Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden? Meld dit bij ons. U moet dan namelijk hondenbelasting betalen. Via onderstaande formulieren kunt u uw hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting.

Aanmelden en controle

Procedure

 1. U bent verplicht om aan ons door te geven dat u een hond heeft aangeschaft, binnen de door ons gestelde termijn. Dat kunt u doen via een van  bovenstaande formulieren.

 2. Op grond van uw informatie sturen wij een jaarlijkse aanslag.

 3. Als u uw hond(en) niet aanmeldt, kunnen wij u achteraf alsnog aanslaan. Dit naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur. Bovenop de aanslag heffen wij dan misgelopen rente.

Controle

Wij voeren controles uit op het bezit van honden. De controleurs bellen bij inwoners van onze gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Treffen de controleurs een hond aan waarvoor geen belasting is betaald? Dan laten zij een aangiftekaart achter. 

Als de controleur aanbelt moet hij zich legitimeren.

Wel of geen hondenbelasting?

Een inwoner van de gemeente betaalt hondenbelasting voor het houden van een of meerdere honden. Iedere hondenbezitter is verplicht zijn of haar honden bij ons aan en af te melden. Op basis van het aantal honden stellen wij de hondenbelasting vast. Veranderingen die in de loop van het jaar optreden moet u schriftelijk of via het bovenstaande DigiD formulier aan ons doorgeven.

Uitzonderingen 

Het heffen van hondenbelasting is geregeld in de Gemeentewet en in de verordening hondenbelasting. De belasting wordt niet geheven voor honden:

 1. Die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden.
 2. Die verblijven bij een opleider om te worden opgeleid tot gehandicaptenhond.
 3. Die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden.
 4. Waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke Nederlandse Politievereniging.
 5. Die jonger zijn dan acht weken, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden.

Wijzigen of beëindigen

Als uw hond overlijdt of wordt verkocht meldt u dit via het bovenstaande DigiD formulier of schriftelijk bij

Gemeente Edam-Volendam
Sectie Beleid en Belastingen
Postbus 180
1130 AD Volendam

Daarbij moet u een verklaring van de dierenarts of van de nieuwe eigenaar meesturen. U krijgt dan vermindering van de aanslag over het resterende deel van het jaar. Verhuist u naar een andere gemeente? Dan heeft u ook recht op vermindering. Wij beoordelen vervolgens of wij uw aanslag verminderen. Wij hebben het recht om u te vragen een bewijs te leveren waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt.

Tarieven

De hoogte van de tarieven over 2021 per belastingjaar zijn:

 • voor de eerste hond € 79,95
 • twee honden van dezelfde houder € 159,90
 • drie honden van dezelfde houder € 239,85
 • vier honden of meer van dezelfde houder € 319,80

Bezwaar maken

Op het aanslagbiljet staat aangegeven binnen welke termijn u moet te betalen. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. U kunt ook gebruik maken van het DigiD formulier of een afdrukformulier:

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen met uw DigiD

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen via een afdrukformulier

Wilt u uw bezwaarschrift liever per post versturen? Stuur deze dan naar:

Gemeente Edam-Volendam
De ambtenaar Heffing en Invordering
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in op de dag van het aanslagbiljet. De datum van deze aanslag is namelijk de dag waarop deze is verzonden. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Inhoud van uw bezwaarschrift

 • Uw naam en adres.

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.

 • De omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.

 • De reden(en) van uw bezwaar.

 • Uw DigiD geldt als handtekening. 

Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift duidelijk uitlegt waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van het aanslagbiljet mee. Of vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer.