College van B en W

De leden van het College van B&W zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar via het bestuurssecretariaat.

B&W-besluitenlijsten

Overige rapporten en beleidsstukken

Informatie opvragen, Wobverzoek (Wet openbaar bestuur).

Wilt u het Coalitieakkoord, de gedragscode of andere rapporten/nota's van ons bestuur lezen? Kijk dan op onze pagina Regelgeving

Burgemeester Lieke J. Sievers

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie; bestuurlijke representatie; Bestuurlijke- en ambtelijke integriteit.
 • Openbare Orde en (integrale) Veiligheid; Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • Hulpdiensten, Boa’s en uniformdiensten; Burgerzaken en verkiezingen; Personeelszaken.
 • Drank- en Horecawet; APV-vergunningen; Informatiebeveiliging en privacy.
 • Artikel 170 (Gw)-toezicht op intergemeentelijke samenwerking, procedures burgerparticipatie.
 • Behandeling bezwaarschriften, klachtenprocedure, gemeentelijke dienstverlening.

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Vereniging politie dieren- en milieubescherming.
 • Lid van het landelijke BOA- platform.
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Verwey-Jonker Instituut, juni 2019.
 • Lid MD Beraad van de Nationale Politie, 2021
 • Lid van nationale Auditteam Voetbal en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid, april 2020.
Burgemeester L.J. Sievers

Wethouder Wim Rijkenberg

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening; Wonen & Volkshuisvesting.
 • Bouw- & Woningtoezicht; Monumentenzorg.
 • Grondexploitaties; Onderwijshuisvesting; Ambtelijke huisvesting.

Politieke partij      

Lijst Kras

Wethouder W.H.M. Rijkenberg

Wethouder Hans Schütt

Portefeuille

 • Financiën, Economische zaken, Toerisme.
 • Visserij & Agrarische sector, Landschap & Recreatie.
 • Subsidiebeleid, Contracten & lnkoop.
 • Raad van Beheer Waterdam, Burgerparticipatie & Dorpsraden.
 • Regionaal: lid bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland, plv. lid GGD en Baanstede alsmede lid Raad van bestuur zwembad de Waterdam.

Nevenfuncties

 • Raad van Beheer zwembad de Waterdam
 • AB Recreatieschap Twiske-Waterland
 • Plv. lid AB Baanstede
 • Plv. lid AB GGD

Politieke partij       

Zeevangs Belang

Wethouder H. Schütt

Wethouder Wim Runderkamp

Portefeuille

 • Verkeer & Vervoer, Parkeren.
 • Milieu & Duurzaamheid.
 • Intergemeentelijke samenwerking, Dienstverlening & Communicatie.
 • Grondzaken & Vastgoed, Openbare Werken, Organisatieontwikkeling & ICT.
 • Riolering, CAI/glasvezel.
 • Havens, Markten & Kermissen.

Nevenfuncties

 • Vrijwilliger International Academy of Consciousness
 • Gastdocent Veiligheid & Handhaving

Politieke partij    

VVD

Wethouder W.P.L.M. Runderkamp

Wethouder Vincent Tuijp

Portefeuille

 • WMO, Zorg, Participatie.
 • Jeugd, Welzijn, Sociale Zaken.
 • Volksgezondheid, Sport & Zwembaden.
 • Onderwíjs, Cultuur.

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Stichting Werkplus
 • Lid dagelijks bestuur GGD Zaanstreek-Waterland
 • Lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland
 • Lid bestuur Regionaal  Werkbedrijf

Politieke partij   

CDA

Wethouder V. Tuijp

Gemeentesecretaris Hans van der Woude

Taken                     

Adviseur van het college van burgemeester en wethouders en hoofd van de gemeentelijke organisatie.

Gemeentesecretaris H. Van der Woude