Rekenkamercommissie

In tegenstelling tot wat de naamgeving doet vermoeden is de rekenkamercommissie geen financiële commissie. De rekenkamercommissie is een onderzoekscommissie van de raad en ondersteunt de raad bij zijn kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamercommissie laat achteraf onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid, diensten en producten van de gemeente. Het onderzoek is gericht op feiten, onafhankelijk, vrij van politieke nuancering, oplossingsgericht en primair gericht op het leren naar de toekomst.

Verordening Rekenkamercommissie

U vindt hier de verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Edam-Volendam.

Contactgegevens Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie
p/a de secretaris van de rekenkamercommissie
Postbus 180
1130 AD  Volendam
of via het e-mailadres rekenkamercommissie@edam-volendam.nl

Samenstelling rekenkamercommissie

In de commissie hebben twee leden van de coalitiepartijen zitting en twee leden van de oppositiepartijen (raadsleden of daartoe benoemde fractieleden). De commissie heeft een externe voorzitter (geen lid van de gemeenteraad, maar wel door de raad benoemd) en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris welke functie is ondergebracht bij de griffie. De samenstelling van de rekenkamercommissie verandert mee met de samenstelling van de coalitie. Naast de gewone leden, zijn er ook plaatsvervangende leden.

Onderzoeken van en door de rekenkamercommissie

De raad of fracties uit de raad kunnen een onderwerp voor een onderzoek aandragen. Ook inwoners kunnen suggesties of ideeën voor onderzoek aandragen. De rekenkamercommissie bepaalt uiteindelijk zelf of en wanneer zij een onderwerp wil laten onderzoeken.

De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar onderzoeksrapporten zijn openbaar. Het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie wordt altijd behandeld in een bespreekronde van het Raadsplein. En in de besluitvormende vergadering stemt de raad over het al of niet overnemen van de conclusies en aanbevelingen van de rapportage. De voorzitter van de rekenkamercommissie presenteert de conclusies en aanbevelingen in het Raadsplein. 

U vindt hier de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie

Werkwijze

De werkwijze en de samenstelling van de commissie zijn geregeld in de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Edam-Volendam 2016, vastgesteld op 4 januari 2016 (de verordening is te lezen via Overheid.nl).