Vergadering college van burgemeester en wethouders 13 februari 2024

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 6 februari 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24320079 
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Afwijken inkoop clausule aanschaf twee dienstvoertuigen Handhaving 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24318658  
  1. Ingestemd met het afwijken van het Inkoopbeleid 2024 voor wat betreft de meervoudig onderhandse aanbesteding van twee voertuigen ten behoeven van Handhaving;
  2. Ingestemd met het eenmalig enkelvoudig onderhands aanschaffen van twee voertuigen, met een totale waarde 105.000 euro. Op een afschrijving van 7 jaren;
  3. In de Zomernota 2024 de raad voorstellen het huidige krediet van € 70.000 met € 35.000 te verhogen.

Uitvoeringsprogramma 2024 Omgevingsdienst IJmond 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24314012  
 • Het Uitvoeringsprogramma 2024 Omgevingsdienst IJmond vastgesteld en ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

Vaststelling BP Datacenters 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24319380  
 • Bestemmingsplan Datacenters ter ongewijzigde vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Vaststellen Gezamelijke Stragische gebiedsvisie De Purmer 2035 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24319962 
  1. Deze gewijzigde strategische gebiedsvisie De Purmer 2035 na kennisneming van de Nota van Beantwoording zienswijzen vast te stellen als voorlopige versie;
  2. Deze versie als definitief te beschouwen als de gezamenlijke colleges, op advies van de stuurgroep, constateren c.q. vaststellen dat de drie deelnemende gemeenteraden een eensluidende voorlopige visie hebben vastgesteld. 

Plaatsing middenspanningsruimtes Liander Oud Edam 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24315294 
  1. Ingestemd met met de plaatsing van vier middenspanningspanningsruimtes Oud Edam in verband met de groeiende vraag naar elektriciteit.
  2. Dit besluit genomen met weging van het negatieve advies van de Welstandscommissie, maar vanwege het maatschappelijk belang is dit advies niet overgenomen.

 Verdeling kosten gymzaal Middelie 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24318526  
  1. Ingestemd met met de kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur Op Spoor voor de inpandige gymzaal bij openbare school Middelie.
  2. Ingestemd met met de beschikking die als concept bij dit collegevoorstel is opgenomen.

Inzet onderwijsachterstanden-beleid 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24318985  ​
  1. Activiteiten ter ondersteuning van het onderwijsachterstandbeleid 2024 in te zetten. Voor het realiseren van een volledig dekkend aanbod VVE in ieder geval inzetten op de volgende ondersteunende projecten: Logopedisch spreekuur €7.000,-; tolkenondersteuning €4.000,-; VVE monitor €6.500,-; communicatiebudget informatieoverdracht €5.000,00. Ten laste van het budget onderwijsachterstandenbeleid. 
  2. De Schakelklas Purmerend/ Kuna Mondo €55.000,00 in 2024 in te zetten voor kinderen met een migratieachtergrond. Ten laste van het budget onderwijsachterstandenbeleid.
  3. Het leerlingenvervoer Schakelklas Purmerend/ Kuna Mondo €40.000,- in 2024 te bekostigen vanuit het budget onderwijsachterstandenbeleid. Dit heeft geen gevolgen voor saldo begroting.
  4. De doelgroepbepaling VVE 2024 vast te stellen: 

Artikel 1 Doelgroepdefinitie

De doelgroep voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie bestaat uit kinderen van ingezetenen van de gemeente Edam-Volendam vanaf de leeftijd van 2 jaar totdat zij naar groep 3 van het basisonderwijs gaan, die voldoen aan één of meerdere van de volgende kenmerken:

 •  Kinderen waarvan de verzorgende ouder(s) een opleidingsniveau hebben van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of VMBO (basis- of kaderberoepsgericht). 
 •  Kinderen waarvan de verzorgende ouder(s) niet Nederlandssprekend is.
 •  Kinderen waarbij daadwerkelijke signalen van een spraak-taalachterstand zijn geconstateerd door blootstellingsachterstand (alleen op basis van een deskundig oordeel van de logopedist welke is aangesloten bij het CJG).

Locatiekeuze Trimaran 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24321018  
  1. Ingestemd met het voorleggen van de volgende twee scenario’s aan de raad en daarbij een voorkeur uitspreken voor scenario 2:
   1. Scenario 1: De Trimaran wordt gerealiseerd op de huidige locatie.
   2. Scenario 2: De Trimaran wordt gerealiseerd op één van de velden van voetbalvereniging EVC.
  2. De raad verzoeken in te stemmen met scenario 2 en het scenario verder te laten uitwerken.
  3. Op het document 'Financiële bijlage' (met ‘GEHEIM’ bestempeld), geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 Gemeentewet in verbinding met de grond:
   1. 'de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen', zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, Wet open overheid, en;
   2. 'het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke organen', zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder i, Wet open overheid, en;
  4. De raad verzoeken de geheimhouding op te heffen als de school is opgeleverd (artikel 89, vierde lid, Gemeentewet).

Geldlening NWB €14 miljoen. 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24319472  
  1. Ingestemd met met het aangaan van een overeenkomst met de NWB tot het aantrekken van een langlopende geldlening van €14 miljoen. tegen een rentepercentage van 3,140% (rentevast) en een looptijd van 40 jaar.
  2. Er kennis van genomen dat bovenstaand voor 2024 leidt tot een verlaging van het saldo begroting met €122.000,- (zie financiële aspecten).
  3. De verwerking van bovenstaande besluit opnemen in de Voorjaarsnota 2024, waarmee gelijk wordt voldaan aan de informatieplicht richting de raad.