Bouwen

Algemeen

U wilt gaan bouwen of verbouwen en u wilt weten of u een vergunning nodig hebt? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online (OLO). De regels verschillen namelijk per bouwwerk en per situatie. U kunt hier ook gelijk een vergunning aanvragen.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig heeft. Welke gegevens dit zijn kunt u in het 'volledige overzicht' hieronder lezen. Documenten die u in ieder geval moet inleveren:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens.
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie.
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn.
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100.
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100.
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5.
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik.
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie.

Een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u hier in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

Voor de uitwerking van bovenstaande punten adviseren wij u  een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.


Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen. Dit bespoedigt de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel (onder bepaalde voorwaarden) aan de achterkant van uw woning. Omgevingsvergunningplichtige bouwwerken duurt volgens de reguliere procedure acht weken. De uitgebreide procedure duurt 26 weken.

Alle vergunningsvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.
Op de site van de Rijksoverheid vindt u brochures over verschillende vergunningsvrije bouwwerken. Hieraan staan de eisen waaraan deze bouwwerken moeten voldoen.

Als u vergunningsvrij mag bouwen, moet u daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Heeft u een bedrijf?

Heeft u een bedrijf en bent u voornemens deze te gaan verbouwen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw milieuactiviteiten. In dat geval vraagt u samen met de 'activiteit voor bouwen' ook een 'activiteit milieu' aan. Als u een meldingsplichtig bedrijf heeft doet u naast een aanvraag voor de activiteit bouwen ook een nieuwe milieumelding. De milieuactiviteit maakt onderdeel uit van de indieningsvereisten van de omgevingsvergunning. Bij het ontbreken van de informatie nemen wij de aanvraag niet in behandeling. 

Voor meer informatie over de milieuvergunning c.q. – melding verwijzen wij u naar het onderdeel milieu.

Wat zijn de kosten?

Betreft de aanvraag om een omgevingsvergunning een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo? Dan bedraagt het tarief

 • Als de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen: € 375,00, te vermeerderen met de bouwkosten: 3,7%.
 • Als de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen: 3,7%, van de bouwkosten, met een minimum van € 2.225.
 • Als de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen: 3,4%, van de bouwkosten, met een minimum van € 9.250.
 • Als de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: 3,1%, van de bouwkosten, met een minimum van € 17.000.
 • Als de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen: 2,8 %, van de bouwkosten, met een minimum van € 31.000 en een maximum van € 156.000.

Is uw aanvraag om een omgevingsvergunning niet digitaal ingediend met gebruikmaking van het Omgevingsloket Online (OLO)? Dan brengen wij  een toeslag op de tarieven in meerdering van € 275,00.

Welke procedure is van toepassing?

Reguliere of uitgebreide procedure en bezwaar

Afhankelijk van de activiteit(en) is op een aanvraag omgevingsvergunning een reguliere voorbereidingsprocedure of een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt  u van ons zo spoedig mogelijk een brief of e-mail. Hierin geven wij onder andere aan welke procedure op uw aanvraag van toepassing is.

Reguliere aanvraag
 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning.
 • We behandelen uw aanvraag binnen acht weken. Wij mogen deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.
Uitgebreide aanvraag
 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mogen wij één keer met maximaal zes weken verlengen.

Vraagt u in één aanvraag meerdere activiteiten aan en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing? Dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

Zes weken bezwaar of beroep

Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog zes weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. Meer informatie over bezwaar maken.

Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken. Dit kan een bezwaar voorkomen.

Bouwvergunningen Waterlands Archief

Steeds meer bouwtekeningen kunt u bekijken en downloaden op de website van het Waterlands Archief. U hoeft dus niet meer altijd langs te gaan om een bouwdossier in te zien. Nog lang niet alle dossiers zijn gedigitaliseerd.