Vergadering college van burgemeester en wethouders 24 januari 2023

Vaststellen besluitenlijsten B&W -vergadering 17 januari 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-247767
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Informatiebrieven VRZW

 • Adviesnummer: D-ADV - 242818
  1. Kennisgenomen van informatiebrieven van de VRZW ten behoeve van de gemeenteraad:
   • over de Kaderbrief 2024 en
   • over de brede toekomstige beschouwing Brandweerzorg VRZW).
  2. De informatiebrieven van de VRZW aan de Raad aanbieden middels raadsinformatiebrief.

Intrekken voorstel besluitvorming bestemmingsplan Waterrijk fase 3B en 3C van raadsagenda 26 januari 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-248172
  1. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Waterrijk 3B en 3C en allonge Beeldkwaliteit Waterrijk 2009 fase 3C intrekken van de agenda van de raadsvergadering van 26 januari 2023.
  2. De raad op de hoogte stellen middels aangepaste raadsinformatiebrief.
  3. Degenen die zienswijzen hebben ingediend op de hoogte stellen.

Aansprakelijkstelling schade parkeerterrein Singelweg

 • Adviesnummer: D-ADV-201103
  1. Ingestemd met slechts het opnieuw inzaaien van het parkeerterrein.
  2. Dit niet door te belasten aan de initiatiefnemer.

Uitvoering project 4 objecten haven Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-236385
  1. De scope van de basaltglooiing (de vervanging van de kade) uitbreiden naar de gehele kade.
  2. De raad met aangepast conceptraadsvoorstel voor uitbreiding scope en voor prijsstijgingen op het materiaal een aanvullend krediet te vragen van € 716.000.

Inzet onderwijsachterstandenbeleid 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-245321
  1. Activiteiten ter ondersteuning van het onderwijsachterstandbeleid 2023 inzetten. Voor het realiseren van een volledig dekkend aanbod VVE in ieder geval inzetten op de volgende ondersteunende projecten: Logopedisch spreekuur €6.750,00; tolkenondersteuning €4.000,00; VVE monitor €3.000,00; communicatiebudget informatieoverdracht €3.000,00. Ten laste van het budget onderwijsachterstandenbeleid 44301000-438000.
  2. De Schakelklas Purmerend/ Kuna Mondo €38.600,00 in 2023 inzetten voor kinderen met een migratieachtergrond. Ten laste van het budget onderwijsachterstandenbeleid 44301000-438000.
  3. In 2023 de VVE monitor uitbreiden met eenmalig €19.250,00 en jaarlijks een structurele verhoging van €3.000,00. Ten laste van het budget onderwijsachterstandenbeleid 44301000-438000. Tevens ermee instemmen dat de GGD het contract aangaat met de leverancier 'Dimensional Insight' en voor het beheren van dit contract een vergoeding ontvangt (pm).
  4. Verlengde peuteropvang onder specifieke voorwaarden in de gemeente Edam-Volendam toestaan.
  5. De doelgroepbepaling VVE 2023 vast te stellen:

Artikel 1 Doelgroepdefinitie:
De doelgroep voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie
bestaat uit kinderen van ingezetenen van de gemeente
Edam-Volendam vanaf de leeftijd van 2 jaar totdat zij
naar groep 3 van het basisonderwijs gaan, die voldoen
aan één of meerdere van de volgende kenmerken:

 • Kinderen waarvan de verzorgende ouder(s) een opleidingsniveau hebben van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of VMBO (basis- of kaderberoepsgericht).
 • Kinderen waarvan de verzorgende ouder(s) niet Nederlandssprekend is.
 • Kinderen waarbij daadwerkelijke signalen van een spraak-taalachterstand zijn geconstateerddoor blootstellingsachterstand (alleen op basis van een deskundig oordeel van de logopedist welke is aangesloten bij het CJG).

Zienswijze Kadernota 2024 GGD ZaWa en Regiovisie Samen werken aan gezondheid

 • Adviesnummer: D-ADV-247797
  1. De raad voorstellen om in te stemmen met de
   positieve zienswijze op de kadernota 2024 van de GGD
   Zaanstreek-Waterland (hierna: GGDZW).
  2. De raad voorstellen om in te stemmen met de
   positieve informele zienswijze op de Regiovisie Samen
   werken aan gezondheid 2022 van de gemeenten in de
   regio Zaanstreek-Waterland en de GGDZW.

Indexatie tarieven voor diensten aan particulieren en bedrijven 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-247834
 • De tarieven voor diensten aan particulieren en bedrijven 2023 vast te stellen overeenkomstig de tabel in dit voorstel.

VIC rapportage 2022-1

 • Adviesnummer: D-ADV-247985
 • Kennisgenomen van de eerste Verbijzonderde Interne Controles-rapportage over boekjaar 2022.