Loonkostensubsidie

Algemeen

Loonkostensubsidie is een instrument binnen de Participatiewet die bedoeld is voor werkgevers. De regeling geldt voor werknemers waarvoor een gemeente verantwoordelijk is. De werkgever komt in aanmerking voor loonkostensubsidie (LKS)als de werknemer door een ziekte of handicap minder dan het referentiemaandloon kan verdienen.

De subsidie is een compensatie in de loonkosten voor de verminderde arbeidsproductiviteit van de werknemer. De werkgever betaalt op deze manier alleen voor de werkelijke productiviteit. Hiermee wordt de werkgever gestimuleerd om iemand met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en houden. De hoogte van de subsidie wordt in het algemeen bepaald aan de hand van de loonwaarde van de werknemer. In de eerste zes maanden van het dienstverband is ook een forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk.

Meer informatie vindt u in de brochures

Informatie voor u als werkgever:

Wanneer komt u in aanmerking als werkgever? 

U als werkgever kunt in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als uw werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De werknemer woont in de gemeente Edam-Volendam èn
 • De werknemer is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen èn
 • De werknemer ontvangt geen Wajong-uitkering van het UWV èn
 • De werknemer is nog geen zes maanden in dienst èn
 • De werknemer in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking:
  • Deelnam aan het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding, of
  • Onder de doelgroep van de Participatiewet viel (een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw of niet -uitkeringsgerechtigd was). 

Hoe wordt LKS toegekend? 
De werkgever of werknemer vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. U kunt dit ook samen doen. 

Met ingang van 1 juli 2023 kunt u de aanvraag tot zes maanden na aanvang van het dienstverband indienen. Dit geldt voor schoolverlaters die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO en voor mensen die vallen onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente neemt een beslissing binnen vijf weken nadat de loonwaarde is vastgesteld of nadat is bepaald dat de loonwaarde niet hoeft te worden vastgesteld. Van deze beslissing ontvangt u een brief (beschikking).

Informatie voor u als werknemer:

Wanneer komt u in aanmerking voor loonkostensubsidie?
Uw werkgever komt mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie als: 

 • U in de gemeente Edam-Volendam woont.
 • U niet in staat bent om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. U heeft hiervoor een indicatie banenafspraak (bent opgenomen in het doelgroepenregister) of gaat dit aanvragen, dat kan ook in overleg met de gemeente.  
 • U geen Wajong-uitkering van het UWV ontvangt.
 • U nog geen zes maanden in dienst bent bij uw werkgever.
 • U in de zes maanden voorafgaande aan de dienstbetrekking:
  • Deelnam aan het praktijkonderwijs (pro) of het voorgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding of
  • Onder de doelgroep van de Participatiewet viel. 

Hoe werkt het?

 • Loonkostensubsidie is geld dat een werkgever ontvangt als compensatie voor de lagere productiviteit van u als werknemer met een arbeidsbeperking.  
 • U of uw werkgever kan loonkostensubsidie aanvragen. Als u door de gemeente Edam-Volendam bemiddeld bent naar een baan hoeft u zelf geen aanvraag te doen.
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de werknemer vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen. Gemeente Edam-Volendam geeft opdracht voor het uitvoeren van de loonwaarde meting aan het UWV.
 • In sommige gevallen kennen wij eerst forfaitaire loonkostensubsidie toe. Dit is 50% voor maximaal zes maanden.  

Wijzigingsformulier

Met dit formulier kunt u tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie:

Wijzigingsformulier loonkostensubsidie

Informatie voor u als werkzoekende:

Welke ondersteuning kunt u van ons krijgen?
Door een ziekte of beperking is het soms lastig om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat je daardoor minder snel kunt werken. Of omdat je extra ondersteuning nodig hebt. We willen het voor werkgevers aantrekkelijker maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo kan een werkgever subsidie aanvragen bij ons, dit is de zogenaamde loonkostensubsidie.

Wanneer kan uw werkgever loonkostensubsidie aanvragen?

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen voor medewerkers die in het doelgroepregister staan. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van de UWV van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen voor deze mensen subsidie, hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen.

Hoe maakt u zich zichtbaar in het doelgroepregister voor andere werkgevers?

Op Werk.nl kunt u aangeven dat u in het doelgroepregister staat. Als u werk zoekt maakt u zo meer kans op een baan. 

Wilt u dat werkgevers kunnen zien dat u in het doelgroepregister staat?

 • Ga dan naar de website Werk.nl.
 • Log daar in met uw DigiD.
 • Ga naar “mijn CV”.
 • Vink de optie ‘banenafspraak’ aan.

Wilt u dit niet? Dan hoeft u niets te doen. 

Heeft u vragen over loonkostensubsidie?

Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket

Bel: (0299) 398 398
Mail ons: werk@edam-volendam.nl 

Elke donderdagochtend hebben we een inloopochtend van 8:30 tot 12:30 uur in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Hulp nodig bij het aanvragen?  
Vraag hulp aan vrienden, familie, buren, of anderen binnen uw omgeving. Lukt dit niet? Dan kunt u terecht bij het Wijksteunpunt.  

Vragen en antwoorden

Hoe hoog is de subsidie?

Het uitgangspunt is dat de werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. De hoogte van LKS wordt berekend aan de hand van de loonwaarde. De subsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het referentiemaandloon.  

Het subsidiebedrag kan maximaal 70 procent van het referentiemaandloon zijn. De werkgever ontvangt daarnaast nog een vergoeding voor de werkgeverslasten: op dit moment 23 procent van de loonsom waarover loonkostensubsidie wordt verstrekt. Als het cao-loon hoger is dan het referentiemaandloon, zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.

Op de werkplek bepaald een deskundige zo objectief mogelijk de loonwaarde. Een medewerker is minimaal twee maanden aan het werk voordat de meting plaatsvindt, om een goed zicht te hebben op zijn arbeidsprestaties. Dat kan ook via bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of een proefplaatsing. 

In principe is de duur onbeperkt zolang er een dienstverband is. Bij ziekte van de werknemer loopt LKS gewoon door. De ontwikkeling van de werknemer wordt wel in de gaten gehouden. Op afgesproken momenten is er opnieuw een meting om de loonwaarde vast te stellen. Zodra de loonwaarde gelijk is aan 100 procent, stopt de subsidie. In dat geval blijft de werknemer geregistreerd staan in het doelgroepregister. De werkgever behoudt het recht op de no-riskpolis.

Loonwaarde is het percentage dat iemand met een arbeidsbeperking per gewerkt uur kan verdienen in vergelijking met een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring; het percentage bepaalt hoeveel loonkostensubsidie de werkgever als compensatie voor het verlies aan productiviteit van de gemeente kan krijgen. 

Het doelgroepregister is een register dat beheerd wordt door UWV en dat bestemd is voor monitoring van de banenafspraak en voor raadpleging door werkgevers, burgers, gemeenten en UWV. Het register bevat gegevens van mensen die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak. Zie uwv.nl/doelgroepregister voor een volledig en actueel overzicht van de doelgroepen. 

De no-riskpolis is een regeling voor de werkgever die een werknemer met een ziekte of handicap aanneemt. De werkgever krijgt financiële compensatie als de werknemer wegens ziekte uitvalt. 

De no-riskpolis biedt dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Het idee is dat de regeling het voor de werkgever aantrekkelijker maakt om een werknemer met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De werknemer die ziek wordt, krijgt een Ziektewetuitkering van UWV.  

De werkgever mag deze uitkering met het loon verrekenen. Daarmee wordt de werkgever gecompenseerd in de loonkosten gedurende maximaal 104 weken. Er zijn nog andere voordelen. De werkgever hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet. Ook is de premie niet hoger als de werknemer een WIA-uitkering heeft. 

Voor een aantal groepen is de duur van de no-risk polis onbeperkt. De regeling geldt dan tijdens het hele werkende leven als iemand ziek wordt. Dit is het geval voor werknemers die:

 • een Wajong-uitkering hebben of hadden;
 • een WSW-indicatie hebben;
 • beschut werken;
 • of vallen onder de banenafspraak en opgenomen zijn in het doelgroepregister. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Praat dan eerst met uw consulent. Vaak helpt extra uitleg om te begrijpen waarom een besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Lukt dat niet? Dan kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie, klik op deze link: bezwaar en beroep.