Vergadering College van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 april 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 30 maart 2021

Besluitenlijsten vastgesteld.

Collegeverklaring en rapportages ENSIA 2020

  • Collegeverklaring vastgesteld en deze ondertekenen.
  • De raad over de bevindingen informeren middels de aan te passen Raadsinformatiebrief.
  • Kennisgenomen van de rapportages en waar nodig deze laten ondertekenen en gebruiken voor de verticale verantwoording.

Dodenherdenking 2021

De verdeling van de collegeleden t.b.v. de afzonderlijke onderdelen van de Dodenherdenking op dinsdagmiddag 4 mei 2021 definitief vastleggen.

Raadsvoorstel uitwerking meekoppelkansen

Aan te passsen Raadsvoorstel en Raadsbesluit met de daarbij behorende uitwerking d.d. 30 maart 2021 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.