Vergadering college van burgemeester en wethouders 18 juli 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 18 juli 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-284802
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Beleid, beheer en programmaplan Wegen 2024-2028

 • Adviesnummer: D-ADV-284271
 1. De raad met conceptraadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te stellen:
  a. het Beleid, Beheer en Programmaplan Wegen 2024-2028 vast te stellen; 

  b. daartoe een onderhoudsreserve te vormen van
  € 1.200.000; 

  c. de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2024 en volgende. 

 2. Kennis genomen van de voorgenomen vervangingsopgave wegen 
 3. Tot vaststelling van het onderhoudsniveau B voor Bedrijventerrein, Centrum (HIOR) en Overige (woon) gebieden en onderhoudsniveau C voor het Agrarisch Landschap;
 4. Zie noot.

Beleids- en beheersplan Civiele kunstwerken

 • Adviesnummer: D-ADV-282024
 1. Ingestemd met het Beleids- en beheersplan Civiele kunstwerken periode 2024-2033. 
 2. Ingestemd met de vorming van een onderhoudsvoorziening per 1 januari 2024 van € 1.460.000. 
 3. Ingestemd met de verwerking van de financiële gevolgen in de begroting 2024 en verder. 
 4. Kennisgenomen van de voorgenomen vervangingsopgave beschoeiingen en kademuren. 
 5. De raad voorstellen voorgaande adviezen over te nemen.
 6. Zie noot.

Liquidatie stichting WerkPlus en overname van de arbeidscontracten van de Wsw medewerkers door de gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-284614
 1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de OR van de stichting WerkPlus de stichting WerkPlus in 2024 te ontbinden. 
 2. De werkzaamheden van de Stichting en het werkgeverschap van de medewerkers van Stichting WerkPlus over te zetten/plaats te laten vinden door de gemeente Edam-Volendam. Streefdatum hiervoor is 01-01-2024.

Opnemen SW personeel binnen de gemeente Edam-Volendam

Adviesnummer: D-ADV-284949

 1. Opnemen van medewerkers met SW-indicatie van de stichting Werkplus bij de gemeente Edam-Volendam. 
 2. Positionering binnen de gemeentelijke organisatie als subteam van het team P&O.

Actualisatie onderhoudsplannen en investeringen gemeentelijke eigendommen en binnensportaccommodaties

 • Adviesnummer: D-ADV-284940
 1. Ingestemd met het vaststellen van het Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke eigendommen 2024-2027. 
 2. Ingestemd met de vorming van een onderhoudsvoorziening per 1 januari 2024 van € 1.350.000.
 3. Ingestemd met een jaarlijkse dotatie van € 417.000 aan de voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen vanaf 2024.
 4. Ingestemd met de verwerking van de financiële gevolgen in de begroting 2024 en verder.
 5. De raad voorstellen voorgaande adviezen over te nemen.
 6. Zie noot.

Baggerplan, omzetting van onttrekking reserve naar ten laste van voorziening

 • Adviesnummer: D-ADV-282506
 • De raad met conceptraadsvoorstel en concept
  raadsbesluit voor te stellen om
  a. Akkoord te gaan met het extrapoleren van de
  uitvoeringskosten voor 2025 en verder op basis van het
  huidige baggerplan 2020-2024;
  b. Akkoord te gaan met het vrijvallen van de reserve
  Baggerwerken per 1 januari 2024;
  c. Akkoord te gaan met de vorming van een
  onderhoudsvoorziening per 1 januari 2024 van
  € 200.000;
  d. Akkoord te gaan met een jaarlijkse dotatie van
  € 340.000 aan de voorziening Baggerwerken vanaf 2024;
  e. Akkoord te gaan met de verwerking van de financiële
  gevolgen in de begroting 2024 en verder.
  f. Zie noot.

Actualisatie onderhoudsplannen en investeringen buitensport

 • Adviesnummer: D-ADV-281131
 • De raad met het concept raadsvoorstel voor te stellen
  akkoord te gaan
  a met het vaststellen van het Meerjarenonderhoudsplan
  Buitensport;
  b met het vrijvallen van de reserve onderhoud
  buitensport per 1 januari 2024;
  c met de vorming van een onderhoudsvoorziening per 1
  januari 2024 van € 200.000;
  d met een jaarlijkse dotatie van € 450.000 aan de
  voorziening onderhoud buitensport vanaf 2024;
  e met de verwerking van de financiële gevolgen in de
  begroting 2024 en verder.
  f Zie noot.

Beheersplannen (agendapunten 4, 5, 8,9 en 10)

 • Noot: 
  • Alle beheersplannen tegelijk aanbieden aan de raad van
   september met een financiële oplegger die geldt voor alle
   beheersplannen;
  • Aangepast kwaliteitsniveau van enkele beheersplannen
   en besparingsmaatregelen in raad september laten
   vaststellen;
  • Begin oktober voorstel doen aan raad m.b.t. alle
   maatregelen die college in begroting wil verwerken
   (breder dan alleen de beheersplannen);
   Medio oktober definitieve begroting naar raad.