Bijzondere bijstand

Algemeen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u door een bijzondere situatie onvoorziene, noodzakelijke kosten maken? Bijvoorbeeld als de wasmachine kapot is, of als u extra kosten hebt door een ziekte of beperking. Dan kunt u bij ons (individuele) bijzondere bijstand aanvragen. U kunt bij het Breed Sociaal Loket telefonisch informeren of u een beroep kunt doen op bijzondere bijstand kunt. Ook kunt u hier een afspraak maken.

Aanvragen en beslissing

 1. U kunt de aanvraag- en eventuele inlichtingenformulieren telefonisch aanvragen bij het Breed Sociaal Loket. Maak voor het inleveren van de formulieren eerst een afspraak. Let er op dat deze zijn ondertekend en voorzien van alle bijlagen. Als u dat wilt kunt u ook een afspraak maken met de cliëntondersteuner om hulp te krijgen bij het invullen van de formulieren.
 2. U kunt de aanvraag ook per post versturen naar:
  Gemeente Edam-Volendam
  Postbus 180,
  1130 AD  Volendam.
 3. Hebben wij uw volledig ingevulde aanvraag ontvangen? Dan beslissen burgemeester en wethouders binnen acht weken na binnenkomst hiervan op uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is en wij aanvullende gegevens moeten opvragen kan deze termijn worden verlengd. Voldoet u niet aan dit verzoek, dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Soms schakelen wij derden in voor het geven van advies, bijvoorbeeld medische adviseurs. Wij brengen u hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Openbaarheid van informatie

De gegevens zijn vertrouwelijk. Wij zijn wel verplicht gegevens te verstrekken aan andere instellingen zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en voor vreemdelingen aan de Vreemdelingendienst.

Wat neemt u mee naar de afspraak?

 • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden.
 • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden.
 • Omschrijving van de bijzondere kosten.

Op het inlichtingenformulier  staat welke gegevens u als bewijsstuk bij voegt. In sommige gevallen vragen wij  aanvullende gegevens die niet op het inlichtingenformulier staan.

Komt u in aanmerking?

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als:

 • U niet beschikt over voldoende inkomen of vermogen om zelf de kosten te kunnen betalen.
 • De kosten bijzonder, onvoorzien en noodzakelijk zijn.
 • U de kosten niet op een andere manier vergoed kunt krijgen. 
 • De kosten nog niet gemaakt zijn (slechts in uitzonderingsgevallen kan bijzondere bijstand met terugwerkende kracht worden verleend).

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te krijgen. Ook bij een minimuminkomen of een AOW-uitkering + pensioen kan bijzondere bijstand mogelijk zijn.

Wat zijn bijzondere kosten?

De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

Voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

 • Reiskosten voor bezoek aan uit huis geplaatste kinderen.
 • Bewassingskosten en kosten kledingslijtage.
 • Extra stookkosten.
 • Kosten van rechtshulp.
 • Kosten bewindvoering.

Hoogte van de bijzondere bijstand:

De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van de kosten die u maakt. En van uw inkomen en vermogen. Soms vergoeden we het hele bedrag, soms een deel.

Bewaar de bewijzen

Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten echt te hebben gemaakt.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken