Meest gestelde vragen over tijdelijke woningen Deimpt

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de tijdelijke woonunits bij de Deimpt voor starters uit onze gemeente en voor bewoners van de Meermin.

Raadsinformatiebrief van 7 juni 2023

Op 28 februari 2023 heeft het college van B&W ingestemd met het advies om de tijdelijke wooneenheden, die via de veiligheidsregio zijn ingekocht, te plaatsen achter het voormalig politiebureau aan de Deimpt. Het besluit tot het plaatsen van de wooneenheden heeft geleid tot veel weerstand vanuit de omgeving. Vanaf eind april is er regelmatig overleg geweest met de omwonenden.
 

Hier vindt u de raadsinformatiebrief die verstuurd is naar de leden van de gemeenteraad van Edam-Volendam. Daarin staat actuele informatie rondom deze kwestie en de uitkomst van de gesprekken.

Hoe komen de bewoners aan de achterzijde van het terrein de Deimpt?  

De muur die het terrein momenteel omheint, wordt gesloopt. Dat geeft ruimte om het terrein te ontsluiten.

Hoe gaat de herinrichting van dit terrein eruit zien?

Dat wordt nog bepaald.

Wie betaalt deze woningen, de inrichting en herinrichting van dit gebied?

Het rijk heeft aangegeven de kosten voor de plaatsing en de eenheden te betalen wanneer deze voor Oekraïners worden ingezet. Omtrent de eenheden die worden verkocht aan de Wooncompagnie worden afspraken gemaakt.

De Wooncompagnie is de woningbouwcorporatie die wordt genoemd, komen alleen mensen ingeschreven bij die woningbouwvereniging in aanmerking voor deze 10 woningen voor starters? En hoe wordt dat bepaald?

In de eerste instantie zijn gesprekken geweest met zowel de Wooncompagnie als met de Vooruitgang. Uiteindelijk heeft de Vooruitgang ingestemd de tijdelijke wooneenheden te laten exploiteren door de Wooncompagnie omdat deze met dergelijke trajecten meer ervaring hebben.

Zijn dit doorstroomwoningen of ook geschikt voor permanente bewoning?

Dit zijn doorstroomwoningen.

Wordt de Meermin nu weer aangevuld met andere Oekraïners?

In principe is het de bedoeling dat de Oekraïners uit de Meermin doorstromen en hier geen Oekraïners voor terugkomen. De Meermin kan wel eventueel worden ingezet om particuliere opvang te ontlasten, of om te kunnen voldoen aan een eventueel hogere taakstelling.

Er wordt voor de verlenging van de vergunning van de tijdelijke brandweerkazerne gesproken over enkele jaren, hoeveel zijn dat er minimaal?

De brandweerkazerne wordt minimaal 5 jaar langer op zijn plaats gehouden. Dat is in principe de maximale termijn van een tijdelijke vergunning, maar nog wel net te kort om de tijdelijke eenheden dan 10 jaar te kunnen laten staan. Hiervoor wordt nog naar een juridisch passende oplossing gezocht.

Gaan de kinderen van de gezinnen in Volendam op school?

Dat is nog niet duidelijk.

Dit zijn tijdelijke woningen, hoe tijdelijk?

In de eerste instantie wordt ingezet op exploitatie van 10 jaar.

Er zijn 32 units aangekocht en maar 30 worden er ingezet, wat gaat er met de overige twee gebeuren?

De overige twee eenheden zijn een technische eenheid en een die ruimte biedt aan bijvoorbeeld de wasgelegenheid.

Wie bepaalt wie er mag wonen?

Dat moet nog bepaald worden.

Hoe en wanneer kan ik bezwaar maken tegen de komst van de woonunits?

De omgevingsvergunning wordt afgegeven door college van B&W. Als dat is gebeurd kan er bewaar worden gemaakt. Hoe u dat kunt doen maken wij hier later bekend.

Komen er asielzoekers of statushouders te wonen in de woonunits?

Nee, asielzoekers worden opgevangen in asielzoekerscentra. In onze gemeente hebben wij geen asielzoekerscentrum. Omdat de asielzoekerscentra vol zitten is er een tijdelijke crisis noodopvanglocatie in de Purmer. Van asielzoekers in de woonunits is dan ook geen sprake. 

Voor statushouders, mensen die een vergunning hebben en in Nederland mogen blijven, is een tijdelijke oplossing niet aan de orde. Die moeten een permanente plek krijgen. Het rijk geeft alle gemeenten daarvoor een halfjaarlijkse taakstelling. Dus van huisvesting van statushouders in de tijdelijke woonunits is ook geen sprake.

Hoe ziet het er straks uit?

Woonunits Deimpt
Woonunits

Hoe wordt omgegaan met de verhoogde parkeerdruk door de toevoeging van woningen?

Voor de tijdelijke woningen dienen 25 extra parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. We zijn aan het onderzoeken hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom.

Wat gebeurt er met de eenheden als deze straks niet meer worden verhuurd aan Oekraïners?

De eenheden worden betaald  door het Rijk. In de eerste instantie wordt met het Rijk afgestemd of de gemeente de eenheden mag houden/inzetten/doorverkopen. Daarna wordt met de gemeenteraad besproken hoe we de leegkomende tijdelijke woningen willen inzetten.  Hierover is nog geen besluit genomen. Het kan zijn dat de gemeente de tijdelijke woningen zelf in eigendom houdt, of verhuurt/verkoopt aan een woningcorporatie.

Wat zijn de doelgroepen waaraan de eenheden straks worden verhuurd?

De elf woningen worden meteen al ingezet voor starters uit onze gemeente. De tien andere grotere woningen zijn eigendom van de gemeente en kunnen mogelijk, na overleg met het Rijk, verkocht of verhuurd worden aan een woningbouwcorporatie. Vanuit de gemeente wordt dan meegegeven zorgvuldig met de toewijzing om te gaan. Zo worden geen statushouders of asielzoekers in de eenheden geplaatst.

Is er gekeken naar de druk van het aandeel sociale huur in de wijk?

Momenteel is het aandeel sociale huur in Blokgouw 3 gelijk aan de gemiddelde druk in Volendam, rond de 12%. Bij toevoeging van deze eenheden blijft de druk nog steeds lager dan bijvoorbeeld in de wijk Broeckgouw (ca 15%). In de wijk Broeckgouw heeft de Wooncompagnie ca. 120 appartementen in bezit. Ter illustratie, in de Singelwijk is het percentage 45%.

Is gekeken naar de criminaliteitscijfers?

De blokgouw 3 is de wijk met het minste aantal gerapporteerde misdrijven.

Cijfers criminaliteit 2021
Cijfers criminaliteit 2021

Hoe ziet het gemeentelijke proces eruit met betrekking tot de locatiekeuze?

  • De gemeente heeft de eenheden aangekocht.
  • De gemeente heeft 31 locaties nader onderzocht.
  • Locatie-eisen: grootte, voorzieningen, nuts, eigen grond, geen BPL/andere restricties
  • Hierover is de buurt geïnformeerd.

Het besluit staat dus vast en er is niks meer aan te doen?

Het besluit omtrent de locatiekeuze staat vast. Het vervolg is dat de gemeente, net als een particulier/bedrijf een vergunning moet aanvragen. Deze vergunning moet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Dat betekent dat de woningen in een geschikte omgeving komen. Om dat te kunnen onderbouwen moet een aantal verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Na het afgeven van de vergunning kunnen omwonenden nog bezwaar en beroep indienen.

Waarom is pas in dit stadium met de buurt gecommuniceerd?

De gemeente heeft een zorgvuldige belangenafweging te maken in dit dossier. Er spelen verschillende belangen: van omwonenden, van de woningzoekende starter, de vluchtelingen uit Oekraïne die ondanks alle ellende een zo goed mogelijk bestaan proberen op te bouwen in de tijd dat zij hier zijn, de Meermin die op termijn leeg moet zodat deze plaats kan maken voor broodnodige zorgwoningen in Edam, de afspraken die in de regio gemaakt zijn over de aanschaf en plaatsing van containers in elke gemeente, de opgave van het rijk over de opvang van Oekraïners, externe veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, parkeren etc. etc. Het college is nu bijna een jaar bezig om een geschikte locatie te vinden voor de aangekochte units. In dat jaar is gebleken dat geen enkele locatie op draagvlak kan rekenen bij omwonenden.

Bij de keuze voor een definitieve locatie is rekening gehouden dat er mogelijk geen draagvlak is bij de omwonenden en is er gekozen voor informeren na het besluit.

Waarom is slechts met een beperkt deel van de buurt gecommuniceerd?

De direct omwonenden, die ook betrokken zijn geweest bij het besluit omtrent de nieuwe brandweerkazerne, zijn na de besluitvorming geïnformeerd.

Waarom zijn de andere locaties afgevallen?

Als bijlage bij deze Q&A zit een lijst met locaties, waarbij de redenen van afvallen zijn genoemd.

Wat gebeurt er met de plannen omtrent de nieuwe brandweerkazerne?

De realisatie van de brandweerkazerne is in de tijd naar achteren geschoven, om ruimte te maken voor het realiseren van de broodnodige (tijdelijke) woningen.

Welke cijfers onderbouwen de behoefte van deze woningen voor starters?

De woningnood in onze gemeente is groot, op de wachtlijsten van de Wooncompagnie en de Vooruitgang staan 3800 woningzoekenden, waarvan heel veel starters . Inmiddels zijn ook de eerste verzoeken bij de gemeente voor deze woningen reeds binnen gekomen. De gemeente wijst de geïnteresseerden door naar de woningbouwcorporaties.

Welke doelgroep starters komt in aanmerking?

De starter die zich inschrijft bij de woningbouwcorporatie en recht heeft op een sociale huurwoning. Met de gemeente worden vervolgens afspraken gemaakt over dat deze personen vanuit de eigen gemeente moeten komen.

Volgens de wet hebben mensen met een langdurig huurcontract recht op huurbescherming. Hoe zit dat met tijdelijke wooneenheden?

Ook mensen die worden ingedeeld in deze tijdelijke eenheden hebben recht op huurbescherming. Wanneer de eenheden worden verplaatst of verwijderd worden, moet een passend alternatief worden geboden aan de huurders door de woningbouwcorporatie.

Hoe wordt de opvanglocatie geïntegreerd in de samenleving?

De mensen die in de eenheden komen te wonen, leven al een jaar in ons midden. De ouders werken en de kinderen gaan naar school in onze gemeente.

Hoe wordt de veiligheid in de buurt gewaarborgd?

Waar mogelijk willen we met bewoners en andere partijen afstemmen, en een contactpunt organiseren  waar eventuele zorgen kunnen worden uitgesproken en opgepakt. Tevens wil de gemeente jaarlijks evalueren over hoe het gaat in de wijk.

Welke Oekraïners komen in aanmerking voor deze eenheden? Zitten hier ook statushouders tussen?

De Oekraïners die voor bewoning in aanmerking komen zijn de ontheemden, die vanuit het rijk een andere status hebben gekregen dan statushouders. Er komen geen statushouders in de tijdelijke woningen.

Wordt er een klankbordgroep opgericht zodat de buurt in contact kan blijven met de gemeente?

Dat is een goed idee waar we graag invulling aan geven. Waar mogelijk willen we met bewoners en andere partijen afstemmen, en een contactpunt organiseren  waar eventuele zorgen kunnen worden uitgesproken en opgepakt. Tevens wil de gemeente jaarlijks evalueren over hoe het gaat in de wijk.

Hoe gaat de gemeente maatschappelijke onrust wegnemen?

Waar mogelijk willen we met bewoners en andere partijen afstemmen, en een contactpunt organiseren  waar eventuele zorgen kunnen worden uitgesproken en opgepakt. Tevens wil de gemeente jaarlijks evalueren over hoe het gaat in de wijk.

Hoe hebben andere gemeenten het proces omtrent participatie aangepakt?

Alle gemeentes hebben gekozen om inwoners in de wijk slechts te informeren.

Aan welke criteria moet een bewoner voldoen om kans te maken op deze woning?

 

De starter die zich inschrijft bij de woningbouwcorporatie en recht heeft op een sociale huurwoning. Met de gemeente worden vervolgens afspraken gemaakt over dat deze personen vanuit de eigen gemeente moeten komen.

Voor de Oekraïners geldt dat deze al een jaar in ons midden leven, de ouders werken en de kinderen naar school gaan in onze gemeente.

Is de impact van 60 extra inwoners op de wijk in kaart gebracht?

De afgelopen elf jaar is het aantal inwoners in de wijk Blokgouw 3 aan het afnemen. Waar in 2012 1715 bewoners heeft gehad, zijn dat er momenteel 1291. 60 extra bewoners leveren een vergelijkbaar aantal inwoners van de wijk als in 2020.

Dit project stond op geen enkele openbare bekendmaking. Is hier bewust voor gekozen?

Ja. De gemeente vond het belangrijk om eerst de direct omwonenden van de locatie op de hoogte te stellen. Om deze reden is het besluit pas een week later, via de plaatselijke media, geopenbaard.

Hoe gaan jullie om met de culturele dreiging die ontstaat tussen Volendamse cultuur, Oekraïense cultuur en islamitische cultuur?

Wij gaan er vanuit dat hier geen dreiging ontstaat.

Is er maatschappelijk draagvlak binnen de gemeente?

De gemeente heeft een zorgvuldige belangenafweging te maken in dit dossier. Er spelen verschillende belangen: van omwonenden, van de woningzoekende starter, de vluchtelingen uit Oekraïne die ondanks alle ellende een zo goed mogelijk bestaan proberen op te bouwen in de tijd dat zij hier zijn, de Meermin die op termijn leeg moet zodat deze plaats kan maken voor broodnodige zorgwoningen in Edam, de afspraken die in de regio gemaakt zijn over de aanschaf en plaatsing van containers in elke gemeente, de opgave van het rijk over de opvang van Oekraïners, externe veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, parkeren etc. etc. Het college is nu bijna een jaar bezig om een geschikte locatie te vinden voor de aangekochte units. In dat jaar is gebleken dat geen enkele locatie op draagvlak kan rekenen bij omwonenden.

Bij de keuze voor een definitieve locatie is rekening gehouden dat er mogelijk geen draagvlak is bij de omwonenden.

Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen? En de gemiddelde leeftijd?

Voor de eenheden voor de Oekraïners worden gezinnen geplaatst met kinderen. Voor de starters is over deze verhoudingen nog niets te zeggen.

Hebben jullie nagedacht over de gevolgen voor inwoners (schoolgaande kinderen die gebruik maken van de bushalte, bedrijven  en notariskantoor?) en is een en ander met deze partijen afgestemd?

Waar mogelijk willen we met bewoners en andere partijen afstemmen, en een contactpunt organiseren  waar eventuele zorgen kunnen worden uitgesproken en opgepakt. Tevens wil de gemeente jaarlijks evalueren over hoe het gaat in de wijk.

Is er nagedacht over de combinatie starters met Oekraïners?

Ja zeker. Wij zien geen reden om tussen deze combinatie problemen te verwachten.

Kan er al bezwaar worden ingediend?

Nee, niet in formele zin. Formeel bezwaar tegen een besluit, bijvoorbeeld de omgevingsvergunning, kan pas ingediend worden als deze afgegeven is.

Kan het verminderen van de woningwaarde (planschade) verhaald worden bij de gemeente?

Kijk hier voor meer informatie over planschade.

Hoe past de planvorming omtrent de Rabobank in het geheel?

De plannen omtrent Rabobank moeten, evenals de planvorming omtrent de tijdelijke wooneenheden, zelfstandig kunnen voldoen aan alle eisen die voor de vergunningverlening worden gesteld.