Vergadering college van burgemeester en wethouders 16 januari 2024

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 9  januari 2024

 • Adviesnummer: D-ADV - 24314044
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Voortgang verkenning naar een nieuw gemeentehuis 

 • Adviesnummer: D-ADV - 23306878  ​
 • De gemeenteraad middels brief informeren.

Bestuursopdracht over nafase hoog water Markermeer en RIB 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24314007
  1. Ingestemd met bestuursopdracht over de nafase van hoog water Markermeer.
  2. Instemmen met de RIB en deze naar de raad toesturen.

Actualisatie Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Edam-Volendam 2016 

 • Adviesnummer: D-ADV - 23287377  
 • De raad met het conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam vast te stellen.

Benoeming mevrouw L.A.E. van Vliet als lid bezwaarschriften- en klachtencommissie van 1 februari 2024 tot en met 31 december 2027

 • Adviesnummer: D-ADV - 24312424  
 • Mevrouw L.A.E. van Vliet benoemd als lid van de bezwaarschriften- en klachtencommissie Edam-Volendam voor de periode 1 februari 2024 tot en met 31 december 2027.

Uitvoeringsplan veiligheid 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24313953  
 • Het uitvoeringsplan veiligheid 2024 vastgesteld.

Beroep op verjaring gemeentegrond naast en achter Nijverheidstraat 13 in Edam 

 • Adviesnummer: D-ADV - 23310797  
  1. Het beroep op verjaring van de grond afwijzen wegens de genoemde redenen.
  2. Ingestemd met uitgifte van de grond door middel van een huurafhankelijk recht van opstal.

Beets 100 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24313451  
 • Medewerking te verlenen aan het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van het plaatsen van een windmolen, mits de aanvraag voldoet aan de regels van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan. Ook dient er sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling, Verordening financieel beheer en kadernota 2025 recreatieschap Twiske-Waterland 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24312747  
 • De gemeenteraad te verzoeken (d.m.v. raadsvoorstel) om het volgende te besluiten:
  1. Instemmen met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland.
  2. Instemmen met de positieve zienswijzen ontwerp Verordening financieel beheer Twiske-Waterland.
  3. Instemmen met de positieve zienswijzen Kadernota 2025.

Huurprijsindexering 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24314162  
 • De contractuele huurverhoging niet toe te passen maar vast te stellen op 3,8%.

Benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht Opspoor 

 • Adviesnummer: D-ADV - 23311171 
  1. Ingestemd met de benoeming van Theo Vernooij en Marjolein Zee voor de Raad van Toezicht van de organisatie OPSPOOR.
  2. Dit voorstel middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad te presenteren.

Joint venture Gemeente Edam-Volendam en Glasdraad B.V. Glasvezel Edam-Volendam (GEV) 

 • Adviesnummer:  D-ADV - 24313920  
  1. Ingestemd met de business case 'glasvezel' zoals omschreven in bijlage 1.
  2. Overeenkomstig het bijgevoegde concept in bijlage 2 een samenwerkingsovereenkomst aangaan met Glasdraad B.V.; inhoudende het aangaan van een joint venture waarbij de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Edam-Volendam voor 50% aandeelhouder wordt van de privaatrechtelijke rechtspersoon Glasvezel Edam-Volendam B.V. (GEV B.V.).
  3. Het CAI-netwerk, na de oplevering van het werkend glasvezelnetwerk, voor € 1 overdragen aan Glasdraad B.V. en vanwege de omstandigheid dat het CAI-netwerk is aangelegd vóór 1 februari 2007, de in bijlage 3 bijgevoegde vrijwaringsverklaring afgeven aan de notaris.
  4. De raad met de conceptraadsinformatiebrief (bijlage 9) informeren.