Ondersteuning voor behouden en/of vinden van werk

Algemeen

Ondersteuning voor het vinden en/of behouden van werk. Wij bieden (maatwerk-)ondersteuning aan werkzoekenden, werknemers en (aankomend) werkgevers.

Aanvraag en beslissing

 1. Als u ondersteuning op maat nodig hebt vult u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en voegt u de gevraagde bijlagen toe.  
 2. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen beoordeelt de frontofficemedewerker of de aanvraag compleet is en alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u de kans om alsnog alle gevraagde gegevens bij ons in te leveren. De beslistermijn wordt in dat geval verlengd. Is uw aanvraag compleet? Dan beoordeelt een specialistische consulent uw aanvraag.    
 3. Wij bekijken samen met u of u ondersteuning nodig heeft en wat de best passende mogelijkheden zijn. We nodigen u uit voor een gesprek of stellen eventueel aanvullende vragen om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen.  
 4. Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een brief (beschikking) waarin onze beslissing staat.    

Wat heeft u nodig wanneer u ondersteuning op aanvraagt?

 • Inloggegevens van uw DigiD.
  Afhankelijk van uw vraag:
 • Een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument, géén rijbewijs).
 • Informatie over uw arbeidsverleden.
 • Informatie over uw opleidingen en behaalde diploma's.
 • Arbeidsovereenkomst. 

Voor inwoners met een Participatiewet, IOAW of IOAZ-uitkering zijn de benodigde gegevens meestal al bij ons bekend.

Heeft u vragen over het vinden en houden van werk?

Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket.

Bel: (0299) 398 398
E-mail ons: werk@edam-volendam.nl 

Elke donderdagochtend hebben we een inloopochtend van 8:30 tot 12:30 uur in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.  

Hulp nodig bij het aanvragen?  
Vraag hulp aan vrienden, familie, buren, of anderen binnen uw omgeving. Lukt dit niet? Dan kunt u terecht bij het Wijksteunpunt.  

Voorwaarden
De voorwaarden voor ondersteuning op maat staan beschreven in de re-integratieverordening van gemeente Edam-Volendam.  

 • Basisvoorwaarden voor de werkzoekende en (aankomend) werknemer:
 • Woont in de gemeente Edam-Volendam.
 • Valt onder de doelgroep van de gemeente.
 • Heeft een afstand tot de arbeidsmarkt, een indicatie doelgroep banenafspraak of een indicatie beschut werk. 

Heeft u geen bijstandsuitkering, maar vraagt u ondersteuning aan bij de gemeente? Dan moet u ingeschreven staan als werkloze werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • Plan van aanpak, u heeft de plicht mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van uw plan van aanpak.
 • U probeert betaald werk te vinden, daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, uw curriculum vitae plaatsen op www.werk.nl. En ingeschreven staan bij één of meer uitzendbureaus. U solliciteert minimaal één keer per week en kunt uw sollicitaties aantonen.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. Vindt u werk of wordt u werk aangeboden? Dan neemt u dit aan. U moet werk binnen een straal van 60 km accepteren.
 • U bent bereid om voor werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal drie uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor tenminste een jaar. En zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
 • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook. Dit kan ook een cursus Nederlandse taal zijn.
 • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken, en u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of uw werk verschijnt.
 • Wat is re-integratie plicht?
  Als u een uitkering ontvangt bent u verplicht om mee te werken aan het krijgen van betaald werk. Bijvoorbeeld door te solliciteren of via een begeleid traject naar werk. Krijgt u algemeen passend werk aangeboden? Dan neemt u dat aan. De baan die u krijgt aangeboden, hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.  

  U werkt mee aan een (al dan niet medisch) onderzoek naar uw mogelijkheden voor scholing of werk. U werkt ook mee aan trajecten die u aan werk kunnen helpen.  

  Vindt u het moeilijk om werk of vrijwilligerswerk te vinden? De consulenten Werk van de gemeente kunnen u helpen in uw re-integratieproces naar werk.   

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten de arbeidsverplichting nakomen. U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De consulent Werk gaat daarom na wat u kunt doen om werk te zoeken. 

Ja, betaald werk zoeken en vinden is heel belangrijk. Dit is zelfs een verplichting als u een bijstandsuitkering ontvangt. U moet zelf zoveel mogelijk doen om werk te vinden. U moet solliciteren. En werk dat u wordt aangeboden moet u aannemen. Oók als dit werk:

 • Minder goed wordt betaald dan uw vorige werk.
 • Verder weg is dan uw vorige werk.
 • (Te) Makkelijk is voor u en onder uw opleidingsniveau ligt.

 

Als u geen werk zoekt of niet (aantoonbaar) solliciteert, leggen wij een passende maatregel op. Als u zich niet aan de andere arbeidsverplichtingen houdt zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • De eerste keer dat u de verplichtingen niet nakomt krijgt u ten minste één maand helemaal geen uitkering. De gemeente mag die maand verrekenen met uw uitkering voor de maand of twee maanden erna.
 • De tweede keer binnen een jaar krijgt u twee of drie maanden helemaal geen uitkering.
 • Iedere volgende keer binnen een jaar na de vorige keer krijgt u drie maanden geen uitkering. 

Dan moet u dit zo snel mogelijk melden aan de Consulent Werk. De Consulent Werk bekijkt dan wat in uw situatie het beste is. 

Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u niet meer werken? Dan kunt u een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV beoordeelt voor de gemeente Edam-Volendam of u recht heeft op een vorm van ondersteuning. 

U vult het online formulier in en stuurt het via de post naar UWV. Het online formulier kunt u hier vinden.  

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw Burgerservicenummer.
 • Uw DigiD-inlogcode (als u kiest voor aanvragen met uw DigiD, anders niet). 
 • Gegevens over school en vervolgopleiding (naam school en periode).
 • Uw rekeningnummer (waarop u de eventuele uitkering wilt ontvangen).
 • Naam en adres van uw huisarts en van eventuele specialisten.
 • Gegevens over eventuele opnames (naam instelling, periode en de reden). 

Kunt u zelfstandig werken bij een gewone werkgever? Maar u kunt met dit werk niet het minimumloon verdienen omdat u een ziekte of handicap heeft? Dan krijgt u misschien een Indicatie banenafspraak. Hiermee komt u in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen Kabinet en werkgevers om banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. 

Als u als alleenstaande ouder een kind jonger dan vijf jaar verzorgt, dan mag u ontheffing aanvragen van de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u dan tijdelijk niet hoeft te solliciteren. Maar u moet deze periode wel gebruiken om uw kansen op werk te vergroten. Daarom maakt de consulent Werk samen met u een plan van aanpak. Hierin staat wat u gaat doen, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage. Na ieder half jaar bespreekt u met de consulent Werk hoe het gaat met de activiteiten uit uw plan van aanpak.

Gefeliciteerd!

 • Om te kunnen vaststellen of u nog recht heeft op aanvullende bijstand ontvangen wij graag een kopie van uw getekende arbeidsovereenkomst.
 • Ook ontvangen we graag een kopie van uw loonstrook zodra u deze ontvangt. Heeft u wisselende inkomsten? Dan voeren we elke maand een geschat inkomen in, waarna de volgende maand na inlevering van uw loonstrook de inkomsten worden her berekend.
 • Laat het ons weten als uw inkomsten hoger of lager zijn dan het geschatte bedrag; dit voorkomt dat de gemeente een bedrag moet terugvorderen.
 • Overhandig de gemeente uw loonspecificaties zodra u deze ontvangt. Dit voorkomt dat uw uitkering wordt opgeschort.
 • Misschien heeft u recht op inkomstenvrijlating. Vraag hierom bij uw consulent Rechtmatigheid. De inkomstenvrijlating wordt niet automatisch verstrekt omdat u zelf kunt kiezen wanneer u deze wilt inzetten. 
 • Zolang u het maandelijkse RMF-formulier (rechtmatigheids-formulier) ontvangt moet u deze inleveren. Werkt u fulltime? Dan mag u het formulier ook opsturen of op een andere dag langs brengen. Let wel op dat dit rond de dag is dat u deze moet inleveren.  

Ja, als u vrijwilligerswerk verricht en hiervoor een vergoeding ontvangt mag u dit bedrag houden. Dit brengen wij dus niet in mindering op uw bijstandsuitkering. U moet het bedrag wel opgeven op uw maandelijkse RMF-formulier (rechtmatigheids-formulier). Er geldt een maximum vrijlating van € 210,- per maand met een maximum van € 2100,- per jaar. Met ingang van 1 april 2017 maken we niet langer een onderscheid tussen regulier vrijwilligerswerk of vrijwilligerswerk als onderdeel van iemands re-integratietraject.

Over inkomsten vrijlating

Ja, een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een vrijlating van inkomsten met werken, als de betreffende werkzaamheden bijdragen aan arbeidsinschakeling.

Op grond van de Participatiewet wordt uw inkomen uit deeltijdwerk gedurende maximaal zes aaneengesloten maanden voor 25% vrijgelaten. Dit tot een maximumbedrag van € 264,- per maand, vanaf 1 juli is dit € 269,- . U moet zelf aangeven bij uw consulent per wanneer u deze inkomensvrijlating wil laten ingaan. Dit omdat deze eenmalig en voor maximaal zes maanden is.  

Ja, er is een regeling voor alleenstaande ouders vanaf 27 jaar met een kind tot 12 jaar. Op grond van de Participatiewet wordt inkomen uit deeltijdwerk gedurende maximaal 30 aaneengesloten maanden voor 12,5% vrijgelaten tot een maximumbedrag van € 164,73 per maand, vanaf 1 juli 2024 is dit € 167,79. De betreffende werkzaamheden moeten wel bijdragen aan de arbeidsinschakeling.

Ja, op grond van de Participatiewet wordt inkomen uit deeltijdwerk voor 15% vrijgelaten tot een maximumbedrag van € 167,07 per maand, vanaf 1 juli 2024 is dit € 170,18.  

Voorwaarde is dat er om medische redenen slechts een beperkt aantal uren kan worden gewerkt. Dit zonder uitzicht op zodanige inkomensverbetering dat volledige uitstroom uit de bijstandsuitkering verwacht mag worden. De medische urenbeperking moet worden vastgesteld door een arts van het UWV. Deze inkomstenvrijlating kan niet samenvallen met de inkomstenvrijlating deeltijdwerk (artikel 31 lid 2 PW) en de inkomstenvrijlating alleenstaande ouders (artikel 31 lid 2 onder r PW). 

Ja, als u een aanvullende uitkering ontvangt kunt u een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit dat werk krijgen. Het gaat om 15% vrijlating die geldt voor een periode van 12 maanden. Met een maximum van €167,07 per maand, vanaf 1 juli 2024 is dit € 170,18.. Dit deel wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering. Deze regeling geldt nadat de periode van 25% inkomsten vrijlating op grond van artikel 31 lid onderdeel n Participatiewet is verstreken. 

Bezwaar en beroep 

Bent u het niet eens met een besluit? Praat dan eerst met uw consulent. Vaak helpt extra uitleg om te begrijpen waarom een besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Lukt dat niet? Dan kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie, klik op deze link: bezwaar en beroep.

Inkomens- en vermogensgrenzen, netto bedragen (per 1 juli 2024)

Alleenstaanden (met of zonder kinderen)Per maand, inclusief vakantiegeld maximaal (=110% bijstandsnorm):
Alleenstaand (met of zonder kinderen) 18 tot 21 jaar€ 355,33
Alleenstaand (met of zonder kinderen) 21 jaar tot AOW-leeftijd

€ 1.439,30

 

Alleenstaand (met of zonder kinderen) vanaf AOW-leeftijd

€1.602,54 (AOW + maximaal €145,69 andere inkomsten)

 

 

Partners (o.a. getrouwd, samenwonend, gelijkgesteld):

 
Beiden 18 tot 21 jaar zonder kinderen€710,67
Beiden 18 tot 21 jaar met kinderen€1.121,89
1 van beiden 18-21 jaar en 1 van beiden 21+, zonder kinderen€1.383,40
1 van beiden 18-21 jaar en 1 van beiden 21+, met kinderen€1.794,63
Beiden 21 jaar en ouder (met of zonder kinderen)€2.056,13
Beiden AOW-leeftijd (met of zonder kinderen)€2.174,30 (AOW + maximaal €197,66 andere inkomsten)
1 van beiden AOW-leeftijd en 1 jonger dan AOW-leeftijd (met of zonder kinderen)€2.174,30

 

Let op: Woont u met andere personen van 27 jaar of ouder in dezelfde woning? Dit kunnen eigen kinderen of anderen zijn, los van uw eigen partner. Dan is meestal de kostendelersnorm van toepassing. Als dat het geval is, dan gelden vaak andere (lagere) normen dan hierboven genoemd. Houd hier rekening mee.
De kostendelersnorm houdt er rekening mee dat u deze of andere kosten (eerder) met andere huisgenoten kunt delen. U kunt daar namelijk afspraken over maken met medebewoners. Zo hoeft u minder snel een beroep op bijstand te doen. Welke norm geldt volgt uit de Participatiewet. Aan de bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Twijfelt u of uw inkomen binnen de grenzen valt? Bel ons dan.

Gezinssamenstelling: Wettelijke vermogensgrens:
Alleenstaande zonder kinderen€7.575,-
Alleenstaande met kinderen€15.150,-
Gehuwden/samenwonenden/partners (met of zonder kinderen)€15.150,-

Let op: Kijk bij de regeling die u wilt aanvragen of er geen afwijkende vermogensgrens geldt.