Ontwerp bestemmingsplan en welstandscriteria Kwadijk 16 te Kwadijk

Status: Ter inzage

Bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: met ingang van woensdag 13 december 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan en concept welstandscriteria ‘Kwadijk 16’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage tot en met dinsdag 23 januari 2024. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0385.bpKwadijk16-ow01.

Plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de zuidwestzijde van Kwadijk, in de bebouwde kom. De locatie maakt onderdeel uit van de agrarische lintbebouwing en wordt omsloten door agrarisch gebied. 

Doel

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van elf woningen op de planlocatie mogelijk. De huidige welstandscriteria zijn nog gebaseerd op de bestaande bedrijfsbebouwing en zeggen niets over woningbouw. Om deze reden worden de welstandscriteria gewijzigd c.q. uitgebreid en gelden deze als toetsingskader voor het project Kwadijk 16.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben ook besloten dat voor het mogelijk maken van deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten. Hiertegen is geen bezwaar en beroep mogelijk, tenzij het m.e.r.-beoordelingsbesluit rechtstreeks een belang van een belanghebbende treft. 

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan en de concept welstandscriteria zijn op afspraak in te zien bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN in Volendam door te bellen met de sectie Omgevingsbeleid op (0299) 398 398.

Digitaal inzien

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of edam-volendam.tercera-go.nl/MapViewer/. De Welstandscriteria zijn in te zien via www.edam-volendam.nl/publicaties.

Zienswijzen (mening) indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze (mening) indienen bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan en welstandscriteria Kwadijk 16’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan deze betrekking heeft.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.

Volendam, 5 december 2023

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam