Planschade

Algemeen

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Aanvragen

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dit met het formulier hierboven. De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. De aanvraag bevat in ieder geval:

 • De planologische maatregel ter zake waarvan een tegemoetkoming in schade wordt gevraagd.
 • Een aanduiding van de aard van de schade.
 • Een omschrijving van de wijze waarop aan de schade naar het oordeel van de aanvrager tegemoet dient te worden gekomen indien hij geen vergoeding in geld wenst.

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar. Als u het niet eens bent met het uiteindelijke besluit, kunt u bezwaar en eventueel (hoger) beroep aantekenen.

Voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming (planschade) op grond van de Wet ruimtelijke ordening als:

 • U schade heeft geleden in de vorm van inkomensderving of waardedaling van uw onroerende zaak (veelal uw woning).
 • U die schade niet kon voorzien toen u de onroerende zaak kocht.
 • De schade niet al op een andere wijze is vergoed.
 • U geen mogelijkheden had om de schade te voorkomen of te beperken.
 • De aanvraag wordt ingediend binnen vijf jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden.

De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege:

 1. Beperking van woongenot.
 2. Beperking van privacy.
 3. Beperking van vrij uitzicht.
 4. Schaduwwerking door nabije bebouwing.
 5. Onevenredige verkeers- en parkeerhinder.
 6. Belemmerde bereikbaarheid.

Wat voegt u bij de aanvraag?

De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. Wij kunnen u vragen een aanvraagformulier in te vullen en een taxatierapport te overleggen. Het is verstandig in ieder geval van te voren contact op te nemen met een behandelend ambtenaar over de wijze van indiening. Belt u daarvoor met (0299) 398 398. 

U dient tevens rekening te houden met een drempelheffing van minimaal  300 euro.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om planschade bedragen € 300,-. Uw verzoek nemen we pas in behandeling als dit bedrag is betaald. Als we uiteindelijk planschade aan u  toekennen krijgt u dit bedrag terug. Blijkt dat u geen recht op vergoeding heeft? Dan krijgt u het drempelbedrag niet terug.