College van B en W

De leden van het College van B&W zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar via het bestuurssecretariaat.

B&W-besluitenlijsten

Overige rapporten en beleidsstukken

Informatie opvragen, Wooverzoek (Wet open overheid).

Wilt u het Coalitieakkoord, de gedragscode of andere rapporten/nota's van ons bestuur lezen? Kijk dan op onze pagina Regelgeving.

Burgemeester Lieke J. Sievers

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie; bestuurlijke representatie; Bestuurlijke- en ambtelijke integriteit.
 • Personeelszaken en organisatie-ontwikkeling; Communicatie.
 • Data- en informatiegericht werken; Informatiebeveiliging en privacy
 • Regionale samenwerking; Lid algemene vergadering MRA.
 • Openbare Orde en (integrale) Veiligheid; Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • Hulpdiensten, Boa’s en uniformdiensten; Burgerzaken en verkiezingen.
 • Behandeling bezwaarschriften, klachtenprocedure.
 • Zorg en veiligheid.
 • Crisisopvang vluchtelingen/ asielzoekers
College, Burgemeester Lieke Sievers

Wethouder Angelique Bootsman, VD80

Portefeuille

 • Burgerparticipatie en dorpsraden.
 • Economische zaken, toerisme en horeca.
 • Landschap en recreatie; Lid bestuur recreatieschap Twiske-Waterland.
 • Havens, markten en kermissen.
 • Participatiewet
 • Lid bestuur Stichting Werkplus
 • Lid bestuur Regionaal Werkbedrijf.
College, Angelique Bootsman

Wethouder Dirk Dijkshoorn, Zeevangs Belang

Portefeuille

 • Energietransitie en duurzaamheid (onder andere RES).
 • Visserij en agrarische sector.
 • CAI en glasvezel.
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD.
 • Financiën; Subsidiebeleid; Contracten en inkoop.
 • Raad van Beheer Waterdam.
 • Regionale Ontwikkeling Maatschappij.
 • Aandeelhouder Alliander.
College, Dirk Dijkshoorn

Wethouder Marisa Kes

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling.
 • Omgevingswet.
 • Wonen en volkshuisvesting.
 • Opvang statushouders.
 • Bouw- en woningtoezicht.
 • Monumentenzorg.
 • Grondexploitaties; Grondzaken.
 • Vastgoed (stenen). 
 • Ambtelijke huisvesting.
 • Lange Weeren; Programma Purmer (gebiedsontwikkelingen en verkleuring bedrijventerreinen).
College, Marisa Kes

Wethouder Kees Schilder, VD80

Portefeuille

 • Bedrijfsvoering waar onder ICT, informatie voorziening, facilitair.
 • Vertegenwoordiger Noord Holland in overleg Markermeergemeenten (IJsselmeertop).
 • Gemeentelijke dienstverlening.
 • OD IJmond
 • Openbare werken: afval, riolering, onderhoud wegen en bruggen, groen, etcetera.
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Vervoersregio Amsterdam
 • Milieu, klimaatadaptatie
College, Kees Schilder

Wethouder Vincent Tuijp, CDA

Portefeuille

 • Vastgoed (invulling maatschappelijke voorzieningen).
 • WMO, zorg, jeugd, welzijn, sociale zaken.
 • Volksgezondheid, sport en zwembaden.
 • Onderwijs; Onderwijshuisvesting; Kunst en cultuur.
 • Voorzitter bestuur Stichting Werkplus.
 • Lid dagelijks- en Algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland.
College, Vincent Tuijp

Gemeentesecretaris Hans van der Woude

Taken                     

Adviseur van het college van burgemeester en wethouders en hoofd van de gemeentelijke organisatie.

College, Hans van der Woude