Afvalstoffenheffing

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Hoogte van uw aanslag

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de Verordening met tarieven Afvalstoffenheffing (2021). 

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal personen binnen een huishouden. Wij raadplegen hiervoor het onderdeel persoonsgegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Het is daarom van belang dat u zich altijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar u woont.

  • één persoon € 240,15
  • door twee personen € 311,05
  • door meer dan twee personen € 323,50

Doel van de belasting

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die wij maken om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken. U betaalt hieraan mee.

Verplichte betaling

Wij hebben het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht te betalen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een of meerdere aanslagen? Dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. U kunt ook gebruik maken van het DigiD formulier of het afdrukformulier hierboven.

Wilt u uw bezwaarschrift liever per post versturen? Stuur deze dan naar:

Gemeente Edam-Volendam
De ambtenaar Heffing en Invordering
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in op de dag van het aanslagbiljet. De datum van deze aanslag is namelijk de dag waarop deze is verzonden. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Inhoud van uw bezwaarschrift

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • De omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden(en) van uw bezwaar.
  • Uw DigiD geldt als handtekening. 

Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift duidelijk uitlegt waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van het aanslagbiljet mee. Of vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer.