Vaststelling bestemmingsplan ‘Kwadijk 25’

Status: Uitgevoerd

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kwadijk 25’ met bijbehorende gecoördineerde omgevingsvergunning ‘Het herbouwen van de stolp ten behoeve van dubbele bewoning op het perceel Kwadijk 25 te Kwadijk’(gecoördineerde procedure)

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kwadijk 25’

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: de raad heeft in zijn vergadering van 16 mei 2024 het bestemmingsplan 'Kwadijk 25' vastgesteld. Dit plan bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpKwadijk25-vg01 en bijbehorende toelichting, verbeelding, regels en bijlagen bij de toelichting. Daarnaast heeft het college de aan het bestemmingsplan gerelateerde omgevingsvergunning ‘Het herbouwen van de stolp ten behoeve van dubbele bewoning op het perceel Kwadijk 25 te Kwadijk’ vastgesteld. Voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning is er geen zienswijze ingediend.

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op het perceel Kwadijk 25 te Kwadijk. Binnen het plangebied valt de stolp, de schuur en het erf. De exacte ligging van het plangebied komt tot uitdrukking op de bij dit bestemmingsplan behorende verbeelding.

Doel

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben als doel om de bestaande bebouwing te slopen en om een nieuwbouw stolpboerderij te realiseren, waarbinnen twee woningen worden gerealiseerd. De agrarische bestemming wordt hierbij herbestemd naar een woonbestemming.

Coördinatieregeling

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam hebben besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen, om zo het plan zo voortvarend mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk om besluiten behorende bij de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met het bestemmingsplan. De procedures worden hiermee gebundeld. Dit zorgt voor een heldere procedure en een snellere realisatiemogelijkheid. Het college van burgemeester en wethouders verzorgen de coördinatie tussen de verleende omgevingsvergunning en het door de raad vastgestelde bestemmingsplan.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning met de daarbij horende documenten liggen met ingang van vrijdag 24 mei 2024 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132KN in Volendam. Voor het inzien op het Stadskantoor maakt u eeen afspraak via het klantcontactcentrum via (0299) 398 398.

Digitaal raadplegen

Het vastgestelde bestemmingsplan, raadsvoorstel en -besluit en de vastgestelde omgevingsvergunning zijn vanaf vrijdag 24 mei 2024 digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl of:

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang 25 mei 2024, kan gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen het gecoördineerde besluit. Dit kan gedaan worden door een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht of door diegene die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn of haar zienswijze tegen de ontwerp besluiten kenbaar te maken. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ook kunnen genoemde belanghebbenden digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site van de Raad van State voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

Aan zowel het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.