Wijksteunpunt

In het wijksteunpunt kunt u terecht met vragen om advies en ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Bijvoorbeeld over maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerscentrale en dergelijke. Het wijksteunpunt (WSP) in Edam, is gevestigd in de bibliotheek aan de Dijkgraaf Poschlaan. U kunt bij het Wijksteunpunt tijdens werkdagen terecht met uw vragen over advies en ondersteuning. Tijdens het inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur zitten de medewerkers van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) voor u klaar. Ook zijn we elke werkdag van 9.00 en 17.00 uur bereikbaar op onderstaand telefoonnummer en via het e-mailadres.

Ondersteuning

De consulenten van het WSP ondersteunen ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en chronisch zieken bij het zelfstandig blijven wonen. Zij doen dit door het geven van informatie, advies en praktische ondersteuning en door het organiseren van de gewenste dienstverlening. Dit gebeurt met de inzet van vrijwilligers. De consulenten zijn het aanspreekpunt van de klanten en vrijwilligers. Zowel in het verduidelijken van de hulpvraag als in het creatief zoeken naar oplossingen spelen de consulenten een belangrijke rol. Het gaat hier dan om:

  • Een advies of doorverwijzing  voor bijvoorbeeld woningaanpassing of personenalarmering.

  • Praktische dienstverlening zoals kleine klusjes in huis of in de tuin, boodschappen doen of een maaltijd bij u thuis bezorgen.

  • Persoonlijke ondersteuning en ontmoetingsactiviteiten omdat persoonlijk contact belangrijk gevonden wordt.

Contactgegevens

Voor informatie en/of inschrijving kunt u telefonisch contact opnemen of even binnen lopen bij:
Dijkgraaf Poschlaan 8
1135 GP Edam
e-mailadres wijksteunpunt@desmd.nl
Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op (0299) 391 507.

*Buiten de openingstijden kunt u een bericht telefonisch inspreken. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. Vanwege de corona maatregelen is het alleen mogelijk om op afspraak  het WSP te bezoeken.

Maatschappelijk werk

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD) biedt mensen ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied. U kunt het algemeen maatschappelijk werk van de SMD dagelijks bereiken via het Wijksteunpunt in Edam van 9.00 - 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van de SMD. Meer informatie hierover vindt u op de pagina maatschappelijk werk.

Mantelzorgondersteuning

Zorgen voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of kennis: dat is wat mantelzorg inhoudt. Mantelzorg is vaak vanzelfsprekend maar kan ook zwaar zijn. Overbelasting ligt op de loer. Mantelzorgondersteuning zet onder andere vrijwilligers in de thuissituatie in en faciliteert instanties in hun samenwerking met mantelzorgers.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u terecht voor informatie en advies, persoonlijke ondersteuning en tijdelijke overname van regeltaken. En voor de inzet van vrijwilligers ter ontlasting van de mantelzorger.

Respijthulp voor mantelzorgers

Op zoek naar zingevend en betekenisvol vrijwilligerswerk? De SMD kan altijd vrijwilligers gebruiken die mantelzorgers ondersteunen. Als vrijwilliger biedt u ondersteuning aan de mantelzorger door tijdelijk een deel van de lichte zorgtaken over te nemen.

Informatie voor verwijzers

Mantelzorgers zijn vaak de spil in de zorg thuis. Hulpverleners werken vaak samen met mantelzorgers. Zij komen hen tegen in hun contact met hun cliënt of patiënt. Voor mantelzorgers is het niet altijd gemakkelijk om aan te geven dat zij hulp nodig hebben. Doel is om vanuit deze samenwerking mantelzorgers efficiënt en effectief te informeren en te ondersteunen.

Contactgegevens

Mantelzorg Ondersteuning Edam-Volendam
Bezoekadres: Wijksteunpunt de Meerwijk
Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op (0299) 391 507.
Email: info@desmd.nl
Website: MantelzorgNL

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk begeleidt In opdracht van ons de eerste opvang van statushouders en biedt maatschappelijke begeleiding in de eerste periode van wonen en wennen. Vrijwilligers zetten zich in als taalcoach, als hulp en vraagbaak en bieden ondersteuning bij de wirwar van regels en gewoonten.

Kennis opdoen van de Nederlandse cultuur en haar normen en waarden komen aan bod in het participatieverklaringstraject waaraan alle statushouders deelnemen. Het doel van de trajecten is om zo snel mogelijk te kunnen participeren in de samenleving. Voorts wordt begeleiding geboden bij gezinshereniging. 

Contact

Teamleider Maatschappelijke en Juridische Begeleiding Naira Hovsepyan, zij is telefonisch bereikbaar op (06) 1349 4846.

Inburgeren en het participatietraject

Nederlands leren hoort bij het inburgeren. Om in te burgeren moet u leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u dit examen, dan bent u ingeburgerd.  Meer informatie leest u op: inburgeren.nl

Bent u na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren?

Dan is het traject voor de participatieverklaring ook onderdeel van de inburgering.  In dit traject leert u hoe de Nederlandse samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Voor wie is het participatietraject?

Het participatieverklaringstraject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren na 1 oktober 2017:

  • Een statushouder(s);
  • Personen die van buiten de EU langdurig in Nederland komen wonen.

Hoe doet u mee aan het traject?

Dat hangt af van uw situatie:

  • Bent u statushouder? Dan hoeft u niks te doen. U krijgt via VluchtelingenWerk een uitnodiging waarin staat wanneer en waar u de Participatieverklaring kunt volgen.
  • Bent u geen statushouder? Dan meldt u zichzelf aan via de website van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland: vluchtelingenwerk.nl/participatieverklaring.

Contactgegevens aanmelding participatietraject

Telefoon: (0299) 391 507, bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.
E-mail: wijksteunpunt@desmd.nl

Vrijwilligerswerk

Onze gemeente kent vele enthousiaste vrijwilligers en organisaties. Daarom is in het lokale vrijwilligerswerk een vrijwilligersmakelaar aangesteld. Op de website: 'edamvolendam voor elkaar' is alle informatie over vrijwilligerswerk te vinden:

Vrijwilligerswerk Edam-Volendam

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom hebben wij een vrijwilligersverzekering afgesloten. Bent u vrijwilliger? Dan bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

Wat moet u doen bij schade?
Dan vult u ons schadeformulier in, hierbij heeft u uw DigiD nodig. 

Afdrukformulier schadeformulier vrijwilligersverzekering

Let op: U kunt de schade bij ons melden als deze niet gedekt is op een andere schadeverzekering.

Contactgegevens vrijwilligersmakelaar

Adres:  Wijksteunpunt De Meerwijk in de bibliotheek in Edam
Dijkgraaf Poschlaan 8
1135 GP  Edam
Telefoon: (0299) 391 507 bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.
Mail:  info@edamvolendamvoorelkaar.nl

Let op: in verband met de Corona-maatregelen zijn wij momenteel alleen telefonisch en per mail bereikbaar.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het verwoorden van uw hulpvraag of vindt u het fijn dat iemand aanwezig is bij het gesprek met de gemeente? U kunt altijd een familielid, vriend(in) of kennis meevragen naar een gesprek. Ook kunt u als inwoner van onze gemeente gebruik maken van de gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit wordt binnen onze gemeente verleend door Centrum OCO (Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning).

De cliëntondersteuner kan u helpen bij het persoonlijk gesprek, als u daar behoefte aan heeft. De cliëntondersteuning is te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur op (085) 016 2420.

Zorgcirkel

Het ontmoetingscentrum in het WSP is een dagbesteding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Op de dinsdag en donderdag is er inloopochtend voor (aankomende) deelnemers en hun familie van 10.00 - 12.00 uur. 

U kunt daar terecht met vragen over dementie en begeleidingsmogelijkheden. Voor overige dagen is een indicatie nodig.

Discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Meld het bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland!

Deze onafhankelijke stichting werkt aan het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminatie op grond van sekse, huidskleur, levensovertuiging, afkomst, leeftijd, handicap, chronische ziekte of seksuele gerichtheid. Iedereen kan gratis bij het Bureau Discriminatiezaken terecht voor steun of een vertrouwelijk advies. Daarnaast geeft deze organisatie voorlichtingen en trainingen over (on)gelijke behandeling.

Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via (06) 1280 0017 en info@bdwaterland. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden via www.bureaudiscriminatiezaken.nl.

Sociaal raadsliedenwerk

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunnen mensen terecht bij de sociaal raadslieden van de SMD. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Indien nodig kunnen zij bemiddelen of verwijzen naar een andere organisatie. Sociaal raadslieden geven onder meer informatie over: 
•    Uitkeringen, zoals WW, PW, WIA en AOW.
•    Werk: ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden.
•    Belastingen en toeslagen.
•    Schulden
•    Huur en huisvesting.
•    Echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, erfenis.
•    Onderwijs en studiefinanciering.

U kunt contact opnemen met het Wijksteunpunt op (0299) 391 507. Zij maken dan direct een afspraak die binnen vijf werkdagen plaatsvindt. Of u kunt dagelijks tijdens het inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur een afspraak maken.

Meer informatie over de Sociaal Raadslieden vindt u op de website van De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening.  

Administratieve ondersteuning

Dagelijks van 10.00 – 12.00 uur is er een inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kunnen alle inwoners van onze gemeente langskomen met een hulpvraag. Hier bieden de vrijwilligers ondersteuning bij het invullen van formulieren, het lezen van brieven en het bemiddelen bij contacten met instanties. Blijkt dat uw vraag wat ingewikkelder is, dan wordt er een afspraak met een sociaal raadslid gemaakt.