Vergadering college van burgemeester en wethouders 23 mei 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 16 mei 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-273923
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vaststellen bestemmingsplan Oorgat 3 te Edam

 • Adviesnummer: D-ADV - 269435
  1. Besloten om middels concept raadsvoorstel en -besluit de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 juni 2023 voor te stellen het bestemmingsplan "Oorgat 3 Edam", bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpOorgat3Edam-vg01, met de bijbehorende plantoelichting, regels en bijlagen vast te stellen.
  2. Besloten tot verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op het perceel Oorgat 3 te Edam.
  3. Besloten dat géén exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro wordt vastgesteld.
  4. De raad in het kader van de coördinatieregeling in kennis stellen van de door u te nemen besluiten en de (gemeentelijke) coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van onderhavig project.

Einde overeenkomst natuurcompensatie NAM-locatie Waterrijk gemeente/provincie Noord-Holland

 • Adviesnummer: D-ADV-271221
  1. De compensatieovereenkomst uit 2012 tussen provincie Noord-Holland en de gemeente als afgerond beschouwen.
  2. Dit ter informatie aan de gemeenteraad ter kennis brengen middels een raadsinformatiebrief.
  3. Dit in een brief aan de provincie mededelen.

Beslissing op bezwaar brug Vissersbank in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-273529
  1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten.
  2. Bezwaarmakers te informeren middels conceptbrief.

Ontwerp Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie voor de Purmer

 • Adviesnummer: D-ADV-273757
 • Conform concept raadsvoorstel en -besluit de raad voor te stellen het ontwerp Gezamenlijke Strategische Gebiedsvisie De Purmer vrij te geven voor inspraak, waarna de visie 10 weken ter inzage wordt gelegd.

Vaststellen Algemene Voorwaardes CAI

 • Adviesnummer: D-ADV-260698
 • De nieuwe Algemene Voorwaardes van de Centrale Antenne Inrichting vastgesteld.

Wegenonderhoud Westeinde Oosthuizen tussen de Seevancksweg en de Molenkolkweg

 • Adviesnummer: D-ADV-273590
  1. De lopende overeenkomst (deelopdracht) met De Jong Zuurmond voortijdig beëindigd.
  2. De hardheidsclausule van het "inkoopbeleid 2022 gemeente Edam-Volendam" in werking laten treden zodat een enkelvoudige aanbesteding mogelijk is voor het mogelijk contracteren van een andere aannemer.
  3. Financiële gevolgen ondergeschikt maken aan de beperking van omgevingshinder.

Inrichting en snelheidsregime fase 2 'Dorp' en snelheidsregime fase 3 'Entree'

 • Adviesnummer: D-ADV-273747
  1. Voor Julianaweg fase 3 ‘Entree’, tussen de rotonde
   Heideweg en aansluiting Zuideinde, te kiezen voor een
   gebiedsontsluitingsweg met een snelheid van 50
   km/uur.
  2.  Voor Julianaweg fase 2 ‘Dorp’, tussen aansluiting Zuideinde en rotonde Burg. van Baarstraat, te kiezen voor een gebiedsontsluitingsweg met een snelheid van 30 km/uur.
  3. Voor de inrichting van Julianaweg fase 2 ‘Dorp’ te kiezen voor variant 1: GOW 30, parkeren aan de rijbaan.
  4. Bij de inrichting van Julianaweg fase 2 ‘Dorp’ mogelijke extra parkeerplaatsen in de zijstraten van de Julianaweg en achterliggende wijken meenemen, ter compensatie van de parkeercapaciteit die aan de Julianaweg verdwijnt.
  5. De gemeenteraad te informeren over het onderzoek en het genomen besluit middels aan te passen conceptbrief.

Notitie in antwoord op motie “omheind losloopveldje honden”

 • Adviesnummer: D-ADV-273881
 • Ingestemd met de inhoud van bijgaande notitie.
  Ingestemd met vraagstelling aan de dorpsraden, waarbij gevraagd wordt naar de behoefte/ wens voor een losloop- of uitrenlocatie voor honden binnen hun kern.
  Daarbij zal ook gevraagd worden welke locatie zij geschikt achten en welke rol zij bij de participatie en realisering kunnen vervullen.

Geactualiseerde propositie Zaanstreek-Waterland t.b.v. MRA-Agenda 2024-2028

 • Adviesnummer: D-ADV-273098
 • De gemeenteraad d.m.v. concept raadsvoorstel en -besluit voorstellen in te stemmen met de geactualiseerde propositie Zaanstreek-Waterland t.b.v. de MRA-Agenda 2024-2028.