Ontwerpbesluit vaststelling Hogere Grenswaarden Geluid woningen Julianaweg 95

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikelen 100 en 100a van de Wet geluidhinder, tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor de nieuw te bouwen woningen aan de Julianaweg 95 te Volendam.

Aanleiding

De Stichting woningbeheer De Vooruitgang heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om op het perceel aan de Julianaweg 95 te Volendam op de locatie van de voormalige Maria Goretti 83 sociale woningen te bouwen in verschillende typologieën. Zoals 9 grondgebonden eengezinswoningen aan de Foksiastraat, 44 huurappartementen en 30 zorgwoningen.  Omdat deze ontwikkeling niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan, is daarvoor een nieuw ontwerp bestemmingsplan “Maria Goretti” opgesteld. Met deze ontwikkeling wordt voldaan aan de doelstelling van de Woonvisie 2022-2025 van de gemeente Edam-Volendam.  

Als gevolg van het verkeer op de Julianaweg zijn vanwege de geluidsbelasting op de gevels van dit woonproject hogere (grens)waarden benodigd, omdat voor de woningen vanwege het verkeer op de Julianaweg de (voorkeurs)grenswaarde in gevolge de Wet geluidhinder (voor geluidsbelastingtoename) wordt overschreden.

In verband met de vaststelling hogere grenswaarden ligt het 'Ontwerpbesluit vaststelling Hogere Grenswaarden Geluid woningen Julianaweg 95' met ingang  van 22 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage met de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen gedurende deze termijn. Deze procedure vindt gelijktijdig plaats met de terinzagelegging van het Ontwerp bestemmingsplan Maria Goretti en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 83 woningen op het perceel Julianaweg 95 te Volendam.

Wettelijk kader

Onderhavige woningen worden ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) beschouwd als geluidgevoelig. In de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) en in het Besluit geluidhinder wordt o.a. voor wegverkeerslawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Voor wat betreft de geluidbron (de Julianaweg), dient aan de grenswaarden te worden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders. Op grond van de Wgh (artikel 110a van de Wet Geluidhinder) zijn burgemeester en wethouders bevoegd een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen.

Akoestisch onderzoek

Ten behoeve van dit project is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt hier integraal deel van uit.

Voor de onderzochte weg bedraagt de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB.

Julianaweg

De maximale geluidbelasting Lden vanwege de Julianaweg bedraagt maximaal 61 dB (na 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh) op de gevels. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden maar de maximale ontheffingswaarde niet.

Hogere waarden

Voor die delen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van een geluidbron boven de betreffende voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen derhalve hogere waarden aangevraagd.

In de gemeente Edam-Volendam zijn de ‘beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam’ in 2007 vastgesteld. De beleidsregels zijn gericht op situaties waarin niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden. Na de fusie met oud gemeente Zeevang zijn echter geen nieuwe regels vastgesteld dan wel zijn de oude beleidsregels herbevestigd teneinde de beleidsregels met betrekking tot een deel van de oude gemeente zijn rechtskracht te laten behouden. Bij een gemeentelijke fusie zijn onderhavige beleidsregels van rechtswege vervallen.

Niettemin is het gemeentebestuur bevoegd om analoog aan dit beleid en per afzonderlijk geval een afweging te maken.

Conform dit beleid kan het college gebruikmaken van zijn bevoegdheid als wordt voldaan aan één van de volgende criteria:

  1. De woningen buiten de bebouwde kom worden verspreid gesitueerd;
  2. De woningen zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
  3. De woningen vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op;
  4. De woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;
  5. De woningen zijn in een dorpsvernieuwingsplan opgenomen.

Naast de voorwaarden uit het beleid moet de geluidsisolatie van de gevel worden gewaarborgd conform artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012. Bij de bouw dienen maatregelen aan de woningen te worden getroffen teneinde te kunnen voldoen aan het gestelde in artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit vastgelegde maximale geluidniveau van 33 dB.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de woningen de geluidbelasting meer dan 48 dB bedraagt, maar minder is dan 63 dB.

Omdat hier sprake is van nieuwbouw moet er, in eerste instantie worden onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn aan de bron of in de overdracht. Hierbij moet er naar worden gestreefd de geluidsbelasting terug te brengen tot het niveau van de voorkeursgrenswaarde geluidsbelasting.

In eerste instantie moet worden onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn aan de bron of in de overdracht. Onderzocht zou kunnen worden of door toepassing van een stiller wegdektype de geluidbelasting voldoende verlaagd kan worden.

De Julianaweg gaat gereconstrueerd worden waarbij geluidsreducerend asfalt toegepast zal worden. Hierdoor zal  de geluidsbelasting vanwege de Julianaweg verminderen. Op dit moment is nog niet precies duidelijk welk geluidsreducerend asfalt er komt te liggen. Bij toepassing van dunne deklagen B treedt alsnog een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB op; de geluidbelasting op de voorgevel van bouwblok 1 gesitueerd aan de Julianaweg bedraagt dan alsnog maximaal 58 dB. Bouwblok 2 aan de kant van Meergracht en bouwblok 3 (grondgebonden woningen) aan de zijde van de Foksiastraat zullen door de bronmaatregel dan geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde meer ervaren.

Bij toepassing van beide maatregelen geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor in ieder geval 1 bouwblok wordt overschreden.

Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen zijn op deze locatie niet inpasbaar. Dit is geen optie vanwege de stedenbouwkundige uitgangspunten (de geluidschermen zullen net zo hoog zijn als de beschouwde woonverdiepingen), de sociale veiligheid en in verband met de bestaande (en toekomstig te bouwen) woningen, fietsvoorzieningen, trottoirs en aansluitende wegen.

Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende soelaas bieden, stedenbouwkundig onwenselijk zijn en financieel ondoelmatig zijn. Derhalve dienen er maatregelen aan de ontvanger zijde te worden getroffen.

De binnenwaarde zal aan de eerdergenoemde eis in het Bouwbesluit van 33 db(A) moeten voldoen, teneinde een rustig binnenklimaat te garanderen. Aangezien alle woningen aan de achterzijde een geluidluwe gevel hebben is aanbevolen c.q. in het plan opgenomen dat een eventuele (eerste) buitenruimte daar gerealiseerd wordt,  zodat hiermee een geluidluwe buitenruimte wordt bewerkstelligd. De verblijfsruimten zijn daarnaast zoveel mogelijk aan de meest rustige zijde (geluidsluwe zijde als bedoeld in de eerdergenoemde beleidsregels) gepland.

Tevens moet worden bezien of snelheidsbeperkingen en het terugdringen van de intensiteit van het verkeer voldoende invloed zouden kunnen hebben op het behalen van de voorkeursgrenswaarde. Mogelijk zal de snelheid op dit deel van de Julianaweg worden verlaagd naar 30 km/u. Dit wordt nog nader onderzocht. Een mogelijk terugdringen van de intensiteit van het verkeer op het betrokken deel van de Julianweg is vanwege het belang van deze hoofdontsluitingsweg op dit moment niet aan de orde.

Tenslotte is ook het toepassen van maatregelen aan de ontvangstzijde van het gebouw niet mogelijk. De mogelijkheid tot het uitvoeren van dove gevels, of geluidschermen heeft dusdanig veel consequenties voor de ventilatie- en brandveiligheidscondities dat de ontwerpvrijheden van de woningen sterk wordt ingeperkt.

Resumerend is besloten om voor het woonproject over te gaan tot het vaststellen van hogere grenswaarden.

Zienswijzen

In verband met de vaststelling hogere grenswaarden heeft het 'Ontwerpbesluit vaststelling Hogere Grenswaarden Geluid woningen Julianaweg 95' te Volendam met ingang van 22 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn wel/geen zienswijzen ingediend.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam besluiten om op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het woningbouwproject op het perceel Julianaweg 95 een hogere waarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (vanwege onderhavige woningbouwontwikkeling) vast te stellen voor de in de 'Bijlage Benodigde hogere grenswaarden' ten gevolge van de Julianaweg te Volendam.

Dit gebeurt onder de voorwaarde dat:

De isolatiewaarde van de toekomstige te bouwen woningen zodanig is, dat deze voldoet aan de in artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 vastgelegde maximale geluidniveau (zogenaamde binnenwaarde), vanwege het wegverkeer, van 33 dB binnen de te realiseren woningen.

 

Edam-Volendam, 14 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

De secretaris,                                      de burgemeester,

H. van der Woude                              L.J. Sievers

Bijlagen

  • Bijlage Benodigde hogere grenswaarden (daarin staat de tabel van de geluidsbron van de betreffende weg en de van toepassing zijnde gevels van de gebouwen/bouwblokken met de benodigde hogere grenswaarde (dB) vermeld).
  • Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Julianaweg, Volendam, datum 14.6.2023, projectnummer 210220.
Gevel gebouw Verdieping Benodigde hogere grenswaarde (dB)
Bouwblok1 (langs Julianaweg) 1,2,3,4 61
Bouwblok 2 (langs Meergracht) 1 50
Bouwblok 2 (langs Meergracht) 2,3 52
Bouwblok 3 (langs Foksiastraat) 3* 52

* In bouwblok 3 komen grondgebonden woningen, enkel de hoogste geluidsbelasting wordt weergegeven.