Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 12 oktober 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21159556
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Voorkeursscenario bedrijventerrein Purmer

 • Adviesnummer: D-ADV - 21137085
  1. De gemeenteraad voor te stellen voorkeursscenario 2 te kiezen en voor te stellen opdracht te geven dit scenario nader uit te werken door de initiatieffase conform het EVRPP te starten.
  2. Het initiatief sportcomplex kansrijk en wenselijk te beoordelen en de initiatieffase met haalbaarheidsonderzoek conform het EVRPP te starten mits de gemeenteraad voorkeursscenario 3 voor het bedrijventerrein kiest.
  3. Het aan te passen raadsvoorstel, raadsbesluit en bijbehorende rapportage, economisch onderzoek en participatienota door te geleiden naar de gemeenteraad.

Zienswijze wijziging Organisatie-verordeningen recreatieschappen i.v.m. instellen van Bestuurscommissie t.b.v. Bestuursbureau Recreatieschappen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21154747
  1. Ingestemd met het aan te vullen voorstel aan de raad om een positieve zienswijze te geven aangaande de voorgenomen wijziging van de Organisatieverordening van het recreatieschap Twiske-Waterland i.v.m. het instellen van een Bestuurscommissie ten behoeve van het oprichten van het Bestuursbureau recreatieschappen.
  2. De raad voor te stellen om een positieve zienswijze te geven aangaande de voorgenomen wijziging van de Organisatieverordeningen van het recreatieschap Twiske-Waterland i.v.m. het instellen van een Bestuurscommissie ten behoeve van het oprichten van het Bestuursbureau recreatieschappen.

Gewijzigd vaststellen 1e herziening beheers-verordening Edam-Zuid

 • Adviesnummer: D-ADV - 21158087
  1. Ingestemd met de voorgestelde Nota van Wijzigingen en de daaruit voortvloeiende aanpassingen op de verbeelding en de toelichting van de 1e herziening beheersverordening Edam-Zuid.
  2. De raad conform raadsvoorstel en raadsbesluit voorstellen de bijgevoegde de Nota van Wijzigingen en de 1e herziening beheersverordening Edam-Zuid gewijzigd vast te stellen.

Heroverweging geweigerde omgevings-vergunning als gevolg van het bezwaar Zeilstraat 5 in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21158394
  1. Het besluit van 8 juli 2021 tot weigering van de aanvraag omgevingsvergunning van 23 februari 2021 intrekken en te vervangen door een toewijzing van de aanvraag, inhoudende de verlening van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning.
  2. Bezwaarmaker verzoeken zijn bezwaar in te trekken.
  3. Het nieuwe primaire besluit (verleende omgevingsvergunning) conform de gebruikelijke procedure bekend te maken, waartegen opnieuw bezwaar kan worden gemaakt door (derde) belanghebbende.

Verlenging projectondersteuning Broeckgouw 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21159123
 • De gesloten overeenkomsten inzake de inhuur van Buro Beeld B.V. en Royal Haskoning Nederland B.V. te verlengen voor het projectmanagement en de grond- en opstalproductie voor de Broeckgouw met ingang van 2022.

Onderzoeksvragen betaald parkeren

 • Adviesnummer: D-ADV - 21159523
  1. De aangegeven kaders en onderzoeksvragen voor te leggen aan de gemeenteraad middels raadsvoorstel en -besluit.
  2. De kosten voor de onderzoeken betalen uit de reguliere begroting.

Projectopdracht accommodatiebeleid

 • Adviesnummer: D-ADV - 21148683
 • Ingestemd met de projectopdracht accommodatiebeleid.

Aanbevelingen werkwijze Commissie Planning en Control Audit en Risk

 • Adviesnummer: D-ADV - 21159830
 • Ingestemd met de reactie van het college op de aanbevelingen van de Commissie Planning, Control, Audit en Risk (PCAR) zoals hierna beschreven.

Opdracht meerwerk Kindcentrum

 • Adviesnummer: D-ADV - 21159974
 • Vooruitlopend op de vaststelling van de winternota, ingestemd met de opdrachtbrief van het college van B&W aan HSB Bouw inzake meerwerk Kindcentrum.