Vergadering college van burgemeester en wethouders 11 juli 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 4 juli 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-283509
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Verlaging dwangsom Voorhaven 148 in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-275655
 • De last onder dwangsom te matigen en over te gaan tot inning.

Instemmen nota van beantwoording zienswijze en vaststellen omgevingsvergunning ’t Marken 9a

 • Adviesnummer: D-ADV-280446
  1. Ingestemd met de nota van beantwoording van zienswijze Omgevingsvergunning 't Marken 9a. 
  2. De omgevingsvergunning ’t Marken 9a ongewijzigd conform de ontwerpvergunning verlenen.

Verzoek tot huur van een grondstrook langs de Schoklandstraat 58 in Volendam t.b.v. tuinuitbreiding

 • Adviesnummer: D-ADV - 280485
 • De verzoeker een grondstrook te verhuren van maximaal 1 meter breed langs het woonperceel, onder de voorwaarden dat: 
  • de strook grond niet mag worden bebouwd; 
  • de aanwezige beplanting dient te worden behouden, al dan niet te worden verplaatst op kosten van huurder; 
  • de strook grond enkel mag worden omheind met een natuurlijke afscheiding;
  • de huur kan worden opgezegd voor eigen gebruik met betrekking tot de plaatsing van trafo- of popstations of voor andere klimaat adaptieve doeleinden.

Verkoop snippergroen grenzend aan de voorzijde Coen de Koninglaan 37

 • Adviesnummer: D-ADV - 281303
 • Niet ingestemd met verkoop gemeentegrond groot circa 85 m2 grenzend aan Coen de Koninglaan 37. Grond is in de toekomst mogelijk nodig voor elektriciteitsvoorzieningen. Verhuur zonder bebouwing zou eventueel bespreekbaar zijn.

Vaststelling wijzigingsplan IJsselmeerdijk 8 te Warder

 • Adviesnummer: D-ADV - 282290
  • Het wijzigingsplan IJsselmeerdijk 8 te Warder ongewijzigd vastgesteld;
  • Dit conform wettelijk voorschrift bekend maken en betrokkenen hierover te informeren.
  • De raad via raadsinformatiebrief informeren.

Beslissing op bezwaar Oorgat 92-94 in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-282882
  • Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaard en het primaire besluit in stand laten;
  • Bezwaarden informeren middels conceptbrief.

Definitief advies inzake aanvraag tegemoetkoming in planschade Cornelis Doetsstraat 7 Edam.

 • Adviesnummer: D-ADV-274985
 • Ingestemd met het definitieve planschade advies en het verzoek om planschade af te wijzen.

Verkoop grond aan Open Dutch Fiber (ODF) ten behoeve van een drietal PoP-stations voor hun glasvezelnetwerk

 • Adviesnummer: D-ADV-278180
 • De drie grondstroken voor de PoP-stations van elk circa 15m², conform de situatietekeningen, aan ODF te verkopen tegen de vastgestelde verkoopprijs van €200,- per m² (exclusief btw).

Zienswijze Edam-Volendam Ontwerpbegroting en Uitvoeringsprogram-ma VRA

 • Adviesnummer: D-ADV-282830
 • Ingestemd met de zienswijze naar aanleiding van de Ontwerpbegroting 2024-2027 en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam.

Weigeren incidentele subsidie ter oprichting van een stichting

 • Adviesnummer: D-ADV-276219
 • De aanvraag om incidentele subsidie voor het bekostigen van het oprichten van een stichting afgewezen.

Herziening subsidiebeleid en tussentijdse informatie inzake motie 24 november 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-266881
 • De gemeenteraad met conceptbrief en een bijlage over de uitvoering van de motie te informeren.

B&W Voorstel nota reserves & voorzieningen 2024

 • Adviesnummer: D-ADV-281255
 • De raad met het concept raadsvoorstel voor te stellen akkoord te gaan 
  • met het vaststellen van de nota reserves & voorzieningen 2024; 
  • met de vrijval van de onderhoudsreserves per 1 januari 2024 en de aan deze onderhoudsreserves gerelateerde dotaties en onttrekkingen; 
  • met de verwerking van de financiële gevolgen in de begroting 2024 en verder.

B&W voorstel financiële verordeningen 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-280308
 • De raad met het bijgevoegde concept raadsvoorstel voor te stellen akkoord te gaan 
  • met het vaststellen van de financiële verordening 2023 (ex 212).
  • met het vaststellen van de controleverordening financieel beheer en organisatie 2023 (ex 213).
  • met het vaststellen van de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid 2023 (ex 213a).