Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Algemeen

Kinderen van vijf tot zestien jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind. En hoeft uw kind niet naar school. Wilt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen? Dat kan via het onderstaande formulier.

Wat voegt u bij een aanvraag?

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.

 • Vindt u dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt? Lever dan  een verklaring in waarin u uitlegt waarom dit zo is.

 • Zit uw kind in het buitenland op school? Lever dan een verklaring van de directeur van de buitenlandse school in.

Vrijstelling van schoolbezoek

Vraagt u verlof aan de directeur van de school? Dan levert u bewijsstukken in die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht. Ook levert u het volgende erbij:

 • Naam, adres en geboortedatum van de leerling.

 • Naam en adres van de aanvrager (indien deze niet dezelfde persoon is als de leerling).

 • De reden van het verzoek.

Afhankelijk van de reden van het verzoek kunnen nog meer gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld:

Een verklaring van een door de gemeente aangewezen arts, pedagoog of psycholoog. Uit deze verklaring blijkt dat er sprake is van lichamelijke of psychische problemen.

Soorten verlof

Er zijn drie soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • Vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van vijf jaar.
 • Vrijstelling van inschrijving op een school.
 • Vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof).

Kort verlof

Een aanvraag voor schoolverlof buiten de schoolvakanties heet een ”aanvraag vrijstelling van schoolbezoek”. Dit  extra verlof vraagt u altijd schriftelijk aan (met opgave van reden) bij de directeur van de school. Of hierboven via het bovenstaande formulier.

 • De schooldirecteur beslist over aanvragen van verlof van minder dan tien dagen.
 • De schooldirecteur legt aanvragen van meer dan tien dagen voor aan de leerplichtambtenaar.

De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit.

Lang verlof

Kan uw kind lange tijd niet naar school  vanwege lichamelijke of psychische problemen? Dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij schakelt een arts of psycholoog in om te beoordelen of uw kind vrijstelling krijgt.

Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom zijn zij vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. Daarnaast mag de leerplichtambtenaar in individuele gevallen vrijstelling geven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie zouden kunnen behalen. De ouders moeten hiervoor een medische verklaring kunnen overleggen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet? Dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en nemen we deze niet in behandeling.
 4. De gemeente toetst of de leerling voor ontheffing in aanmerking komt.

De doorlooptijd is acht weken.

Wetten en regels

Over leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht  is geregeld in de Leerplichtwet 1969. In deze wet staan de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen beschreven.

 • De ouder(s) en/of verzorger(s), de scholen en de gemeenten hebben allemaal hun eigen taak.
 • De gemeente moet toezicht houden op de naleving van de leerplichtwet.
 • Ouder(s) en verzorger(s) moeten zich houden aan de leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school. En hebben de verantwoordelijkheid dat hun kind ook echt naar school gaat.
 • De scholen zijn verplicht in- en uitschrijvingen aan de gemeente door te geven. En verplicht om schoolverzuim zorgvuldig bij te houden en verzuim zonder geldige reden te melden aan de leerplichtambtenaar.

Alle kinderen tussen vijf en zestien jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. Voor jongeren tussen zestien en achttien jaar heet dit de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht. Dit houdt in dat jongeren tot hun 18e verjaardag verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Dit betekent dat jongeren van zestien en zeventien jaar die niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma.

Uw kind kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken.

De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Het doel is schooluitval van jongeren te voorkomen en hen een goede positie te geven op de arbeidsmarkt.

Bezwaar en beroep

Beslissen wij niet binnen dertien weken en verzuimen wij voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen? Dan kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan burgemeester en wethouders, binnen zes weken na verzending van de beschikking.
Wijst burgemeester en wethouders het bezwaar af? Dan kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie over bezwaar en beroep indienen.