Vergadering college van burgemeester en wethouders 30 mei 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 23 mei 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-275015
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Benoeming secretaris bezwaarschriftencommissie

 • Adviesnummer: D-ADV-274100 
 • Valerie (V.E.M.) Koning benoemd als secretaris van de bezwaarschriftencommissie.

William Pontstraat 19 - Onrechtmatig grondgebruik, mogelijke verjaring en ligging hoofd glasvezelkabel in grond achter woning

 • Adviesnummer: D-ADV-255704 
  1. De huidige situatie voortzetten.
  2. De eigenaar van de woning een situatietekening sturen met de (geschatte) locatie van de hoofd glasvezelkabel.
  3. De juiste erfgrens uit laten meten door de landmeter.
  4. Na uitmeting een grondstrook van 1 meter diep achter de erfgrens van William Pontstraat 19 voor onbepaalde tijd in bruikleen uitgeven, over de hele breedte van het perceel.

Jaarverslag omgeving 2022 Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-271517
 • ​​​​​​​Het voorliggende Jaarverslag omgeving 2022 vastgesteld en ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad (als ingekomen stuk).

Vaststellen Jaarverslag Omgevingsdienst IJmond 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-273326
 • Het voorliggende Jaarverslag Omgevingsdienst IJmond 2022 vastgesteld en ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad (als ingekomen stuk).

Verzoek herzien besluit vrijstelling deel gebruiksvergoeding AV Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-273337
 • Ingestemd met het verzoek van AV Edam, om de betaling van de gebruiksvergoeding gedurende de periode van renovatie volledig vrij te stellen. Dat betreft een verlaging van de gebruiksvergoeding van € 8.019,- exclusief btw. Dit besluit geeft een extra derving van inkomsten á € 2.004,- exclusief 9 % BTW op kostenplaats 45201030 Atletiekbaan AV Edam Kostensoort 836000 Huuropbrengsten.

Zienswijze begroting 2024 en jaarstukken 2022 GGD Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV-273654
  1. ​​​​​​​De raad voorstellen om in te stemmen met de positieve zienswijze op de begroting 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGDZW).
  2. De raad voorstellen om in te stemmen met de positieve zienswijze op de jaarstukken 2022 van de GGDZW.