Vergadering college van burgemeester en wethouders 9 mei 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 2 mei 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-271415
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Actualisatie Handboek Vervanging archiefbescheiden

 • Adviesnummer: D-ADV-252271
 • Versie 4.1 van het Handboek Vervanging Archiefbescheiden vastgesteld.

Kermisbeleidsregels Edam-Volendam 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 270245
 • Onder intrekking van de Beleidsregels kermissen Edam-Volendam 2022, de Kermisbeleidsregels Edam-Volendam 2023 gewijzigd vastgesteld.

Begroting 2024 en overige financiële stukken Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

 • Adviesnummer: D-ADV - 269553
  1. Ingestemd met de conceptbegroting 2024 van de ODIJ en de raming in de jaarschijf 2024 van onze begroting verhogen met € 8.065 in 2024, oplopend tot € 15.647 in 2026 en de raming voor 2027 ad € 294.134 op te nemen in onze meerjarenbegroting.
  2. Ingestemd met de 1ste begrotingswijziging 2023 van de OD IJmond. De begrotingswijziging wordt meegenomen in de zomernota 2024.
  3. De conceptbegroting 2024 en de 1ste begrotingswijziging 2023 doorgeleiden naar de gemeenteraad en adviseren een positieve zienswijze in te dienen.
  4. Kennisgenomen van de jaarrekening 2022 van de OD IJmond en deze ter kennisname doorsturen naar de gemeenteraad. e.e.a. conform raadsvoorstel en raadsbesluit.

Zomernota: formatie team omgevingsbeleid voor verstedelijkings-ambities

 • Adviesnummer: D-ADV - 270084
  1. De kosten opnemen in de zomernota en deze structureel ten laste brengen van het saldo begroting.
  2. Zodra de gemeenteraad met dit voorstel in de zomernota heeft ingestemd, de beschikbaar gestelde gelden vervolgens aan te wenden voor de inzet van de in dit voorstel opgenomen functies en formatie (3 fte).

Gezamenlijke (ontwerp) gebiedsvisie voor De Purmer

 • Adviesnummer: D-ADV-271300
 • Kennisgenomen van het ontwerp gezamenlijke Strategische Gebiedsvisie De Purmer (bijlage 1) en eventuele wijzigingsvoorstellen mee te geven aan wethouder Kes en/of wethouder Bootsman voor de volgende stuurgroep De Purmer.

Zienswijze jaarstukken gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV-271419
 • De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met concept schriftelijke reactie van de gemeente Edam-Volendam aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland waarin een positieve zienswijze naar voren wordt gebracht op de Programmabegroting 2024 van Recreatieschap Twiske-Waterland en op de Jaarrekening 2022 van Recreatieschap Twiske-Waterland.

Beslissing op bezwaar Ruimtelijk domein

 • Adviesnummer: D-ADV-267009
  1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten onder toevoeging van de juiste bouwtekening;
  2. bezwaarmaker te informeren middels conceptbrief.

Urgentieverklaring / bezwaarprocedure

 • Adviesnummer: D-ADV-268604
  1. De hardheidsclausule in deze zaak toe te passen en een
   urgentieverklaring verlenen.
  2. Het bestreden besluit ingetrokken en nieuw besluit genomen.
  3. De beslissing bekend maken met de conceptbrief.

Beslissing op bezwaar parkeerschijfzone

 • Adviesnummer: D-ADV-271243
  1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaard en het
   besluit om de ontheffing in te trekken in stand te laten.
  2. Bezwaarmaker informeren middels conceptbrief.

Instellen parkeerschijfzone Volendammerpad in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-271229
  1. Volendammerpad 1 t/m 9 (oneven) en 4 t/m 18 (even) te Edam onderdeel maken van parkeerschijfzone C Edam.
  2. Hiertoe de eerste wijziging Aanwijsbesluit parkeerschijfzone Edam-Volendam vastgesteld.

Aanwijzen Slobbeland als enige extra evenementenlocatie tijdens kermis in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-271619
 • Ingestemd om Slobbeland als enige mogelijkheid aan te
  wijzen als extra evenemententerrein voor de komende vijf
  jaar (naast het terrein van de draaikermis).

Aanleg parkeerplaatsen Bonifatius Guijtstraat

 • Adviesnummer: D-ADV-260482
  1. Geen medewerking verlenen aan het aanleggen van vier parkeerplaatsen aan de Bonifatius Guijtstraat, ter hoogte van Jacobus Bontstraat 5 t/m 9.
  2. Geen medewerking verlenen aan het verlengen van de
   rijbaan.

Intentieovereenkomst samenwerking Liander

 • Adviesnummer: D-ADV-265808
 • Ingestemd met ondertekening van concept intentieovereenkomst met Liander.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-268511
  1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022, gemeente Edam-Volendam vastgesteld;
  2. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022, gemeente Edam-Volendam en een toelichting op dit verslag via een brief aan de Raad ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 te versturen aan de Inspectie van het Onderwijs (de interbestuurlijk toezichthouder) op uiterlijk 1 juli 2023.

Beslissing op bezwaar Sociaal Domein

 • Adviesnummer: D-ADV-270564
  1. Met overneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaard;
  2. Het bestreden besluit in stand laten;
  3. De beslissing op bezwaar bekend te maken met conceptbrief.

Investeringskrediet en exploitatiebudget vernieuwbouw De Nieuwe School

 • Adviesnummer: D-ADV-270954
 • Ingestemd met concept raadsvoorstel en raadsbesluit, waarin het investeringsbudget voor De Nieuwe School wordt verhoogd met € 955.787 vanwege toegenomen kosten en de raad gevraagd wordt het totale investeringsbudget € 4.660.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering en om een exploitatiebudget van € 158.000 toe te kennen voor het dekken van de niet activeerbare kosten.