De Raad: werkwijze, toelichting

Algemeen

De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid voor alle belangrijke beslissingen die de gemeente aangaan. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De griffier ondersteunt de raad procesmatig, inhoudelijk en secretarieel in zijn werk.

De raad besluit bijvoorbeeld over de hoogte van de belastingen, welke gebieden aangewezen worden voor woningbouw of bedrijvenvestiging, De gemeenteraad stelt ook verordeningen (gemeentelijke wetten) vast. Daarnaast stelt de gemeenteraad het budget vast, dat het dagelijks bestuur (het college van burgemeester en wethouders) mag gebruiken voor de uitvoering van haar diverse taken.

Eerst bespreekrondes

Het Raadsplein bestaat uit een of twee (parallel lopende) bespreekrondes en/of andere activiteiten zoals voorlichtingsbijeenkomsten en opiniërende besprekingen. Het Raadsplein heeft als doel de besluitvorming van de raad voor te bereiden en de raad te informeren over andere onderwerpen (bijv. door middel van een presentatie).

Na de bespreekrondes is er een pauze waarin ruime gelegenheid is voor inwoners, raadsleden en de leden van het college om elkaar informeel te spreken. Ook is er de mogelijkheid om fractie- of coalitieoverleg te voeren. Het Raadsplein is hiermee afgerond.

Raadsvergadering

Na de pauze vindt de raadsvergadering plaats waarin de besluiten genomen worden over de raadsvoorstellen die in de bespreekrondes geagendeerd waren.

Het Raadsplein vindt in principe eenmaal in de vier weken plaats en wordt gehouden in de PX, W.J. Tuijnstraat 15 in Volendam. In de lokale kranten en op de gemeentelijke website worden het Raadsplein en de raadsvergadering aangekondigd. De onderwerpen en vergaderstukken zijn hier te lezen.