WOZ-waarde

Algemeen

Wij taxeren de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Wilt u uw gemeentelijke belastinggegevens inzien en uw aanslagbiljetten of de taxatieverslagen van uw panden downloaden? Dat kan via de belastingloketten hieronder.

U kunt ook een kopie WOZ-beschikking via onderstaand formulier aanvragen als u ondernemer bent.

Taxatieverslagen 2022 en 2023

De taxatiegegevens over 2022 en 2023 kunt u opvragen via het loket ‘taxatieverslagen 2022 en 2023’

Taxatieverslagen 2022 en 2023

Kopie WOZ-beschikking bedrijf opvragen

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u hier een kopie WOZ-beschikking  aanvragen:

Aanvraagformulier kopie WOZ-beschikking voor bedrijven

Controle WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt (onder meer) gebruikt voor de berekening van de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen, heffingen van het waterschap en het eigenwoningforfait.

Op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijk belastingen staat de WOZ-waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks. Na ontvangst van dit biljet kunt u via het Belastingloket een taxatieverslag inzien en downloaden. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.

Bepaling WOZ-waarde

De waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De waarde is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum. De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. De waarde wordt daarom bepaald aan de hand van verkoopcijfers rond de waardepeildatum van vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken. Deze verkopen worden allemaal geanalyseerd op bruikbaarheid en toepasbaarheid.

Gebruiksoppervlakte / Meetinstructie

Bij de WOZ-taxatie van woningen wordt altijd gekeken naar de gebruiksoppervlakte van een woning. Deze oppervlakte is belangrijk om woningen met elkaar te vergelijken. Hier vindt u meer informatie(link is extern) over de gebruiksoppervlakte en de instructie om die oppervlakte te berekenen (Meetinstructie).

Bezwaar maken

WOZ gegevens gemeente

Loket WOZ-waarden openbaarheid woningen geeft u toegang tot de WOZ-waarden van woningen in de gemeente Edam-Volendam.  De waardepeildatum is 1 januari 2015 en verder.

Dashboard WOZ-benchmark
Via dit dashboard kunt u bekijken hoe onze gemeente presteert op het gebied van de WOZ en dit vergelijken met andere gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Waarderingskamer ziet toe op de uitvoering. Om de prestaties van gemeenten te kunnen vergelijken, is het Dashboard WOZ-benchmark te raadplegen op de site van de Waarderingskamer. 

WOZ-waarde huurwoningen

Woningcompagnie en de Vooruitgang

Met ingang van 2016 maken we ook aan huurders van woningen de WOZ-waarde op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen bekend. Dat is omdat door een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) huurders een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. Dit zal naar verwachting slechts voor een (zeer) klein gedeelte van de huurders gelden.

Heeft u als huurder van een woning van De Vooruitgang een WOZ-beschikking 2016 ontvangen? Dan kunt u daar, als u daar belang bij heeft, bezwaar tegen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Vooruitgang.

Meer informatie WOZ-objecten op een dijklichaam (waterverdedigingswerk)

Onroerende zaken op een waterverdedigingswerk (dijklichaam)

WOZ-objecten op een waterverdedigingswerk (dijklichaam)

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 (ECLI:NL:HR:2016:364) en de jurisprudentie die daarna door verschillende rechtbanken en gerechtshoven is gewezen, bestaat de noodzaak om deze jurisprudentie landelijk uniform toe te passen bij de WOZ-taxaties met ingang van waardepeildatum 1 januari 2017 (WOZ-waarde 2018).
De jurisprudentie wijst uit dat bij alle onroerende zaken waarvan een dijklichaam (waterverdedigingswerk) onderdeel uitmaakt, de waarde van dit dijklichaam bij de WOZ-taxatie buiten aanmerking gelaten moet worden.

Hoewel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen zich beraden op een advies over een wijziging van de regelgeving ter zake, zal een eventuele wijziging in ieder geval voor de eerstvolgende twee waardepeildata nog geen gevolgen kunnen hebben.

De Hoge Raad heeft verduidelijkt dat de waarderingsuitzondering voor de Wet WOZ van toepassing is indien sprake is van een waterverdedigingswerk dat in beheer is bij het waterschap, ongeacht of dit waterverdedigingswerk is gelegen op het terrein van een ander. De waarderingsuitzondering is daarmee van toepassing op alle WOZ-objecten die (deels) op een waterverdedigingswerk liggen. Deze waarderingsuitzondering geldt dus ongeacht wie de eigenaar is van het desbetreffende WOZ-object.

In de jurisprudentie is de reikwijdte van de waarderingsuitzondering soms verschillend uitgelegd. Met de meest recente uitspraken van Hof Den Haag van 21 maart 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1066) en 21 juni 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1787) is de reikwijdte van de waarderingsuitzondering nadrukkelijk beperkt tot het waterverdedigingswerk zelf. Beschermingszones rond deze waterverdedigingswerken behoren daarmee dus niet tot het uit te zonderen gedeelte.

Door het raadplegen van de keur en de legger die door het waterschap wordt gepubliceerd, kan nagegaan worden waar de waterverdedigingswerken zijn gelegen. De uitspraak van 21 juni 2017 heeft verduidelijkt dat de uitzondering beperkt blijft tot het in de Keur beschreven en in de kaart (‘de legger’) weergegeven waterverdedigingswerk (als onderdeel van het verzamelbegrip “waterstaatswerk”) of, indien in de Keur de term “kernzone” (nog) gehanteerd wordt, tot de “kernzone”. Door het raadplegen van de keur van het waterschap wordt niet alleen duidelijk welke onroerende zaken betrokken zijn bij deze waarderingsuitzondering, maar wordt ook duidelijk welke oppervlakte exact valt onder het waterverdedigingswerk (kernzone).

De uitzondering geldt voor alle typen waterkeringen. Meestal worden twee typen onderscheiden, te weten: primaire waterkeringen en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen zijn waterkeringen welke vooral liggen langs de grote rivieren en die door het Rijk zijn aangewezen op grond van de Wet op de waterkering. Regionale waterkeringen liggen vooral langs de boezemwateren en de kanalen en worden aangewezen op grond van een provinciale verordening. Daarnaast onderscheidt een waterschap veelal nog regionale waterkeringen die niet door de provincie worden aangewezen, maar wel van belang worden geacht en daarmee in de keur zijn aangewezen. Al de genoemde waterkeringen zijn als waterverdedigingswerk of als kernzone van het waterverdedigingswerk in de keur en de legger vastgelegd.

In eerste instantie moet door de gemeente worden bepaald welke WOZ-objecten geheel of gedeeltelijk worden geraakt door de genoemde waterverdedigingswerken. Vervolgens moet een waarde-invloed worden berekend. Hiervoor is van belang om te weten welke deel van de (ongebouwde) oppervlakte van het WOZ-object behoort tot het waterverdedigingswerk. Deze "uit te zonderen" oppervlakte zal bij de waardebepaling buiten aanmerking worden gelaten.

Uitzondering geldt niet voor de waarde van de ondergrond en opstallen van bebouwde delen

In de regelgeving voor de waarderingsuitzondering voor waterverdedigingswerken staat dat deze uitzondering geldt met uitzondering van de delen die dienen tot woning. Dit betekent dat bij de waardebepaling de woning, inclusief ondergrond, altijd wel in de waarde betrokken zal worden. Alleen een ongebouwd gedeelte van de onroerende zaak zal bij de waardebepaling buiten aanmerking blijven.

De vraag kan gesteld worden of de uitzondering bij bedrijfspanden (niet-woningen) op andere wijze moet worden toegepast. Rechtbank Rotterdam heeft daarin met de uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:8152) helderheid gegeven. De rechtbank geeft aan dat hoewel een dergelijk object (niet-woning) niet expliciet is uitgezonderd van de waarderingsuitzondering, de opstal geen waterkerende functie heeft en daarom geen deel uit maakt van een waterverdedigingswerk in de zin van de vrijstelling (vergelijk Hoge Raad 3 juni 1998, (ECLI:NL:HR:1998:AA2293). Hier komt bij dat het beheer door het waterschap zich niet uitstrekt tot de opstal of de ondergrond daarvan.

Door het buiten de WOZ-waardebepaling laten van een gedeelte van de onroerende zaak, wijkt de WOZ-waarde af van de marktwaarde van het gehele object op de waardepeildatum.

Voor meer informatie over ‘de Keur’, ‘de legger’ en de waterkeringen verwijzen wij u naar de website van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.