College van B en W

Algemeen

De leden van het College van B&W zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar via het bestuurssecretariaat.

B&W-besluitenlijsten

Overige rapporten en beleidsstukken

Wilt u het Coalitieakkoord, de gedragscode of andere rapporten/nota's van ons bestuur lezen? Kijk dan op onze pagina Regelgeving.

Burgemeester Lieke J. Sievers

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie; bestuurlijke representatie; Bestuurlijke- en ambtelijke integriteit.
 • Personeelszaken en organisatie-ontwikkeling; Communicatie.
 • Data- en informatiegericht werken; Informatiebeveiliging en privacy
 • Regionale samenwerking; Lid algemene vergadering MRA.
 • Openbare Orde en (integrale) Veiligheid; Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • Hulpdiensten, Boa’s en uniformdiensten; Burgerzaken en verkiezingen.
 • Behandeling bezwaarschriften, klachtenprocedure.
 • Zorg en veiligheid.
 • Crisisopvang vluchtelingen/ asielzoekers.

Nevenfuncties

 1. Lid van het landelijke BOA- platform
 2. Lid van de Raad van Toezicht van het Verwey-Jonker Instituut
 3. Lid van nationale Auditteam Voetbal en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Voorzitter MD Adviesraad Politie
 5. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting WEP (waardering en erkenning politie)
 6. Lid van de Commissie professionalisering NGB
 7. Voorzitter van de Vereniging politie dieren- en milieubescherming
 8. Beschermvrouwe Behoud van de Volendammer Botters.

 

College, Burgemeester Lieke Sievers

Wethouder Angelique Bootsman, VD80

Portefeuille

 • Economische zaken, toerisme en horeca.
 • Participatie
 • Recreatie; Lid bestuur recreatieschap Twiske-Waterland.
 • Havens, markten en kermissen.

Nevenfuncties

Reisambassadeur YourTravel.

College, Angelique Bootsman

Wethouder Dirk Dijkshoorn, Zeevangs Belang

Portefeuille

 • Energietransitie en duurzaamheid (onder andere RES).
 • Visserij en agrarische sector.
 • Landschap; Lid bestuur recreatieschap Twiske-Waterland.
 • CAI en glasvezel.
 • Burgerparticipatie en dorpsraden.
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD.
 • Financiën; Subsidiebeleid; Contracten en inkoop.
 • Raad van Beheer Waterdam.
 • Regionale Ontwikkeling Maatschappij.
 • Aandeelhouder Alliander.
College, Dirk Dijkshoorn

Wethouder Marisa Kes

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling.
 • Omgevingswet.
 • Wonen en volkshuisvesting.
 • Opvang statushouders.
 • Bouw- en woningtoezicht.
 • Monumentenzorg.
 • Grondexploitaties; Grondzaken.
 • Vastgoed (stenen). 
 • Ambtelijke huisvesting.
 • Lange Weeren; Programma Purmer (gebiedsontwikkelingen en verkleuring bedrijventerreinen).
College, Marisa Kes

Wethouder Kees Schilder, VD80

Portefeuille

 • Bedrijfsvoering waar onder ICT, informatie voorziening, facilitair.
 • Vertegenwoordiger Noord Holland in overleg Markermeergemeenten (IJsselmeertop).
 • Gemeentelijke dienstverlening.
 • OD IJmond
 • Openbare werken: afval, riolering, onderhoud wegen en bruggen, groen, etcetera.
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Vervoersregio Amsterdam
 • Milieu, klimaatadaptatie
College, Kees Schilder

Wethouder Vincent Tuijp, CDA

Portefeuille

 • Wonen met Zorg, vastgoed (invulling maatschappelijke voorzieningen).
 • WMO, zorg, jeugd, welzijn, sociale zaken.
 • Volksgezondheid, sport en zwembaden.
 • Onderwijs; Onderwijshuisvesting; Kunst en cultuur.
 • Voorzitter bestuur Stichting Werkplus.
 • Lid dagelijks- en Algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland.
 • Lid bestuur Regionaal  Werkbedrijf.
College, Vincent Tuijp

Gemeentesecretaris Hans van der Woude

Taken                     

Adviseur van het college van burgemeester en wethouders en hoofd van de gemeentelijke organisatie.

Nevenfuncties

Lid bestuur CDA Zaanstreek

College, Hans van der Woude