Vergadering college van burgemeester en wethouders 6 juni 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 30 mei 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-23276938
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Startnotitie Veiligheidsagenda 2024 - 2027

 • Adviesnummer: D-ADV-23273818
  1. Startnotitie Veiligheidsagenda 2024 – 2027 is vastgesteld.
  2. De Startnotitie Veiligheidsagenda 2024 – 2027 ter kennis brengen aan de gemeenteraad.

Afweging hoogte/woningen Rabobank

 • Adviesnummer: D-ADV-23265700
 • Een principe uitspraak gedaan om voor project Rabobank de gelaagdheid in het gebouw ondergeschikt te maken aan de woningnood.

Anterieure Overeenkomst Bufferwoningen Kwadijk

 • Adviesnummer: D-ADV-23272546
  1. Ingestemd met bijgevoegde Anterieure Overeenkomst voor de Bufferwoningen Kwadijk.
  2. Wethouder Kes gemachtigd tot het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.

Bestemmingsplan Waterrijk 3B/3C

 • Adviesnummer: D-ADV-23275996
 • Kennisgenomen van onherroepelijke inwerkingtreding bestemmingsplan Waterrijk 3B/3C, dit mondeling mede te delen aan de raad.

Zienswijze ontwerp Beleidskader Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam

 • Adviesnummer: D-ADV-23375646
  1. Een positieve zienswijze afgeven op het ontwerp Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam: “Verbinden in verscheidenheid”.
  2. Ingestemd met de concept zienswijze opgesteld door de gemeenten van Zaanstreek-Waterland en deze aan te bieden aan de gemeenteraad voor zijn vergadering van 20 juli 2023.

Aanbesteding opvang zwerfdieren, mandaat en volmacht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend

 • Adviesnummer: D-ADV-23273474
  1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend mandaat en volmacht verleend - met toestemming tot het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht - de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam de aanbesteding opvang zwerfdieren uit te voeren, inclusief het nemen van de voorlopige- en definitieve gunningsbeslissing.
  2. Portefeuillehouder Tuijp gemachtigd voor de ondertekening van de overeenkomst.

Gemeentelijke cofinanciering bij aanvraag eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorziening in de kern Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV-23274924
  1. Ingestemd met het indienen van een aanvraag eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen bij DUS-I en deze in te zetten voor het oprichten van een bibliotheekvoorziening in de kleine kern Oosthuizen in 2023.
  2. Ingestemd met de vereiste gemeentelijke cofinanciering ad 20% ter grootte van € 31.940.
  3. Dit matchingsbedrag te dekken vanuit de reserve ‘Sociaal Domein’ en deze middelen te verwerken in de winternota 2023.