Vergadering college van burgemeester en wethouders 21 maart 2023

Vaststellen besluitenlijsten B&W vergadering 14 maart 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-259714
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Principeakkoord cao gemeenten en cao SGO 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-257443
 • Vanuit de ingestelde ledenraadpleging ingestemd met het tot stand gekomen principeakkoord voor de cao's gemeenten en SGO 2023. De VNG hierover informeren aan de hand van het daarvoor beschikbaar gestelde reactieformulier.

Collegeverklaring en rapportages ENSIA 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-258927
  1. De Collegeverklaring vastgesteld en deze te ondertekenen.
  2. De raad over de bevindingen informeren middels de raadsinformatiebrief.
  3. Kennisgenomen van de rapportages en waar nodig deze te laten ondertekenen en te gebruiken voor de verticale verantwoording.

Gezamenlijke brief t.a.v. Provincie aangaande coalitieprogramma

 • Adviesnummer: D-ADV - 259982
  1. Ingestemd met de inhoud van de bijgaande brief t.a.v. de Provincie Noord-Holland.
  2. Ingestemd met het toesturen van desbetreffende brief alsook de bekende Propositie ZaWa als bijlage aan de onderhandelende partijen.

Management-rapportage BRP, PUN en Rijbewijzen 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 259879
  1. Kennisgenomen van de bij dit voorstel opgenomen Managementrapportage BRP, PUN en Rijbewijzen 2022.
  2. Uitvoering (laten) geven aan de acties, genoemd op pagina 15 van de Managementrapportage BRP, PUN en Rijbewijzen 2022.

Kadernota begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond

 • Adviesnummer: D-ADV-254243
  1. Kennisgenomen van de kadernota voor de begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond.
  2. De gemeenteraad, middels raadsinformatiebrief, kennis laten nemen van genoemde kadernota.

Beslissing op bezwaar inzake verkeer

 • Adviesnummer: D-ADV-254588
  1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.
  2. Bezwaarmaker informeren middels conceptbrief.

Nieuw reserveringssysteem sportaccommodaties

 • Adviesnummer: D-ADV-250286
  1. Ingestemd met de aanschaf van een nieuw verhuursysteem via Accommodatiehuur B.V.
  2. Ingestemd met de pilot voor het plaatsen van twee toegangskastjes bij de deur van De Kreil en Schoolstraat. Ter waarde van maximaal € 5.000,- per kastje inclusief aanleg.

Onderzoek Mulier Instituut: Ervaringen met en gevolgen van corona in Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-259280
 • Kennisgenomen van het onderzoek van het Mulier Instituut: Ervaringen met en gevolgen van corona in Edam-Volendam.

Langlopende geldlening NWB € 11 mln.

 • Adviesnummer: D-ADV-255551
  1. Ingestemd met het aangaan van een overeenkomst met de NWB tot het aantrekken van een langlopende geldlening van € 11 mln. tegen een rentepercentage van 3,080% (rentevast) en een looptijd van 40 jaar.
  2. Er kennis van genomen dat bovenstaand voor de jaren 2023 tot en met 2026 leidt tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 96.000, € 89.000, € 67.000 en € 26.000 (zie financiële aspecten).
  3. De verwerking van bovenstaande besluit opnemen in de Zomernota 2023, waarmee gelijk wordt voldaan aan de informatieplicht richting de raad.