Ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Oosteinde 83, Oosthuizen’

Status: Ter inzage

Vaststelling wijzigingsplan

Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: op 14 november 2023 hebben zij besloten het wijzigingsplan 'Oosteinde 83, Oosthuizen' met de relevante stukken vast te stellen. Dit na de terinzagelegging en onder het voorbehoud dat daar geen zienswijzen of andere relevante wijzigingen uit volgden. Het wijzigingsplan wordt ongewijzigd vastgesteld; er zijn geen zienswijzen ingediend of andere wijzigingen doorgevoerd. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.wpOosteinde83-VG01.                                                                          

Plangebied

De projectlocatie ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Edam-Volendam en heeft betrekking op het perceel Oosteinde 83 te Oosthuizen.

Doel

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om op de huidige agrarische bedrijfslocatie:

  • een ligboxenstal en een mestopslag toe te voegen,
  • en twee sloten gedeeltelijk te dempen en om te leggen.

Inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 21 februari 2024 gedurende zes weken digitaal in te zien. Dit kan via:

  • Ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: NL.IMRO.0385.wpOosteinde83-VG01)
  • De gemeentelijke viewer
  • Bij de receptie van het Stadskantoor W. v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN in Volendam. Maak hiervoor een afspraak via (0299) 398 398.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Gedurende de periode van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen de genomen besluiten (vaststelling wijzigingsplan en verlening omgevingsvergunning) door eenieder.

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.

 

Volendam, 15 februari 2023
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.