Scholen, nieuwbouw en projectontwikkeling

In onze gemeente zijn twee locaties van scholen in ontwikkeling om woningbouw te creëren. En twee scholen worden/zijn herbouwd, waarvan een op een andere locatie.

De Aventurijn

De St. Vincentiusschool is nieuw gebouwd op de plek van de oude Zuidwester school aan de W. Tholenstraat en heet nu De Aventurijn. Volgens planning heeft de school zijn deuren gelijk en met volle tevredenheid geopend! 

Oude schoolgebouw 

Het oude schoolgebouw is in juli 2021 overgedragen aan ons. 

Aventurijn

Basisschool De Botter

Aan de Hendrick Dirckszstraat in Edam staat nu de voormalige school De Botter. Het plan is om deze locatie een nieuwe bestemming te geven. Op de plek van de oude bassischool wil ontwikkelaar Van Wijnen 26 eengezinswoningen, verdeeld over drie woonblokken, realiseren. De ontwikkelaar noemt het plan De Botter. Het plan is om huurwoningen in het middensegment te bouwen.

September 2021, bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen (meningen) ingediend. De zienswijzen worden verwerkt in een nota van beantwoording. Het kan zijn dat we het bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijzen aanpassen. Ook zijn ambtshalve aanpassing mogelijk. Daarna legen we de zienswijzen, inclusief nota van beantwoording en het (eventueel aangepaste) bestemmingsplan voor aan het college en de raad. Na de vaststelling door de raad wordt het bestemmingsplan weer ter visie gelegd. En kunnen belanghebbenden hun bezwaren kenbaar maken bij de Raad van State.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan is er ook nog een omgevingsvergunning nodig voordat we kunnen starten met bouwen.

Bouwweg

Voor het bouwverkeer leggen we aan de westzijde van de wijk een aparte route aan. Zodat het bouwverkeer niet door de wijk gaat. Vanaf de Provincialeweg komt er parallel aan het fiets- en voetpad naar de Hendric Dirckszstraat een tijdelijke bouwweg. Hierdoor hebben omwonenden zo min mogelijk overlast van het bouwverkeer.

Meer informatie

Deze kunt u vinden op onderstaande website:

vanwijnen.nl/projecten/debotteredam

  • Start bouwwerkzaamheden, juni 2022.
  • Oplevering woningen, datum volgt.
Plan De Botter

Kraaiennest

Aan het Tunnelpad in Oosthuizen ontwikkelen we 28 woningen inclusief openbare ruimte. Het project bestaat uit tien starterswoningen en 18 doorstroomwoningen. De leegstaande school wordt hiervoor gesloopt.

September 2021

Henselmans Bouw & Ontwikkeling en Prime Development zijn de partijen die de bouw en de ontwikkeling uitvoeren. Het plan draagt de naam Oevernest. De omgevingsvergunning is verleend en het bestemmingsplan is vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeente werkt de openbare ruimte verder uit. In september 2021 is gestart met de sloop van de school.

Alle woningen zijn inmiddels verkocht aan ingezetenen van de gemeente Edam-Volendam.

Meer informatie is te vinden op onderstaande website:

oevernest.nl

  • Start bouwwerkzaamheden, september 2021
  • Oplevering woningen, tweede kwartaal 2022
Plan Kraaiennest

Nieuwbouw Meester Hayeschool Beets

Op 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw voor OBS Meester Haye.  Het project omvat de realisatie van een nieuwe school voor 47 leerlingen. De school wordt gebouwd op het huidige kavel.

De realisatiefase van de school is van start gegaan. Rond 14 april 2022 is het hoogste punt bereikt.