Subsidie van aanvraag tot verantwoording

Algemeen

Aanvraag

U heeft besloten om een subsidieaanvraag in te dienen bij ons.  Dit kunt u schriftelijk of digitaal doen.

Beoordeling

Heeft u een aanvraag om subsidie ingediend, dan beoordelen we uw aanvraag op volledigheid en compleetheid. Als er informatie ontbreekt ontvangt u van ons een brief waarin we aangeven wat u nog moet indienen en binnen welke periode dit moet gebeuren. Maakt u geen gebruik van deze mogelijkheid? Dan stellen we uw aanvraag buiten behandeling.

Soms kan het zijn dat de middelen in een subsidieplafond al op zijn. Dan beoordelen we uw aanvraag om subsidie niet meer, maar wordt uw aanvraag direct geweigerd.

Verlenen subsidie

Voldoet uw aanvraag aan de gestelde eisen en blijkt duidelijk dat subsidie noodzakelijk is om de activiteit uit te kunnen voeren? Dan ontvangt u van de gemeente een subsidiebeschikking. Daarin staat precies vermeld op basis van welke wettelijke grondslag de subsidie aan u is verleend. En hoeveel subsidie u ontvangt en wanneer en of en hoe u de aan u verleende subsidie moet verantwoorden.

Als u subsidie ontvangt, horen daar ook verplichtingen bij. Deze staan ook in de subsidiebeschikking. Komt u deze niet na, dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. Zo kan het zijn dat u minder subsidie krijgt als verwacht of al ontvangen voorschotten terug moet betalen. 
Zo heeft u bijvoorbeeld altijd als ontvanger van onze subsidie een meldingsplicht. 

De verplichtingen staan in de Algemene subsidieverordening en in de desbetreffende subsidieregeling op de pagina regelgeving.

Normaal gesproken heeft u pas recht op uitbetaling van de subsidie als de verleende subsidie wordt vastgesteld. We weten dat het soms niet mogelijk zou zijn een activiteit uit te voeren als u de subsidie hiervoor niet op basis van een voorschot ontvangt. In de subsidiebeschikking staat duidelijk vermeld of en op welke manier de subsidie op basis van bevoorschotting aan u zal worden verleend.
De betaling van een voorschot op de subsidie gebeurd dan conform deze beschikking.
 

Weigeren subsidie

Soms zijn er ook redenen  waarom we niet aan uw subsidieaanvraag kunnen voldoen. U ontvangt dan een beschikking waarin we deze redenen toelichten.

Uitvoeringsfase en steekproeven

Met steekproeven controleren we of subsidies goed worden besteed. Daarom vragen we ontvangers van subsidies om bewijsdocumenten te bewaren. Het kan ook zijn dat we bij u langskomen om te kijken of de activiteit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Verantwoorden

Na afloop van de uitvoeringsperiode moet u de ontvangen subsidiemiddelen verantwoorden. In de verleningsbeschikking is opgenomen welke informatie u op welk moment inlevert voor deze verantwoording.

Het indienen van deze gevraagde informatie heet 'aanvraag om subsidievaststelling'.

Vaststellen subsidie

Nadat u de aanvraag om subsidievaststelling heeft ingediend beoordelen we deze aanvraag. We kijken of u aan de opgelegde verplichtingen hebt voldaan, of u de activiteit volledig en zoals voorgesteld hebt uitgevoerd en welke middelen hiervoor nodig waren. De uitkomst van de beoordeling maken we met een vaststellingsbeschikking aan u bekend.

Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling kan het zijn dat de subsidie op een lager bedrag wordt vastgesteld dan zij aan u was verleend. Als u reeds een voorschot hebt ontvangen kan het zijn dat u die dan voor een deel terug moet betalen. Als uit de beoordeling blijkt dat de activiteit naar behoren is uitgevoerd, de subsidie noodzakelijk was en aan de verplichtingen is voldaan wordt de subsidie conform de verlening vastgesteld. Als u geen bevoorschotting had ontvangen dan volgt de uitbetaling na de vaststelling van de subsidie. Ook dit staat dan in de vaststellingsbeschikking.

Soms komt het voor dat een subsidie direct bij de verlening 'van ambtshalve' wordt vastgesteld. Dan hoeft u geen aanvraag om vaststelling meer in te dienen. Wel kan het zijn dat u nog na afronden van de activiteit een verslag moet indienen. De subsidie betalen we dan binnen de vermelde periode aan u uit.

Elke subsidiebeschikking is een besluit. Daarom staat ook in de beschikking hoe u bezwaar en beroep kunt maken tegen dit besluit.