Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Algemeen

Als u werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt via onderstaande link een omgevingsvergunning aanvragen.

Aanvragen

Van een gemeentelijk monument is sprake als deze is aangewezen als monument (karakteristiek waardevol bouwwerk of beeldbepalend pand) door de gemeente of als deze is gelegen in het cultuurhistorisch attentiegebied.

Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket. 

Particulieren kunnen een aanvraag direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket. Het formulier met bijbehorende documenten kunt u verzenden naar:

Gemeente Edam-Volendam
Bouwen en Milieu
Postbus 180
1130 AD  Volendam

Let op! Als u de aanvraag indient per post of per mail zijn daar extra kosten aan verbonden. Het vaste bedrag daarvoor is € 275,-.

Dient u een aanvraag niet op de juiste wijze in, via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl. En doet u dit niet mét het daarvoor vastgestelde formulier? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO) of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

Wat voegt u bij de aanvraag?

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig hebt. Welke gegevens dit zijn kunt u in het 'volledige overzicht' hieronder lezen. Documenten die u in ieder geval moet inleveren:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Huidige gebruik van het monument en toekomstige gebruik van het monument na voltooiing van het project.
 • Opgave wijziging.
 • Cultuurhistorische rapporten waarin is opgenomen welke monumentale waarden het bouwwerk bevat.
 • Bouwtechnische rapporten (met o.a. informatie inzake de bouwtechnische staat van het bouwwerk).
 • Beschrijving van de technische staat van de monumentale onderdelen.
 • Bestek/werkomschrijving per onderdeel: constructies, materialen, afwerkingen, kleuren.
 • Tekeningen van de bestaande toestand en indien van toepassing tekeningen met de bestaande gebreken van het monument.
 • Tekeningen van de nieuwe toestand van de voorgenomen werkzaamheden (inclusief gevels, details en doorsneden).

Een volledig overzicht van wat u moet indienen, leest u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

Voor de uitwerking van bovenstaande punten wordt u geadviseerd een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.

Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient, ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Wanneer heeft u wel/geen vergunning nodig?

En soorten monumenten

Voor het (gedeeltelijk) verbouwen, restaureren of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor klein onderhoud of werkzaamheden aan niet-historische delen hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Via het Omgevingsloket  kunt u een vergunningscheck doen en vervolgens de vergunning aanvragen. Wij raden u aan eerst een vooroverleg te starten.

U heeft een vergunning nodig bij onder andere de volgende werkzaamheden (niet limitatief):

 • U sloopt, verstoort, verplaatst of wijzigt (een deel van) een monument. U sloopt bijvoorbeeld een draagmuur, vervangt een voordeur of schildert een kozijn in een andere kleur.
 • U herstelt of laat het monument gebruiken, waardoor het ontsierd wordt of in gevaar wordt gebracht.
 • U vervangt of herstelt historische delen van het interieur. Bijvoorbeeld de oorspronkelijke keuken, historische wandbekleding of historische schilderingen.
 • U wijzigt het gebruik.
 • U voert beperkte onderhoudswerkzaamheden uit waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen. U vernieuwt hierbij alleen waar nodig onderdelen van het materiaal. U schildert bijvoorbeeld een raam of deur in dezelfde kleur en u vervangt een klein onderdeel van het kozijn;
 • U wijzigt of verwijdert een niet-historisch deel van het interieur, bijvoorbeeld een keuken of badkamer uit de jaren '80 of later.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons via omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

U heeft geen vergunning nodig bij bepaalde werkzaamheden in het beschermde stadsgezicht:

 • Klein onderhoud aan de buitenkant, waarbij vormgeving, detaillering en profilering niet veranderen.
 • Veranderingen aan de binnenkant, waarbij de bouw blijft zoals het is.
 • Bij bepaalde werkzaamheden aan de achtergevel of het achterdak.

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u meer informatie over vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten en beschermde gezichten

Betreft uw aanvraag een rijksmonument? Dan leggen wij in de onderstaande gevallen de aanvraag ter advisering voor aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:

 • Bij (gedeeltelijke) sloop.

 • Bij ingrijpende wijzigingen.
 • Bij functiewijzigingen van het pand of een deel daarvan en
 • Bij reconstructie.

Aanvragen ten aanzien van rijksmonumenten leggen wij ter advisering voor aan de welstandscommissie Mooi N-H omgevingskwaliteit.

Betreft uw aanvraag een provinciaal monument? Dan leggen wij uw aanvraag altijd voor ter advisering voor aan de Provincie Noord-Holland.

Betreft uw aanvraag een gemeentelijk monument? Dan leggen wij de aanvraag altijd  ter advisering voor aan de welstandscommissie Mooi N-H omgevingskwaliteit.

Wat zijn de kosten?

3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Betreft de aanvraag om een omgevingsvergunning een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een aangewezen monument, waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist? Dan bedraagt het tarief:

 • Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument € 275,00;
 • Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht € 275,00;

Betreft de aanvraag om een omgevingsvergunning het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist? Dan bedraagt het tarief € 275,00.

Voor meer informatie met betrekking tot de kosten verwijzen wij u naar de tabel van tarieven behorende bij de legesverordening 2023.