een organisator is en deze zorg draagt voor het schoonmaken van het terrein na afloop van het feest.
 • de organisator aansprakelijk is voor schade aan gemeente-eigendommen.

Voldoet uw evenement aan één van deze voorwaarden niet? Dan vraagt u een vergunning aan.

Vergunning nodig

Als uw evenement niet aan de voorwaarden voor een melding voldoet is een evenementenvergunning verplicht. Bij kleine evenementen levert u de aanvraag voor een vergunning minimaal 8 weken van te voren in. Bij grote evenementen is de inlevertermijn 6 maanden. 

Naast het indienen van het aanvraagformulier moet u eventueel ook andere documenten meesturen, zoals een situatietekening, draaiboek of veiligheidsplan. Dat is afhankelijk van het soort evenement, de omvang van het evenement en ook van de aard van de activiteiten tijdens het evenement.

Voorschriften

De burgemeester kan aan de vergunning voorschriften verbinden. Bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • de plaats en het tijdstip.
 • de openbare orde.
 • de (brand)veiligheid.
 • technische voorzieningen.
 • het voorkomen van ernstige hinder voor bezoekers of anderen.
 • het belang van het verkeer.

Het kan zijn dat u voor uw evenement nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het mogen schenken van zwak alcoholische drank, een terrasvergunning of een tijdelijke gebruiksvergunning. Dit is afhankelijk van hoe u het evenement organiseert.

Evenementenkalender: maak uw evenement voor 1 november bekend

Wij stellen jaarlijks een kalender op met daarin alle evenementen die dat jaar plaatsvinden. Zo kan de beschikbare inzet van de hulpdiensten op tijd worden afgestemd. Daarnaast wordt duidelijk welke risico’s een evenement oplevert. En kunnen we passende maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Organisatoren worden daarom verzocht voor 1 november in het voorafgaande jaar waarin het evenement moet plaatsvinden een plaats te reserveren op de evenementenkalender. Deze evenementenkalender is voor iedereen in te zien.

Een vermelding op de evenementenkalender wil niet zeggen dat ook een vergunning is/wordt verleend om het evenement te mogen organiseren.

Veiligheid

Veiligheidsplan voor uw evenement

Wij bepalen aan de hand van een gemeentelijke risicoscan of u voor uw evenement een veiligheidsplan nodig heeft. Deze scan richt zich op het activiteiten-, publieks- en ruimtelijk profiel van het evenement.

Wij stellen u schriftelijk op de hoogte als de uitkomst van de risicoscan aanleiding geeft dat u een veiligheidsplan moet aanleveren.

Om te bepalen of u een veiligheidsplan nodig heeft, voeren wij een risicoscan uit. Deze scan richt zich op het activiteiten-, publieks- en ruimtelijk profiel van het evenement.

Model veiligheidsplan en handleiding

Model Veiligheidsplan 2015
Model Veiligheidsplan 2015 handleiding

Verbod op wegwerpplastic

Het is sinds 1 juli 2023 verboden om gratis verpakkingen met plastic én plastic coatings te verstrekken aan evenementbezoekers. Per 1 januari 2024 zijn plastic bekers verboden.

Meest gestelde vragen

Wilt u als organisator van evenementen plastic wegwerpmateriaal gebruiken? Dan moeten de bezoekers daar apart voor betalen. De richtlijn is €0,25 voor een beker en €0,50 voor een wegwerpbakje.

De verpakkingskosten moeten duidelijk aan de bezoeker kenbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld via een poster.

 • Herbruikbare verpakkingen.
 • De bezoeker neemt een eigen verpakking mee.
 • Plasticvrije wegwerpverpakkingen, bijvoorbeeld van natuurlijke materialen zoals viscose.

Wat velen niet weten, is dat ook kartonnen verpakkingen in de meeste gevallen plastic bevatten. Net zoals veel pizzadozen en andere kartonnen maaltijdverpakkingen. De huidige puntzakken en frietbakjes van karton zijn bijna altijd voorzien van een vocht- en vetwerende coating met plastic.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij de burgemeester van Edam-Volendam. Dit kan binnen zes weken na verzending van het besluit op vergunningsaanvraag. 

Kosten

Er werden nooit legeskosten in rekening gebracht voor het organiseren van een evenement. Dit is aangepast, per 1 januari 2024 wordt er ook voor het organiseren van evenementen legeskosten in rekening gebracht.

U vindt dit in de legesverordening in artikel 7.1, (het laatste onderdeel).

Als het wel commercieel is hangt het af van het aantal bezoekers:

 • >500 bezoeker is €250,-
 • Tussen 500 en 2500 bezoekers €500,-
 • Tussen 2500 en 5000 bezoekers €1500,-
 • Tussen 5000 en 10.000 €3000,-
 • Vanaf 10.000 bezoekers €6000,-

Vrijstellingen

Er zijn ook vrijstellingen, zoals genoemd in de Legesverordening, zie Artikel 4 vrijstellingen, lid e en f. Bijvoorbeeld als het evenement niet commercieel is en een buurtfeest vallen hieronder.