Vergadering college van burgemeester en wethouders 12 juni 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 6 juni 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-23276940
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Plaatsing tijdelijke wooneenheden

 • Adviesnummer: D-ADV-23277876
  1. Ingestemd om in plaats van 32 (collegebesluit d.d. 28-2-2023), 20 units te realiseren achter het voormalige politiebureau aan de Deimpt voor Oekraïense gezinnen uit de Meermin op basis van de volgende uitgangspunten:
   • Er wordt een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor een periode van twee jaar;
   • Projectleider blijft aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en zorgen tijdens deze periode. Ten behoeve hiervan wordt een contactgroep opgericht;
   • Na twee jaar wordt met omwonenden gesproken over eventuele verlenging van de omgevingsvergunning;
   • De 20 units, zijnde 10 woningen worden ingezet voor Oekraïense gezinnen die nu in de Meermin verblijven;
   • De gemeente is en blijft eigenaar van de units zolang deze in de periode van de omgevingsvergunning ingezet worden voor de huisvesting van Oekraïners;
   • Er wordt geen overeenkomst gesloten met omwonenden: in de vergunning en het collegebesluit liggen de uitgangspunten juridisch vast.
  2. Ingestemd met raadsinformatiebrief en bijlagen.

Ontwerp bestemmingsplan Maria Goretti, ontwerp omgevingsvergunning 83 woningen, ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden, aanpassing welstandscriteria/nota

 • Adviesnummer: D-ADV-23254088
  1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Maria Goretti, de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning '83 woningen op het perceel Julianaweg 95 te Volendam' en het 'Ontwerpbesluit vaststelling Hogere Grenswaarden Geluid woningen Julianaweg 95 te Volendam'.
  2. De verantwoordelijke portefeuillehouder M. Kes te mandateren het ontwerp bestemmingsplan t.z.t. vrij te geven en conform artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Awb voor 6 weken in ontwerp ter visie te leggen met de mogelijkheid voor eenieder daartegen zienswijzen in te brengen.
  3. Ter zijner tijd de bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ter kennis te brengen aan de raad middels de griffie.
  4. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op onderhavig bestemmingsplan.
  5. Artikel 3.1.1. Bro-overleg te voeren op de wijze als voorgesteld in de toelichting van dit advies.
  6. Ingestemd met de geformuleerde concept welstandscriteria voor de locatie Maria Goretti als wijziging op de welstandscriteria in Gebied D2 Uitbreidingswijken – Julianaweg en omgeving.
  7. De concept welstandscriteria, gelijktijdig met de ter visielegging van het ontwerp van de herziening bestemmingsplan Maria Goretti, voor inspraak gedurende zes weken ter inzage leggen.
  8. Na inspraak de gewijzigde welstandscriteria in de welstandsnota voor vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
  9. Ingestemd met het gewijzigde addendum van de anterieure overeenkomst.

Vaststellen wegsleepverordening gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-23277235
 • Besloten om de raad voor te stellen de Wegsleepverordening Edam-Volendam vast te stellen in de raadsvergadering van 20 juli 2023

Reactie adviesaanvraag vervoerplan 2024 EBS

 • Adviesnummer: D-ADV-23277726
  1. Ingestemd met het Vervoerplan EBS 2024 en deze instemming door te geven als input voor de adviescommissie Waterland ter voorbereiding op een gezamenlijke reactie over het EBS Vervoerplan 2024.
  2. Ingestemd met dat de keuze over welke lijn doorrijdt naar Amsterdam Centraal ruim voor de publicatie van de dienstregeling genomen wordt.