Wijksteunpunt

Algemeen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het Wijksteunpunt (WSP). En leest u waarvoor u daar terecht kunt. Het WSP geeft informatie, advies en kan verwijzen naar andere professionals. U kunt hier allerlei vragen stellen en u kunt het melden als u zich zorgen maakt over andere inwoners. Er is een spreekkamer aanwezig om vertrouwelijke gesprekken te voeren.

Ondersteuning

De consulenten van het WSP ondersteunen iedereen met vragen. Denk hierbij aan vragen over praktische ondersteuning, geldzaken, mantelzorg, brieven die je niet begrijpt, het vinden van een passende woning, eenzaamheid, zingeving en nog veel meer. Dit gebeurt met de inzet van vrijwilligers. De consulenten zijn het aanspreekpunt van de klanten en vrijwilligers. Zowel in het verduidelijken van de hulpvraag als in het creatief zoeken naar oplossingen spelen de consulenten een belangrijke rol. Het gaat hier dan om:

 • Een advies of doorverwijzing  voor bijvoorbeeld woningaanpassing of personenalarmering.
 • Praktische dienstverlening zoals kleine klusjes in huis of in de tuin, boodschappen doen of een maaltijd bij u thuis bezorgen.
 • Persoonlijke ondersteuning en ontmoetingsactiviteiten omdat persoonlijk contact belangrijk gevonden wordt.

Contactgegevens

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor ons spreekuur? Dan kunt u ons bellen tussen 09.00 en 17.00 uur. U kunt ook e-mailen naar wijksteunpunt@desmd.nl. Of contact opnemen via WhatsApp op (06) 2694 1946. 

Locaties en spreekuren wijksteunpunten

 • Locatie bibliotheek Edam
  Dijkgraaf Poschlaan 8
  1135 GP Edam
  Maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
   
 • Locatie PX Volendam (ingang aan de kant van de Zeestraat)
  WJ Tuijnstraat 15
  1131 ZH Volendam
  Elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.

Social media

Algemeen maatschappelijk werk

Bent u voor een korte tijd minder zelfredzaam? Of kunt tijdelijk minder goed participeren (meedoen)? Dan kan algemeen maatschappelijk werk u helpen. Zij bieden bijvoorbeeld hulp bij:

 • Problemen hebben met bijvoorbeeld partner- en familierelaties,
 • Een echtscheiding
 • Rouwverwerking
 • Somberheid
 • Depressiviteit
 • Geweldservaringen
 • Huiselijk geweld
 • Vriendschap
 • Uithuiszetting

Algemeen maatschappelijk werker

De algemeen maatschappelijk werker kan meegaan naar instanties en zet in op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.  De ondersteuning is tijdelijk en kortdurend.

Naam: Gundula Mertin
Werkdag: dinsdag      

Bezoekadres: Wijksteunpunt De Meerwijk
Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam      

 

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg houdt in dat iemand zorgt voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is erg belangrijk. Het is nog belangrijker dat de mantelzorger niet overbelast raakt. Een mantelzorger kan geholpen zijn met informatie of met een respijthulp. Een respijthulp is een vrijwilliger die tijdelijk de taken van een mantelzorger overneemt. Iemand die mantelzorg krijgt kan ook logeren in een respijthotel. De mantelzorger kan dan wat tijd aan zichzelf besteden en bijvoorbeeld op vakantie gaan. Het Buitenhuis is een respijthotel dat is gevestigd in de Wijdewormer. Kijk voor meer informatie op de website van Het Buitenhuis. Meer informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers vindt u bij het wijksteunpunt. 

Informatie voor verwijzers

Mantelzorgers zijn vaak de spil in de zorg thuis. Hulpverleners werken vaak samen met mantelzorgers. Zij komen hen tegen in hun contact met hun cliënt of patiënt. Voor mantelzorgers is het niet altijd gemakkelijk om aan te geven dat zij hulp nodig hebben. Doel is om vanuit deze samenwerking mantelzorgers efficiënt en effectief te informeren en te ondersteunen.

Contactgegevens

Mantelzorgondersteuning Edam-Volendam
Bezoekadres: Wijksteunpunt de Meerwijk
Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op (0299) 391 507.
Email: wijksteunpunt@desmd.nl
Website: MantelzorgNL

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk begeleidt in opdracht van ons de eerste opvang van statushouders en biedt maatschappelijke begeleiding in de eerste periode van wonen en wennen. Vrijwilligers zetten zich in als taalcoach, als hulp en vraagbaak en bieden ondersteuning bij de wirwar van regels en gewoonten.

Kennis opdoen van de Nederlandse cultuur en haar normen en waarden komen aan bod in het participatieverklaringstraject waaraan alle statushouders deelnemen. Het doel van de trajecten is om zo snel mogelijk te kunnen participeren in de samenleving. Voorts wordt begeleiding geboden bij gezinshereniging. 

Contact

De teamleider Maatschappelijke en Juridische Begeleiding is Naira Hovsepyan. 
Bezoekadres: Wijksteunpunt De Meerwijk
Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam

Vrijwilligerswerk

Onze gemeente kent vele enthousiaste vrijwilligers en organisaties. Daarom is in het lokale vrijwilligerswerk een vrijwilligerscentrale opgezet. Zij ondersteunen vrijwilligers en organisaties bij het maken van de juiste match. Op de website: 'edamvolendam voor elkaar' vindt u het aanbod in vrijwilligerswerk.

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom hebben wij een vrijwilligersverzekering afgesloten. Bent u vrijwilliger? Dan bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

Wat moet u doen bij schade?
Dan vult u ons schadeformulier in, hierbij heeft u uw DigiD nodig. 

Afdrukformulier schadeformulier vrijwilligersverzekering

Let op: U kunt de schade bij ons melden als deze niet gedekt is op een andere schadeverzekering.

Contactgegevens vrijwilligerscentrale

Wijksteunpunt De Meerwijk in de bibliotheek in Edam
Dijkgraaf Poschlaan 8
1135 GP  Edam
Telefoon: (0299) 391 507 bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.
Mail:  wijksteunpunt@desmd.nl

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er wordt van u verwacht dat u altijd zoveel mogelijk zelf blijft doen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp in te schakelen van huisgenoten, buren of familie.  Lukt het u met deze hulp ook niet meer? Dan kunt u hulp inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

De onafhankelijke cliëntondersteuner ondersteunt op uw verzoek bij het regelen of verkrijgen van passende zorg. Onafhankelijk houdt in dat de cliëntondersteuner niet bij ons of een zorgaanbieder werkt. Hij/zij laat zien wat de mogelijkheden zijn. En zoekt uit wat voor u de beste stap is. Alles is gericht op uw belang. De ondersteuning is tijdelijk en kortdurend. 

Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Wilt u contact opnemen met de cliëntondersteuner? Bel of e-mail dan naar Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning op (085) 016 24 20 of  info@centrumoco.nl.  Zij zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.0 uur. Meer informatie vindt u op de website van Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning.

Wat doet een cliëntondersteuner?

 • Geeft informatie, advies en (kortdurende) algemene ondersteuning bij het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, (gezondheids-) zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen voor zover deze bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner.
 • Bemiddelt als u en aanbieder en/of indicatiesteller er niet uitkomen.
 • Informeert en ondersteunt bij het helder formuleren en het goed stellen van vragen: ‘Wat is mijn hulpvraag en hoe wil ik dat oplossen?’
 • Ondersteunt bij het opstellen van een plan om te komen tot een juiste oplossing. En bemiddelt hierbij als dat nodig is.  
 • Betrekt uw netwerk bij het zoeken naar oplossingen voor uw problemen met zorgaanbieders en/of de gemeente.
 • Ondersteunt onder ander bij het keukentafelgesprek, het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan en verzorgt verzoeken tot (her-)indicatie.
 • Ondersteunt bij het indienen van een klacht en/of het indienen van een bezwaar of beroep.
 • Signaleert eenzaamheid, huiselijk geweld, laaggeletterdheid en schulden en/of armoede en verwijst door.

Zorgcirkel

Het ontmoetingscentrum in het WSP is een dagbesteding voor mensen met dementie. Op de dinsdag en donderdag is er inloopochtend voor (aankomende) deelnemers en hun familie van 10.00 - 12.00 uur. 

U kunt daar terecht met vragen over dementie en begeleidingsmogelijkheden. Voor overige dagen is een indicatie nodig.

Discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Meld het bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland!

Deze onafhankelijke stichting werkt aan het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminatie op grond van sekse, huidskleur, levensovertuiging, afkomst, leeftijd, handicap, chronische ziekte of seksuele gerichtheid. Iedereen kan gratis bij het Bureau Discriminatiezaken terecht voor steun of een vertrouwelijk advies. Daarnaast geeft deze organisatie voorlichtingen en trainingen over (on)gelijke behandeling.

Het Bureau Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland is bereikbaar via (06) 1280 0017 en waterland@discriminatie.nl. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op discriminatie.nl/zaanstreek-waterland.

Sociaal raadsliedenwerk

Het sociaal raadslid geeft kortdurend hulp bij vragen en problemen op het gebied van: sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen aan inwoners. De focus is gericht op het voorkomen van problemen door schulden. En om u te helpen uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. En om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk (weer) voldoende zelfredzaam bent.

Het sociaal raadslid verleent soms rechtsbijstand in bezwaar en beroep. Tenzij u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Dan maakt u daar gebruik van.

Zijn er structurele problemen in uw zelfredzaamheid en participatie? Of zijn uw schulden zo groot dat ze onbeheersbaar zijn of worden? Dan wordt u doorverwezen naar het Breed Sociaal Loket.

Meer informatie over de Sociaal Raadslieden vindt u op de website van MEE & de Wering.

Sociaal raadsvrouw

Naam: Tashana Brunst
Organisatie: MEE & de Wering
Werkdagen (onder voorbehoud): woensdag, donderdag

Bezoekadres: Wijksteunpunt De Meerwijk
Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam        

Administratieve ondersteuning

U kunt binnenlopen, een afspraak maken of contact opnemen via de kanalen zoals boven aan de pagina genoemd zijn. Tijdens een spreekuur kunnen alle inwoners van onze gemeente langskomen met een hulpvraag. Hier bieden de vrijwilligers ondersteuning bij het invullen van formulieren, het lezen van brieven en het bemiddelen bij contacten met instanties. 

Buurtkamers ingericht

Buurtkamers zijn informele ontmoetingsruimten in de wijk. Hier kunnen inwoners dichtbij en laagdrempelig activiteiten ondernemen (leeftijd van 0-100+ jaar). Met de buurtkamers bevorderen wij wijkgebonden samenkracht, sociale cohesie en vroegtijdige signalering. En waar nodig kan worden doorverwezen naar het Wijksteunpunt. De buurtkamer worden vormgegeven naar wens van de inwoners van onze gemeente. De eerste buurtkamers zijn begin 2023 ingericht. Heeft u een goed idee voor een buurtkamer in uw buurt? Neem contact op met het wijksteunpunt.