Besluitenlijst Raadvergadering 16-12-2021

Voorstel tot vaststellen van de Woonvisie 2022 – 2025.
Voorstelnummer 98-2021

Besluit inclusief aangenomen amendement verwoord in de punten 2 en 3:

 1. De Woonvisie 2022-2025 Edam-Volendam vast te stellen;
 2. Een onderzoek te doen naar beleid waarmee het mogelijk wordt om in het buitengebied en de kleine kernen, grote woningen te splitsen, of het toekennen van woonbestemming aan andere ruimten (bijgebouwen) niet zijnde woningen, mogelijk te maken met als doel realisatie van betaalbare woningen zonder de lintbebouwing te schaden, te realiseren binnen de bestaande bebouwing en qua parkeerruimte zelfvoorzienend te zijn;
 3. Hiervoor €50.000,- te onttrekken uit de algemene middelen.

Toelichting:
In 2017 heeft de gemeente Edam-Volendam haar Woonvisie “Ondernemend en betrokken” 2017-2021 vastgesteld. De huidige woonvisie loopt dit jaar af. Er hebben in de afgelopen jaren de nodige ontwikkelingen op de woningmarkt voorgedaan. Gemeente, lokale corporaties en regio’s hebben op deelthema’s nieuw beleid geformuleerd en woonwensen zijn verschoven. Op basis van nieuwe inzichten zijn de uitgangspunten van de woonvisie tegen het licht gehouden. De voorliggende concept-woonvisie actualiseert de thema’s van de vorige woonvisie en scherpt ze aan waar nodig.

Stemming amendement: het amendement is aangenomen.

 • Voor: Lijstkras, CDA, VVD, Zeevangs Belang, PvdA en GroenLinks.
 • Tegen: Volendam|80.

Motie ingediend door de fracties GroenLinks en PvdA inzake lokale behoefte.
Stemming: de motie wordt overgenomen door het college.

Motie ingediend door de PvdA en GroenLinks inzake inventariseren inbreilocaties.
Stemming: de motie wordt overgenomen door het college.

Motie ingediend door de PvdA en GroenLinks inzake betaalbaar wonen.
Stemming: de motie is verworpen.

 • Voor: PvdA en GroenLinks.
 • Tegen: LijstKras, Volendam|80, CDA, Zeevangs Belang en VVD.

Stemming voorstel:  het voorstel is aangenomen incl. amendement.

 • Voor: Lijstkras, CDA, VVD, Zeevangs Belang en GroenLinks.
 • Tegen: Volendam|80 en PvdA .

Voorstel tot benoeming leden Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam per 1 januari 2022.
Voorstelnummer 99-2021

 1. Mevr. Anke Zeinstra te benoemen als lid van de Welstand- en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.
 2. Dhr. Marcel Heijmans te benoemen als lid van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.
 3. Dhr. Jan Nieuweboer te benoemen als burgerlid van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.

Stemming voorstel: unaniem aangenomen
De door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie adviseert het college of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert op basis van criteria die zijn opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota, over Rijksmonumenten en de toepassing van de Erfgoedverordening Edam-Volendam.

Voorstel tot herziening Algemene Plaatselijke Verordening.
Voorstelnummer 100-2021

Besluit inclusief aangenomen amendement verwoord in de punten 1a en 1b:

 1. de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam vast te stellen;
  • toegevoegd tekst artikel 4.6a
  • toegevoegd tekst artikel 5:38
 2. de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam 2016 en de Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 in te trekken;
 3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Amendement ingediend door Zeevangs Belang, LijstKras, CDA en VVD inzake artikel 5:38 Ongewenste plantsoorten

Stemming: unaniem aangenomen en overgenomen door het college
Amendement ingediend door de VVD, LijstKras, CDA en Zeevangs Belang inzake artikel 4.6a Mosquito.

Stemming: aangenomen door de raad

 • Voor: Lijstkras, CDA, VVD, Zeevangs Belang.
 • Tegen: Volendam|80, GroenLinks en PvdA .

En overgenomen door het college.

Voorstel tot herziening Grondexploitatie Kraaiennest Oosthuizen.
Voorstelnummer 101-2021

De herziening grondexploitatie Kraaiennest Oosthuizen vast te stellen met een voorlopig positief resultaat van € 33.200,-

Stemming voorstel:  het voorstel is unaniem aangenomen

Toelichting:
Jaarlijks vindt de herziening van de grondexploitatie van het Kraaiennest plaats . De herziene grondexploitatie is gebaseerd op de actuele financiële stand van zaken o.b.v. de boekwaarde per 1 september 2021.

Voorstel tot herziening Grondexploitatie Oude Seinpaal 2021.
Voorstelnummer 102-2021

De herziening grondexploitatie Oude Seinpaal vast te stellen met een voorlopig positief resultaat van € 146.000,-

Stemming voorstel: het voorstel is unaniem aangenomen.

Toelichting:
Jaarlijks vindt de herziening van de grondexploitatie van de Oude Seinpaal plaats. De herziene grondexploitatie is gebaseerd op de actuele financiële stand van zaken o.b.v. de boekwaarde per 1 september 2021.

Voorstel tot vaststellen Winternota 2021.
Voorstelnummer 103-2021

 • De Winternota 2021 vast te stellen
 • De gevolgen van de Winternota 2021 te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenramingen

Toelichting:
De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2021. In de Winternota informeren wij u over het verloop van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 en verder.

Motie ingediend door Volendam|80 inzake verbetering kwantitatieve analyse en presentatie financiële kengetallen gemeente Edam-Volendam.

Stemming motie is verworpen.

 • Voor: Volendam|80, GroenLinks en PvdA.
 • Tegen: LijstKras, CDA, Zeevangs Belang en VVD.

Het onderwerp zal in de commissie Planning en Control geagendeerd worden

Motie inzake openingstijden gemeentewerf ingediend door LijstKras en VVD
Stemming: de motie is unaniem aangenomen.
Stemming voorstel:  unaniem aangenomen

Voorstel tot vaststellen belastingvoorstellen 2022.
Voorstelnummer 104-2021

 • te besluiten tot het vaststellen van de bijgaande belastingverordeningen voor het jaar 2022
 • te besluiten tot het intrekken van de thans geldende verordeningen per 1-1-2022

Stemming:
het voorstel is aangenomen, stemverklaring:Volendam|80 stemt tegen de verordeningen:
A. Afstoffenheffing, I. Rioolheffing, J. Toeristenbelasting en L. OZB.

Voorstel tot evaluatie subsidiebeleid Edam-Volendam en onderzoek mogelijkheden verlaging subsidiemiddelen.
Voorstelnummer 105-2021

 • kennis te nemen van de evaluatie en de conclusies inzake doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleid Edam-Volendam 2020/2021 (uitvoering eerste deel motie 5 november 2020);
 • de discussie over de omvang van de subsidiemiddelen en een eventuele bezuiniging daarop te voeren in het kader van de aangekondigde herijking van het beleid in het sociaal domein.

Stemming voorstel: unaniem aangenomen

Toelichting:
Op 5 november 2020 heeft uw raad een motie aangenomen, waarbij het college is opgedragen voor het zomerreces het subsidiebeleid te evalueren en een nieuw onderscheid te maken, waarbij wordt gekeken naar reële mogelijkheden om de subsidiemiddelen te verlagen.

Voorstel tot vaststellen de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2022.
Voorstelnummer 106-2021

 • De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Edam-Volendam 2022 vast te stellen.
 • De Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Edam-Volendam 2022 vast te stellen.

Stemming voorstel: unaniem aangenomen

Toelichting:
De voorgestelde aanpassingen in beide verordeningen zijn een samenhangend pakket dat zorgt voor actuele regels. Artikelen niet overeenkomstig de praktijk zijn aangepast.

Voorstel tot vaststellen financiële verordening 2022.
Voorstelnummer 107-2021

De Financiële verordening Edam-Volendam vast te stellen.

Stemming voorstel:  unaniem aangenomen

Toelichting:
Door ontwikkelingen in wet- en regelgeving en vereisten vanuit de Provincie was het noodzakelijk de bestaande financiële verordening 2018 te updaten. Voor de nieuwe verordening is aangesloten op de modelverordening van VNG.

Voorstel tot instemmen met de Strategische Agenda Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland 2021-2040.
Voorstelnummer 108-2021

In te stemmen met de Strategische Agenda Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland 2021-2040.

Stemming voorstel:  unaniem aangenomen

Toelichting:
De Strategische Agenda 2021-2040 voor het thema Bereikbaarheid voor Zaanstreek-Waterland wordt door het regionaal portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid gehanteerd als leidraad voor de gezamenlijke inzet aangaande lobby, onderzoek, investering en uitvoering op gebied van mobiliteit.

Voorstel tot wijzigen aansluitverordening riolering en vaststellen verordening rioolaansluitrecht
Voorstelnummer 109-2021

Besluit inclusief aangenomen amendement verlaging tarief artikel 5:

 1. de verordening tot wijziging van de Aansluitverordening Riolering Edam-Volendam vast te stellen
 2. de Verordening rioolaansluitrecht Edam-Volendam vast te stellen

Toelichting:
De Aansluitverordening Riolering Edam-Volendam wordt opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving (VFL) en komt te vervallen, indien de VFL in werking treedt. Dit is gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog verwacht per 1 juli 2022).

Amendement ingediend door VVD, LijstKras, CDA en Zeevangs Belang.

Stemming: het amendement is aangenomen.

 • Voor: LijstKras, Volendam|80, CDA, Zeevangs Belang en VVD.
 • Tegen: GroenLinks en PvdA.

Stemming voorstel: aangenomen inclusief amendement

Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Noordeinde 61.
Voorstelnummer 87-2021

 • Het bestemmingsplan Noordeinde 61, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpNoordeinde61-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.bpNoordeinde61-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen, vast te stellen;
 • te besluiten de toegekende waarde, conform de Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam, van het pand Noordeinde 61 te verwijderen;
 • te besluiten géén exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro, vast te stellen;
 • burgemeester en wethouders of (een) door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) te machtigen tot het zo nodig voeren van verweer voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Toelichting:
Dit bestemmingsplan herstelt de rechten die bestonden op basis van het bestemmingsplan Oud Volendam uit 1998. De planologische wijziging uit 2012 (vaststelling BP Oude Kom Volendam 2012) heeft naar het oordeel van het planschadebureau Antea geleid tot schade, die op basis van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming in aanmerking dient te komen. Gekozen is om deze schade in natura te compenseren door het teruggeven van de bouwmogelijkheden. Met dit bestemmingsplan wordt toepassing gegeven aan het genoemde herstel van de planologische rechten ter plaatse van het perceel Noordeinde 61.

Amendement ingediend door Volendam|80 inzake handhaven monumentstatus pand Noordeinde 61

Stemming: het amendement is verworpen.

 • Voor: Volendam|80
 • Tegen: LijstKras, CDA, Zeevangs Belang, VVD, GroenLinks en PvdA.

Stemming voorstel: aangenomen met de aantekening dat Volendam|80 tegen punt 2 uit het besluit stemt:

 • de toegekende waarde, conform de Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam, van het pand Noordeinde 61 te verwijderen;

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt
Voorstelnummer 110-2021

De 8e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 16 december verwerkt met inachtneming van de aangenomen amendementen

Voorstel tot wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Voorstelnummer 111-2021

Geen bezwaar te hebben tegen, en in te stemmen met de formele wijziging van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, zodat deze wordt aangepast op de gemeentelijke fusie tussen Purmerend en Beemster per 1 januari 2022.

Stemming: unaniem aangenomen