Milieu, vergunning of melding

Algemeen

Begint u een bedrijf dat mogelijk het milieu belast of wijzigt uw bedrijf? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms is een milieumelding voldoende.

Een vergunning aanvragen of een melding doen?

En wat moet u erbij indienen?

Dat is afhankelijk van hoe zwaar uw bedrijf het milieu belast. U heeft mogelijk een milieuvergunning nodig als uw bedrijf:

 • Geluids- of stankoverlast veroorzaakt.
 • Schadelijke stoffen uitstoot.
 • Veel energie verbruikt.
 • Een wijziging in de bedrijfsvoering gaat doorvoeren.

In sommige gevallen voert de Omgevingsdienst IJmond milieutaken voor ons uit. In dat geval sturen wij uw aanvraag door naar de Omgevingsdienst.

Voor bedrijven zoals bakkerijen, horeca-, bouw-, transport- en garagebedrijven en woon- en kantoorgebouwen gelden algemene milieuregels. Deze staan in het Activiteitenbesluit.

Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit?

Dan doet u een melding bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van uw bedrijf. U kunt bij uw branche-organisatie vragen of uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt. De milieumelding dient u online in via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uw melding komt daarna bij ons terecht. U dient de melding binnen vier weken voordat u uw bedrijf start of wijzigt in. In sommige gevallen handelt de Omgevingsdienst IJmond de melding af. Wij sturen in dat geval de melding door aan de Omgevingsdienst.

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig heeft. Welke gegevens dit zijn kunt u in het 'volledige overzicht' hieronder lezen. Documenten die u in ieder geval moet inleveren:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Adres van de bedrijfslocatie.
 • Nummer van Kamer van Koophandel.
 • Naam van de eigenaar van het bedrijf.
 • Datum van oprichting van het bedrijf of waarop veranderingen binnen het bedrijf plaatsvinden.
 • Aard en omvang van de activiteiten en processen binnen het bedrijf.
 • Een plattegrondtekening met daarop aangegeven:

a. De indeling en uitvoering van de bedrijfslocatie.
b. De grenzen van het bedrijfsterrein.
c. De ligging en indeling van de gebouwen.
d. De functie van de te onderscheiden ruimten.
e. Ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten.

 • Een situatieschets met schaal van de inrichting.

Een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen. Wij raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen. Dit bespoedigt de procedure. Vult u de aanvraag niet volledig in? Dan ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Hoe lang duurt het?

We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mogen wij  één keer met maximaal zes weken verlengen.

Meer informatie omgevingsvergunning

Wilt u meer informatie over een omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met de sectie Bouwen en Milieu op (0299) 398 398 of per e-mail op omgevingsvergunning@edam-volendam.nl.

Wat is handig om te weten?

 • Vergunningen voor bouwen, afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik, milieu, slopen, monumenten, inrit, kappen zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.
 • Soms heeft u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor verbouwen en kappen. U kunt deze vergunningen in één keer aanvragen.