Vergadering college van burgemeester en wethouders 11 april 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 4 april 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-23265571
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Implementatie kosten ICT voorziening Financiële administratie

 • Adviesnummer: D-ADV-23246383
  1. Ingestemd met het voorgestelde financiële implementatieplan voor de invoering van Unit4 ERPx.
  2. Hiervoor in 2023 eenmalig een exploitatiebudget van € 423.000 beschikbaar stellen voor implementatie van het systeem en deze lasten te dekken middels een onttrekking aan de Algemene reserve, zodra is vastgesteld dat het niet uit de onderbesteding bij de jaarrekening kan.

Implementatie kosten ICT voorziening Sociaal domein

 • Adviesnummer: D-ADV-23252067
  1. Ingestemd met het voorgestelde financiële implementatieplan voor een ICT-voorziening voor het Sociaal domein.
  2. Hiervoor in 2023 eenmalig een exploitatiebudget van € 126.000 beschikbaar stellen voor implementatie van het systeem en deze lasten te dekken middels een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.

Uitwerking Meekoppelkansen

 • Adviesnummer: D-ADV-23264616
 • Ingestemd met aan te passen raadsvoorstel en -besluit, inclusief memo en raadsbesluit en deze doorsturen naar de gemeenteraad.

Afwijken inkoopbeleid werkzaamheden tijdelijke wooneenheden

 • Adviesnummer: D-ADV-23265576
  1. Ingestemd met het afwijken van de inkoopregels voor wat betreft de werkzaamheden omtrent de tijdelijke wooneenheden.
  2. In te stemmen met het enkelvoudig onderhands gunnen van twee opdrachten met een totaalwaarde van €900.000,-.

Voortgangsrapportage projecten en beleidsplannen Openbare Werken april 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 23265267
  1. Kennisgenomen van Voortgangsrapportage Projecten en beleidsplannen Openbare Werken april 2023.
  2. Ingestemd met de aan te vullen raadsinformatiebrief bij de voortgangsrapportage.

Financieringsstatuut 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-23254933
 • Ingestemd met het vernieuwde beleidsdocument Financieringsstatuut 2023.

Wijziging legesverordening 2023 in verband met vrijstelling leges zonnepanelen

 • Adviesnummer: D-ADV-23261979
  1. Het conceptvoorstel aan de raad en de concept-wijzigingsverordening leges 2023 vastgesteld.
  2. De vrijstelling met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 laten ingaan.
  3. De wijzigingsverordening de raad ter vaststelling aanbieden in de vergadering van 25 mei 2023.