Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 13 april 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21124410
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Raadsinformatie-brief Viering geboorte van Nederland: 2022 Jaar van de Vrijheid

 • Adviesnummer: D-ADV - 21122219
 • Akkoord gegaan met Raadsinformatiebrief.

Financiële verantwoording regionale projecten 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21123442
 • Ingestemd met de financiële verantwoording regionale projecten 2020.

Zienswijze op ontwerp programma-begroting 2022, de begrotings-wijziging 2021 en jaarrekening 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV - 21123503
 • De gemeenteraad verzoeken:
  1. Op basis van artikel 59 de Wet gemeenschappelijke regelingen de volgende zienswijze vast te stellen:
  - Een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van Recreatieschap Twiske-Waterland.
  ​​​​​​​- Een positieve zienswijze op de programmabegroting 2022 van Recreatieschap Twiske-Waterland.
  ​​​​​​​2. Op basis van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland een positieve zienswijze op de jaarrekening 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen.
  3. Burgemeester en wethouders op te dragen om het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland conform de bij dit voorstel behorende concept zienswijze te informeren.

N.B.
In het raadsvoorstel opnemen dat de begeleiding van het opwaarderen van de wandelverbinding over sluis Edam wordt gedaan door het recreatieschap.

Opsporingsvergunning Geothermie

 • Adviesnummer: D-ADV - 21117450
 • Ingestemd met het voorliggende concept advies van Provincie NH tot de uitvoering van opsporingsonderzoek naar de potentie en haalbaarheid van geothermie binnen gemeente Edam-Volendam onder de voorwaarden dat:
  1. De gemeente Edam-Volendam, bij monde van het college, altijd het recht behoudt om het onderzoek en/of eventuele vervolgstappen stop te zetten en zo nodig te annuleren.
  2. Dat al in de onderzoeksfase een gedegen risicoanalyse wordt opgesteld ten aanzien van de gewenste geothermie-activiteiten in de nabijheid van een deels nog actief gasveld en de breuklijnen. Hierbij in achtneming dat er geen gebruik gemaakt gaat worden van technieken waarbij spanning in de ondergrond verhoogd wordt. bijv. Fracking of hoge druk injecties (<60bar).
  3. Dat er een degelijk schadeplan opgesteld wordt. Hierin zal in detail uitgeschreven moeten worden hoe de bestaande situatie van omliggende agrarische gronden, gebouwen en alle andere economisch waarde dragend vastgoed wordt vastgesteld en gemonitord. Tevens staat er in dit plan beschreven wie de eventuele schade, die ontstaat tijdens het onderzoek, zal gaan dragen.
  Let op: Het bedrijf Yeager Energy heeft geen financiële draagkracht om enige schade te kunnen dragen volgens hun reeds ingediende jaarrekening.
  4. Indien in een vervolgfase wordt overgegaan op een aanvraag om een winningsvergunning vinden wij een nog uitgebreidere risico analyse en inzicht in mitigerende maatregelen bij iedere boorput noodzakelijk. Hierbij verwachten wij een nog specifiekere schadeplan en een uitgebreide winningsplan en bronverdeling (warmte verdeling per afnemer).
  5. Zoeklocaties voor aanvullend onderzoek worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college; hierbij zal er niet tegelijk boorwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in gemeente Edam-Volendam en Purmerend en Beemster waarbij de boringen in elkaars invloed zone zitten. Dit om mogelijke schade gevallen correct te kunnen behandelen en versterkingen van eventuele schades te voorkomen.
  6. De gemeente vroegtijdig geïnformeerd wordt over elke vorm van communicatie richting de inwoners / buiten wereld.

 Jaarverslag omgeving 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21117176
 • Het Jaarverslag omgeving 2020 vastgesteld en ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad (als ingekomen stuk).

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) voorleggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118989
 • Aangepast raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden
  aan de Raad.
  1. Wethouder Thijs Kroese (als technisch voorzitter van de
  Stuurgroep RES NHZ namens de energieregio Noord-Holland
  Zuid) te machtigen om de RES 1.0 NHZ, na besluit van de
  gemeenteraad, aan te bieden aan het Nationaal Programma
  RES.
  2. Vanuit het bovenlokale belang van de energietransitie de
  stuurgroep RES NHZ de opdracht te geven om een
  uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin:
  - regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot:
  a. De uitwerking van de zoekgebieden voor zon en wind.
  b. De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte.
  - Afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar de RES
  2.0.
  - Afspraken m.b.t. data en monitoring.
  - Afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en
  uitvoeringsbudget.

Verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrens Seevancksweg Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21123110
 • - Ingestemd met het verplaatsen van de bebouwde komgrens zoals aangegeven in de tekening.
  ​​​​​​​- Akkoord gegaan met het conceptverkeersbesluit tot verplaatsen van de bebouwde komgrens Seevancksweg, Oosthuizen.
  - Akkoord gegaan met het conceptraadsvoorstel en -besluit en deze aan de gemeenteraad aan te bieden.

Aankoop strook grond t.b.v. brandweer Kwadijk

 • Adviesnummer: D-ADV - 21121476
 • Aankoop van kadastraal perceel gemeente Kwadijk, sectie C, nummer 672, groot circa 180m2 voor een aankoopprijs van € 3.700 k.k.

Jaarverslag OD IJmond 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21123807
 • Het jaarverslag van de Omgevingsdienst IJmond over 2020 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden.

B&W advies zienswijze

 • Adviesnummer: D-ADV - 21119838
 • 1. Ingestemd met de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond, conceptbegroting 2022 OD IJmond echter met als voorbehoud dat wij alleen akkoord gaan met een verhoging van de bijdrage indien de bodemtaken geheel of gedeeltelijk onder de Omgevingswet in het basistakenpakket vallen.
  2. Besloten de gemeenteraad te adviseren een positieve zienswijze op de begroting 2022 in te dienen, echter met als voorbehoud dat wij alleen akkoord gaan met een verhoging van de bijdrage indien de bodemtaken geheel of gedeeltelijk onder de Omgevingswet in het basistakenpakket vallen. E.e.a. conform concept brief.
  3. Ingestemd met het doorsturen van raadsvoorstel en -besluit waarbij de ontwerpbegroting van de OD IJmond aan de raad wordt voorgelegd.
  4. Conform artikel 35 lid 2 van de Wgr de Ontwerp begroting ter inzage leggen.
  ​​​​​​​5. Kennisgenomen van de jaarstukken 2020 van de OD IJmond.