Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 15 juni 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138547
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Raadsinformatiebrief aanpak jeugdoverlast

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138018
 • 1. Kennisgenomen van en ingestemd met de inhoud van de raadsinformatiebrief.
  2. Ingestemd met het verzenden van de raadsinformatiebrief aan de raad.

Toepassen hardheidsclausule door het enkelvoudig onderhands aanbesteden van diensten inzake een integriteitsonderzoek naar College en Raad inzake dossier Lange Weeren

 • Adviesnummer: D-ADV - 21137220
 • 1. Ingestemd met toepassing van de hardheidsclausule op de aanbesteding van diensten inzake een integriteitsonderzoek naar College en Raad m.b.t. dossier Lange Weeren.
  2. Opdracht voor Integriteitsonderzoek enkelvoudig onderhands te gunnen aan bureau Integis.

Beslissing op bezwaar wijziging standplaats-vergunning IJsbedrijf Marido

 • Adviesnummer: D-ADV - 21136890
 • 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie besluiten het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  2. Het bestreden besluit in stand gelaten.
  3. Ingestemd met conceptbrief waarin bezwaarde en derde belanghebbende worden geïnformeerd over de beslissing op bezwaar.

Bestuursopdracht Waterfrontvisie

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138164
 • 1. Ingestemd met de aan te passen bestuursopdracht.
  2. Ingestemd met de aan te passen participatiestrategie.

Vrijgave ontwerp-bestemmingsplan Noordeinde 61 voor ter inzage legging periode

 • Adviesnummer: D-ADV - 21135839
 • 1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 61.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan vrijgeven conform artikel 3.8 Wro, juncto afd 3.4 van de Awb, en deze voor 6 weken in ontwerp ter visie te leggen met de mogelijkheid voor een ieder daartegen zienswijzen in te brengen.

Werkwijze toepassing PFAS houdende grond bij Markermeerdijken

 • Adviesnummer: D-ADV - 21135821
 • Ingestemd met de conceptbrief die Omgevingsdienst IJmond wil versturen.

Haalbaarheidsanalyse WoZoCo/ Oorgat 6-6a en naastgelegen woning

 • Adviesnummer: D-ADV - 21135230
 • 1. Kennisgenomen van de haalbaarheidsanalyse.
  2. Ingestemd met de brief.

Herontwikkeling Schepenmakersdijk 6

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138409
 • De aanvrager mede te delen dat wij positief tegenover zijn verzoek staan voor de ontwikkeling naar wonen, maar dat het plan in de ingediende vorm niet voldoet en moet worden aangepast.
  Aanvrager zal zijn plan moeten aanpassen met inachtneming van de benodigde parkeerplaatsen, en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Tevens zal de aanvrager het plan wat meer gedetailleerd moeten uitwerken voor verdere beoordeling van bijvoorbeeld de welstands- en monumentencommissie.

Afwijzing verzoeken m.b.t. keuze-avond de Hors in de Broeckgouw - ter kennisname

 • Adviesnummer: D-ADV - 21139182
 • Kennisgenomen van de afwijzing van de twee kandidaten om deel te mogen nemen aan het verkoopproces van deelplan De Hors in de Broeckgouw en hen op de hoogte te stellen d.m.v. een brief, getekend door Stefan Steur als gemandateerde namens B&W.

Respijthuis Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138405
 • Ingestemd met de opstart van een respijthuis (als een pilot) in samenwerking met de regiogemeenten van Zaanstreek-Waterland, Zilveren Kruis en de Zorgcirkel om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheid om als gemeente passende ondersteuning aan mantelzorgers te bieden en hiervoor een maximale bijdrage van € 28.521 vanuit het compensatiepakket coronacrisis beschikbaar te stellen.

Advies inzake eerste wijziging Beleidsregels TONK Edam-Volendam 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21135263
 • De 'eerste wijziging van de Beleidsregels TONK Edam-Volendam 2021' vastgesteld.

Inkoop lokale toegang - voorliggend veld en segment A - per 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21133606
 • 1. Ingestemd met uitgangspunten en inkoopwijze lokale toegang per 2022.
  2. Ingestemd met inkoopdocumenten Segment A (bijlage 1 en 2).
  3. Ingestemd met inkoopdocumenten Voorliggend Veld (bijlage 3 t/m 9).

Jaarverslag 2020 handhaving kinderopvang

 • Adviesnummer: D-ADV - 21129182
 • 1. Het Jaarverslag handhaving Kinderopvang 2020 gemeente Edam-Volendam vast te stellen (bijlage 1).
  2. Het Jaarverslag handhaving Kinderopvang 2020 gemeente Edam-Volendam en een toelichting op dit verslag via een brief aan de raad (bijlage 2) ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
  3. Het Jaarverslag handhaving Kinderopvang 2020 via het Internet School Dossier (ISD) te versturen aan de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vóór 1 juli 2021.

ROM NHN / MRA

 • Adviesnummer: D-ADV - 21133274
 • 1. Kennisgenomen van de ontwikkelingen sinds het principebesluit Invest-MRA, te weten:
  a. Het voornemen om het ontwerp voor Invest-MRA door te ontwikkelen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (hierna: ROM).
  b. Het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) om te participeren in de beoogde ROM.
  c. Het voornemen van de provincie Noord-Holland om te participeren in de ROM voor € 40 miljoen.
  d. Deze ROM krijgt bredere bevoegdheden, zoals de uitvoering van rijksregelingen als de Corona Overbruggings Leningen (hierna: COL). Verder wordt de verbrede scope ingezet voor meer business development, meer sectoren en meer diversiteit in de hoogte van financiële deelnemingen.
  e. Het afronden van de kwartiermakersfase en het starten van de oprichtingsfase.
  f. De betrokkenheid van provincie Noord-Holland en diverse gemeenten.
  2. Ingestemd met de oprichting van de ROM, onder voorwaarde van instemmen van de provincie Noord-Holland en andere partijen en onder voorwaarde van het uiten van wensen en bedenkingen door de raad.
  3. Kennisgenomen van het publiek belang en de belangrijkste taken van de ROM, te weten ontwikkelen, investeren en regelingen.
  4. Kennisgenomen van de structuur van de ROM, de holding BV (alle regionale overheden, gemeentes NHN, PNH en EZK) en twee fondsen.
  5. Kennisgenomen van de hoofdlijnen van de governance, te weten de aandeelhoudersvergadering (hierna: AVA), de Raad van Commissarissen (hierna: RvC), Investeringscomité (hierna: IC), exitstrategie, Investeringsreglement, corporate governance code, beloningsbeleid/WNT, de maatschappelijk relevante indicatoren, monitoring en evaluatie (financieel en maatschappelijke impact).
  6. Kennisgenomen van de belangrijkste risico's en de beheersmaatregelen.
  7. Ingestemd met de financiële implicaties van voorgenomen deelname aan de ROM.
  8. Kennisgenomen van de vervolgstappen.
  9. Besloten deel te nemen aan de ROM MRA/NHN tot een bedrag van maximaal € 900.000 (1% van de gemeentebegroting). Storting geschiedt in tranches, de eerste storting is in 2021, de laatste storting is voorzien uiterlijk in 2026.
  10. Raadsvoorstel op enkele punten aanpassen.