Vergadering college van burgemeester en wethouders 27 juni 2023

Vaststellen besluitenlijsten B&W vergadering 20 juni 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-280737
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Metadatagegevens voor Duurzame Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO)

 • Adviesnummer: D-ADV-278003
 • Het MDTO schema vastgesteld als norm voor de gemeente Edam-Volendam.

Advies Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam 01-05-2023 Sportlaan 21 Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV- 279567
 • Ingestemd met de verbouwing van het Tandheelkundig Centrum conform het advies van de Welstand- en Monumentencommissie Edam-Volendam van 01-05-2023.

Beslissing op bezwaar Maatschappelijk Domein

 • Adviesnummer: D-ADV- 280128
  1. Met overneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie, het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit in stand laten, onder aanvulling van de motivering dat de kosten niet voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
  3. De beslissing op bezwaar bekendmaken met conceptbrief.

Vitaliteitsakkoord gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV- 280659
  • Ingestemd met het Vitaliteitsakkoord en de daarin opgenomen ambities. Het akkoord wordt vervolgens ingediend bij de VSG. Het indienen van het akkoord bij de VSG geeft de mogelijkheid voor het inzetten van de financiële midden die beschikbaar zijn gesteld via de brede SPUK uitkering ten behoeve van het Lokaal Sportakkoord. Totaal voor vier jaar een bedrag van €105.525,-
  • Wethouder Tuijp gemachtigd voor het ondertekenen van het Vitaliteitsakkoord namens de gemeente.

Tweede administratieve wijziging 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-280428
  • Ingestemd met de administratieve wijziging en deze laten verwerken in de financiële administratie;
  • Er kennis van genomen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Leegstandsbeheer Vincentiusschool kunstenaar Jan Tervoort

 • Adviesnummer: D-ADV-279576
 • Ingestemd met ingebruikname van de Vincentiusschool (Meidoornstraat 17 te Volendam) als kunstatelier en expositieruimte onder de voorwaarden dat:
  • er een leegstandsbeheer overeenkomst wordt gesloten met één maand opzegtermijn;
  • er een leegstandsvergoeding (gas/water/elektra) wordt berekend;
  • er geen commerciële activiteiten plaatsvinden;
  • er rekening wordt gehouden met het huidige gebruik van de Vincentiusschool door projectbureau Broeckgouw.

Verhoging tarief rijbewijzen per 1 juli 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-279958
 • De wijziging van legesverordening 2023 (2e wijziging) vastgesteld.

Standpuntbepaling AVA InWest Regio B.V.

 • Adviesnummer: D-ADV- 281178
  1. Kennisgenomen van de agenda en stukken van de aandeelhoudersvergadering van InWest Regio B.V. d.d. 29 juni 2023;
  2. Kennisgenomen van de algemene ontwikkelingen / update contextanalyse;
  3. Op de aandeelhoudersvergadering de volgende standpunten inbrengen:
   1. In te stemmen met de voorgestelde agiostorting op aandelen ROM InWest;
   2. In te stemmen met de besluitvorming over de jaarrekening InWest Regio 2022;
   3. In te stemmen met de opdracht aan bestuur van InWest Regio tot vaststelling van de jaarrekeningen ROM InWest, MKB Fonds en Transitiefonds ;
   4. In te stemmen met de bestemming van het resultaat 2022;
   5. In te stemmen met het verlenen van decharge aan de bestuurder;
   6. In te stemmen met het verlenen van decharge aan de commissarissen;
   7. In te stemmen met het verlenen van de opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarstukken 2023;
   8. In te stemmen met de juridische fusie InWest Regio en ROM InWest - principebesluit;
   9. In te stemmen met de inbesteding van het beheer van de PDEH-portefeuille bij ROM InWest.
   10. In te stemmen met het voorstel om on line vergaderen mogelijk te maken;