Vergadering college van burgemeester en wethouders 29 augustus 2023

Propositie Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV-23287988
  1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaard. 
  2. Het bestreden besluit van 22 mei 2023 in stand te laten en de gebreken in het besluit te herstellen in de beslissing op bezwaar door de motivering aan te vullen. 
  3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten afgewezen. 
  4. Bezwaarmaker informeren middels conceptbrief.

Tijdelijke romneyloods recreatiecentrum Het Slobbeland

 • Adviesnummer: D-ADV-23289770
 • Nog éénmaal een tijdelijke vergunning te verlenen voor de romneyloods op het perceel Slobbeland 1 tot uiterlijk 8 mei 2028.

Het realiseren van een permanente bussluis tijdens de thuiswedstrijden van FC Volendam aan de Schoolstraat in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-23288793
 • Met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wabo, juncto artikel 4 onderdeel 3 van Bijlage II van het Bor en met gebruikmaking van het afwijkingenbeleid, medewerking te verlenen aan een permanente bussluis. E.e.a. onder de voorwaarden zoals in dit advies vermeld en rekening houdend met de in dit advies genoemde aandachtpunten en opmerkingen.

Terras The Flying Dutchman

 • Adviesnummer: D-ADV-23291085
  1. Ingestemd met het verlenen van een tijdelijk terrasvergunning van 8,3 m² aan The Flying Dutchman. 
  2. Ingestemd met conceptbrief waarin de aanvrager wordt geïnformeerd over het genomen besluit. 
  3. Ingestemd met concept terrasvergunning van The Flying Dutchman. 
  4. Ingestemd met situatietekening van het terras.

Noordeinde 82 Volendam, verzoek wijziging bestemmingsplan / status gemeentelijk monument

 • Adviesnummer: D-ADV-23287160
  1. In principe ingestemd met het verzoek. 
  2. Opdracht geven aan een stedenbouwkundig bureau tot opstellen van een conceptwijziging van het bestemmingsplan. 
  3. De wijziging van het bestemmingsplan vervolgens in ontwerp ter visie leggen. 
  4. Indien tijdens de termijn van tervisielegging geen zienswijzen worden ingediend, wordt de wijziging geacht te zijn vastgesteld en kan de procedure op de gebruikelijke wijze worden voortgezet.

RIB overdracht milieutaken Omgevingsdienst IJmond

 • Adviesnummer: D-ADV-23289623
 • Kennisgenomen van raadsinformatie brief en ingestemd met verzending aan de gemeenteraad.

Beslissing op bezwaar inzake afwijzing tweede ontheffing parkeerschijfzone A Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-23288592
  1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaard en het besluit van 3 mei 2023 om de tweede ontheffing voor parkeerschijfzone A niet te verlenen in stand laten. 
  2. Bezwaarmaakster informeren middels conceptbrief.

Verhuur stadionruimte Schoolstraat 15-17 te Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-23289185
 • Over te gaan tot verhuur van de stadionruimte in casco staat.

Instemmen met de Balans en resultatenrekening over 2022 van Stichting De Spinfabriek

 • Adviesnummer: D-ADV-23289169
 • Ingestemd met de Balans en resultatenrekening over 2022 van Stichting De Spinfabriek.