Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 7 september 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21154536
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Regionale Coördinatietafel Asielzoekers

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138024
  1. Akkoord gegaan met de te volgen strategie in Zaanstreek-Waterland inzake regionale aanpak huisvesting en inburgering vergunninghouders/statushouders, op voorwaarde dat de provincie meer planologische ruimte biedt om te bouwen en extra budget beschikbaar stelt om capaciteit aan te trekken die hiervoor nodig is.
  2. De raad informeren middels aan te passen raadsinformatiebrief.

Gezamenlijke inkoop portaal situatiepunten: ICT en uitvoering

 • Adviesnummer: D-ADV - 21151763
 • Met de 15 gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gezamenlijk de inkoop uit te voeren van:
  1. Een digitaal portaal voor de aanvraag van situatiepunten.
  2. De dienstverlening voor beoordeling van de situatiepunten in te kopen.
  3. Gemeente Amsterdam te machtigen de inkoop uit te voeren volgens overeengekomen afspraken. In het geval van een eventueel juridisch geschil in verband met de aanbesteding middels de Huisadvocaten van de gemeente Amsterdam het verweer te laten voeren.

Vaststellen subsidieplafonds 2022 en verdeelcriteria

 • Adviesnummer: D-ADV - 21151870
 • Ingestemd om, vooruitlopend op de begrotingsvaststelling 2022, overeenkomstig bijlage 1 de subsidieplafonds 2022 en de wijze van verdeling van de betrokken subsidie per subsidieregeling vast te stellen.

Beoordelen aanvragen onderwijs-huisvesting 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21154040
 • Op de beoordeling van de aanvragen en akkoord voor de volgende uitvoering als volgt besloten:
  1. Aanvraag sloop Petrusschool: is reeds afgewezen en de capaciteitsvraag wordt meegenomen in het IHP.
  2. Aanvraag uitbreiding Koningsspil: is reeds aangemeld bij het projectenbureau. Nader informatie is nodig om de impact van de uitbreiding in te schatten. Een vooronderzoek kost ongeveer € 5.500 en is te bekostigen uit het budget ‘uitbestede werkzaamheden onderwijshuisvesting’.
  3. Aanvraag Triade constructiefouten:
   • Betonrot: impactanalyse laten uitvoeren zoals opgesteld door Nebest. € 20.000 is te bekostigen uit het budget ‘uitbestede werkzaamheden onderwijshuisvesting’
   • Legionella: laten uitvoeren door Triade en kosten vergoeden vanuit het budget ‘uitbestede werkzaamheden onderwijshuisvesting’
   • Hang- en sluitwerk: aanvraag afwijzen.

Tijdelijke uitbreiding Wmo via COVID-19 gelden

 • Adviesnummer: D-ADV - 21151906
  1. Ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 75.750,- ten behoeve van tijdelijke uitbreiding van het subteam Wmo van het Breed Sociaal Loket met 1 Fte.
  2. Ingestemd om de tijdelijke uitbreiding te bekostigen uit COVID-19 gelden.

2e administratieve wijziging 2021

 • Adviesnummer: D-ADV -21152616
  1. Akkoord gegaan met de administratieve wijziging en deze
   te laten verwerken in de financiële administratie.
  2. Er kennis van genomen dat deze wijziging geen gevolgen
   heeft voor het saldo begroting.