Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook de heffingsambtenaar zijn als het om een belastingaanslag gaat.

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan digitaal met DigiD of schriftelijk met een brief of met het afdrukformulier.

Bezwaar maken per post

Per post kunt u ook bezwaar maken. Dit kan met een afdrukformulier of per brief.

Bezwaar maken met een afdrukformulier

Bezwaarschrift indienen via een afdrukformulier

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen via een afdrukformulier

U stuurt het afdrukformulier per post, of u geeft het af bij het gemeentekantoor. U kunt het niet mailen.

U kunt het afdrukformulier sturen naar:
Gemeente Edam-Volendam
Posbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Bezwaar maken per brief

In de brief waarmee u bezwaar maakt moet het volgende staan:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt.
 • Uw handtekening. Als u via het formulier op de website bezwaar maakt, dan geldt uw DigiD als handtekening.

Stuur ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

U stuurt de brief per post, of u geeft het af bij het gemeentekantoor. U kunt het niet mailen.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:
Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  Volendam

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat is meestal het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Voor belastingen geldt een andere procedure.

Het college of de raad (het bestuursorgaan) neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dan de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. U krijgt een brief met het besluit.

Kosten bezwaarschrift

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u bezwaar maakt kan het zijn dat u kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand. Als uw bezwaar gegrond is (u wordt in het gelijk gesteld), dan kunt u in bepaalde gevallen deze kosten vergoed krijgen. U moet er dan wel zelf schriftelijk om vragen voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift wordt genomen.

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden: voorlopige voorziening vragen

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Het bedrag ligt tussen de  € 44,-- en € 318,--. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Beroep

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En hebt u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar de rechtbank Haarlem.

Kosten beroepschrift

Voordat de rechter kijkt of uw beroep terecht is moet u griffierechten betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (bestuursrecht), telefoonnummer (023) 512 6126.

Als uw beroepschrift gegrond wordt verklaard (u wordt dan in het gelijk gesteld), dan krijgt u de griffierechten meestal terug.