Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 11 mei 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21131984
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Concept begroting 2022 van het Waterlands Archief

 • Adviesnummer: D-ADV - 21129150
 • Kennisnemen van de jaarrekening 2020.
  De gemeenteraad voorstellen om een positieve zienswijze in te nemen op de concept-begroting 2022 van het Waterlands Archief.

Register gemeenschappelijke regelingen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21131058
 • Vaststellen register gemeenschappelijk regeling versie april 2021.

Parkeren Baandervesting ontwikkeling

 • Adviesnummer: D-ADV - 21129514
 • 1. De nieuwe wijk onderdeel te maken van de parkeerschijfzone Edam;
  2. De bestaande wijk Baandervesting hier vooralsnog geen onderdeel van te laten uitmaken. Dit zal nog apart worden onderzocht;
  3. Opdracht te verstrekken het ontheffingenbeleid voor de parkeerschijfzone aan te passen, waarbij woningen die een parkeerplaats op eigen erf hebben geen ontheffing krijgen voor de parkeerschijfzone;
  4. Het nieuwe ontheffingenbeleid intrede te laten doen vóór oplevering van de nieuwe wijk;

Nota van beantwoording zienswijze Zeevangszeedijk 6 te Edam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21130943
 • Geadviseerd wordt op basis van de Nota van beantwoording zienswijze Zeevangszeedijk 6 de ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren.

Bestemmingsplan De Oude Seinpaal, omgevingsvergunning 54 appartementen op het perceel Wester Ven 45 en besluit vaststelling hogere grenswaarden geluid

 • Adviesnummer: D-ADV - 21131570
 • 1. Conform concept-raadsvoorstel en –besluit het bestemmingsplan 'De Oude Seinpaal' bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.DeOudeSeinpaalvg01 en waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond ontleend aan Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), versie 2017-11-22, met de bijbehorende plantoelichting, regels en bijlagen aan de gemeenteraad van 24 juni 2021 aan te bieden en voor te stellen dit bestemmingsplan vast te stellen.
  2. Te besluiten tot verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van 54 appartementen op het perceel Wester Ven 45.
  3. Te besluiten conform 'Besluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam' (na besluitvorming en ondertekening als bijlage toe te voegen bij de bestemmingsplantoelichting).
  4. De raad in het kader van de coördinatieregeling in kennis te stellen van de door u te nemen besluiten en de (gemeentelijke) coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van onderhavig project.
  5. Te besluiten dat géén exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro wordt vastgesteld.
  6. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing te (laten) verklaren op onderhavig bestemmingsplan.

Kredietaanvraag Seevancksweg

 • Adviesnummer: D-ADV - 21130838
 • Akkoord te gaan met het aan te passen conceptraadsvoorstel en -besluit en deze aan de gemeenteraad aan te bieden.

Toelichting op de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021, aanvullend document op beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022 en Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam 2021 via concept raadsvoorstel

 • Adviesnummer: D-ADV - 21128406
 • 1. De uitvoeringspraktijk van de gemeentelijke schuldhulpverlening in overeenstemming brengen met de laatste wijziging van de Wet schuldhulpverlening van 1 januari 2021.
  2. Daartoe de raad met het concept raadsvoorstel en conceptraadsbesluit voor te stellen.
  a. De aanvullende beleidsnotitie schuldhulpverlening op het Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeenten Edam-Volendam 2018-2022 vast te stellen.
  b. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam vast te stellen.
  3. Een geldloket bij het wijksteunpunt in te stellen.
  4. Voordat tot uitwerking wordt overgegaan de financiële, organisatorische, privacy- en informatietechnische aspecten uitwerken en ter besluitvorming aan het college voorleggen.