Vergadering college van burgemeester en wethouders 7 februari 2023

Vaststellen besluitenlijsten B&W -vergadering 31 januari 2023

 • Adviesnummer: D-ADV- 250507
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Beheer, schoonmaak en gebruiksvergoeding Singel

 • Adviesnummer: D-ADV- 251192
  1. Ingestemd met het in rekening brengen van een leegstandsvergoeding van € 13,00 per uur per gebruiker, op basis van gas/water/licht.
  2. Het beheer van de Singel enkelvoudig onderhands uit te besteden aan het CBW tegen een vergoeding van € 2.921,24 per maand.
  3. De schoonmaak van de Singel zelf uit te voeren, waarbij het Team Facilitair dit (intern) belegd.

Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJmond

 • Adviesnummer: D-ADV-242405
 • Het Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJmond vastgesteld en dit ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

Uitvoeringsprogramma omgeving Edam-Volendam 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 240310
 • Het Uitvoeringsprogramma Omgeving Edam-Volendam 2023 vastgesteld en dit ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

Anterieure overeenkomst IJsselmeerdijk 8

 • Adviesnummer: D-ADV - 249384
  1. Ingestemd met het aangaan van een anterieure overeenkomst ten behoeve van de realisatie van twee woningen en het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning aan de IJsselmeerdijk 8 te Warder.
  2. De zakelijk inhoud van de anterieure overeenkomst publiceren.

De bouw van een dakopbouw op het perceel Zeebies 5 in Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 248633
 • Medewerking verlenen met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 2 van de Wabo, juncto artikel 4 onderdeel 1 bijlage II Bor en met gebruikmaking van het afwijkingenbeleid (artikel 2.1.1.3 architectonisch gewenst).

Windmolen in buitengebied

 • Adviesnummer: D-ADV-239903
  1. Medewerking verlenen aan de windmolen op locatie 1 in de vorm van een pilot, mits er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, waarbij tevens voldaan moet worden aan de richtlijnen zoals opgenomen in de ruimtelijke handreiking wind op land van de provincie Noord-Holland alsmede de landelijke regels. Mocht deze erfturbine niet voldoen aan het nieuwe beleid hoeft deze niet te worden verwijderd.
  2. Geen medewerking te verlenen aan de windmolen op locatie 2. Dit bedrijf moet eerst op een andere manier in zijn energiebehoefte voorzien.
  3. Overige verzoeken voor het plaatsen van windmolens afwijzen. Nieuw verzoeken dienen te wachten op vastgesteld beleid.
  4. De Raad informeren via aan te passen raadsinformatiebrief.

Doelgroepen verordening woningbouw Edam-Volendam 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-228992
  1. Kennisgenomen van en ingestemd met de “Verordening doelgroepen sociale en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen Edam-Volendam 2023”.
  2. Het raadsvoorstel en de “Verordening doelgroepen
   sociale en middeldure huurwoningen en sociale
   koopwoningen Edam-Volendam 2023” ter vaststelling
   aanbieden aan de gemeenteraad.

Beslissing op bezwaar Sociaal Domein

 • Adviesnummer: D-ADV-249766
  1. Met overneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie, het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaard.
  2. Het besluit van 24 november 2022 in stand laten, maar het woord bijzondere te vervangen door algemene (bijstand).
  3. De beslissing op bezwaar bekendmaken met
   conceptbrief.

Beslissing op bezwaar Sociaal Domein

 • Adviesnummer: D-ADV-249155
  1. Met overneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie, het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaard.
  2. Het besluit van 1 juli 2022 in stand laten, maar de weigeringsgrond aanpassen.
  3. De beslissing op bezwaar bekendmaken met de conceptbrief.

Financiering poortwachter Dyslexie

 • Adviesnummer: D-ADV-244777
  1. De poortwachter dyslexie vanaf 1 januari 2023 financieren en handhaven als voorziening bij het Samenwerkingsverband Waterland.
  2. Het jaarlijkse bedrag van € 14.301,59 voor de functie betalen uit kostenplaats 46721070 Regionale Inkoop Jeugdhulp.

Voorstel voor extra financiering renovatie deel van de onderbouw en toplaag atletiekbaan Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-247202
  1. Een aanvullend investeringskrediet van € 200.000 (incl. btw) beschikbaar stellen voor de uitvoering ten behoeve van de renovatie van deel van de onderbouw en toplaag atletiekbaan, waarbij de jaarlijkse kapitaallasten à € 20.000 (incl. btw) moeten worden gedekt vanuit saldo begroting.
  2. De raad middels een Raadsinformatiebrief informeren over de renovatie en extra kosten.
  3. De extra kosten meenemen in de zomernota.

Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland ten aanzien van de MRA concept Termijnagenda 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-250470
  1. De wensen en opvattingen van de regio Zaanstreek- Waterland inzake de concept-MRA-termijnagenda 2023 overnemen en MRA hiervan in kennis stellen.
  2. De raad met raadsinformatiebrief informeren.

Eindrapportage regionale PHO 2022 en jaarplannen 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-251243
  1. Kennisgenomen van de eindrapportage 2022 van de regionale portefeuillehoudersoverleggen (PHO).
  2. Kennisgenomen van de jaarplannen PHO 2023.
  3. Ingestemd met de begroting 2023 van de regionale PHO.
  4. De eindrapportage 2022 en de jaarplannen 2023 ter informatie aanbieden aan de raad.