Privacy (bescherming persoonsgegevens)

Algemeen

Bij onze gemeente staat het belang van de inwoners centraal. Als iemand een beroep doet op de gemeente, gaat het vaak om een persoonlijk belang. Wij onderzoeken dan welke voorziening of regeling daar bij past. Daar hebben we persoonsinformatie of andere vertrouwelijke gegevens voor nodig. En daar gaan wij zorgvuldig mee om.

Soorten persoonsgegevens

  • Gewone persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum/plaats. Dit gebruiken wij bijvoorbeeld om uw stempas toe te sturen voor de verkiezingen. 
  • Voor specifieke zaken kunnen bijzondere persoonsgegevens nodig zijn. Denk hier aan gegevens over gezondheid (voor aanvraag van een Wmo-voorziening), herkomst (inburgering) of religie (voor onderwijs).
  • Ook andere gevoelige gegevens, zoals over inkomenspositie of sociale omstandigheden, kunnen noodzakelijk zijn.
  • We vragen en gebruiken die bijzondere en gevoelige persoonsgegevens alleen om de specifieke (wettelijke) taak uit te voeren waar ze voor nodig zijn. Dat leggen we uit op het moment dat we contact met u hebben over uw concrete situatie of vraag.

Hier vindt u meer informatie over wat persoonsgegevens zijn.  

Verantwoorden gebruik persoonsgegevens

Voor overheidstaken, wettelijke verplichtingen en daarmee verbonden belangen, verwerken wij persoonsgegevens. We richten ons naar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We bepalen en verantwoorden het gebruik van gegevens per taak/taakgebied:

  • Welke persoonsgegevens zijn nodig? Voor welke taak, plicht of belang zijn ze nodig?
  • Wie heeft toegang tot de gegevens en voor welk doel?
  • Wanneer wisselen we persoonsinformatie uit met andere instanties en voor welk doel?
  • Hoelang en op welke manier bewaren wij informatie?
  • Hoe zorgen we dat het opvragen, sturen, uitwisselen en bewaren van gegevens ‘technisch’ goed wordt beveiligd?

Uw rechten

Heeft u vragen, zorgen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijk recht op inzage, correctie, beperking of bezwaar. Dat kan voor uzelf zijn of voor degene van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent.[1] Soms heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen of over te dragen. Voeren wij een overheidstaak uit? Dan zijn wij bijna altijd verplicht om de gegevens vast te leggen van de persoon waar het om gaat.

We beoordelen uw verzoek om inzage, correctie, beperking of bezwaar zorgvuldig. U krijgt  altijd een reactie en uitleg.

Hier vindt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

[1] Bij de behandeling van uw verzoek verwerken wij uw persoonsgegevens volgens de wettelijke eisen (Algemene wet bestuursrecht, Archiefwet, AVG, gemeentelijke regelingen).

Vragen over gebruik persoonsgegevens

Waar kunt u terecht als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens? Klik hier voor meer informatie.

Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Neemt u contact op met de gemeente? Dan stellen wij controlevragen om zeker te weten dat u het bent als we informatie geven.

Zivver

Vertrouwelijke informatie mailen wij met Zivver. Dit is een programma dat extra beveiliging biedt. Zelf kunt u ook voorkomen dat uw gegevens verkeerd terecht komen. Gebruik voor het versturen van belangrijke gegevens altijd de beveiligde webformulieren die op onze website staan.

Helpt u mee?

Wij werken op veel manieren aan veilig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Heeft u de indruk dat gegevens niet goed zijn beveiligd? Ziet u dat persoonsgegevens op de verkeerde plaats terechtkomen? Heeft u aanwijzingen van gegevensmisbruik? Laat het ons weten! Bel (0299) 398 398 of mail naar pib@edam-volendam.nl.