Vergadering college van burgemeester en wethouders 10 januari 2023

Vaststellen besluitenlijsten B&W-vergadering 20 december 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-243455
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Hardheidsclausule uitvoering m.e.r. procedure Omgevingsvisie

 • Adviesnummer: D-ADV-242264
 • Gebruik maken van de hardheidsclausule uit het inkoopbeleid door bij één partij een offerte op te vragen.

Collegevoorstel RIB - Gezamenlijke gebiedsvisie de Purmer

 • Adviesnummer: D-ADV-242546
  1. ​​​​Ingestemd met het opstellen van een gezamenlijke Strategische Gebiedsvisie De Purmer in plaats van een formele intergemeentelijke omgevingsvisie (structuurvisie); waarbij het besluit d.d. 20 mei 2021 m.b.t. de inspraakprocedure van kracht blijft.
  2. De Ophaal- en Uitgangspuntennotitie Strategische Gebiedsvisie De Purmer vast te stellen en bekend te maken (bijlage).
  3. Ingestemd met aangepaste raadsinformatiebrief.

Preventie Kindermishandeling 2023 - 2026 - Uitvoeringsplan

 • Adviesnummer: D-ADV-232373
  1. Het plan van aanpak voor de preventie van kindermishandeling 2023 - 2026 vast te stellen.
  2. De uitvoeringskosten zoveel mogelijk met bestaande budgetten te financieren.

Administratie en verbetertraject jeugdhulpaanbieder Levvel

 • Adviesnummer: D-ADV-241237
 • Aan te passen raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.